فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1781     

موضوع:

ابطال نامه شماره 13730/97/م مورخ 17/4/97 معاون اداری – مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی - کاربردی  

تاریخ:

يکشنبه 15 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010029         

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/1781        شماره دادنامه: 9809970906010029         تاریخ:  14/2/98

* شـاکــی : آقای وحید صاحبی هرس

*طرف شکایت :  دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 13730/97/م مورخ 17/4/97 معاون اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی - کاربردی  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال نامه شماره 13730/97/م مورخ 17/4/97 معاون اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی - کاربردی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

« نظر به نزدیک شدن موعد شروع ثبت نام و انتخاب واحد تابستان سال تحصیلی 97-96 به پیوست تصویر مصوبه ششم از صورتجلسه سی و سومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ 10/4/96 در خصوص اصلاح آیین نامه شهریه دوره های علـمی کاربردی و دریافت شـهریه ثابت به صـورت کامل در تابستان برای واحـد کارورزی به منظور اطلاع رسانی لازم به مؤسسات و مراکز آموزشی تحت نظارت ارسال می شود.

( شهریه ثابت برای دوره های تابستان که درس کارورزی ارائه نمی شود ، کماکان بدون تغییر به میزان 50 درصد شهریه ثابت نیم سال تحصیلی در سامانه آموزشی هم آوا محاسبه می شود. )

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. و مصوبه مورد اعتراض نیز علی القاعده نسبت به آتیه واجد اثر است و عطف بماسبق نمی شود چرا که زمان وضع مصـوبه به تاریخ 17/4/97 می باشد و آیین نامه صرفاً درخصوص دانشجویان جدید الورود قابل اعمال و دریافت می باشد و این در حالی است که ورودی های مهر ماه 1396 از مشمول مفاد مصوبه معترض عنه خارج می باشد.

 

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مشاور رئیس و مدیر کل دفتر حقوقی به موجب لایحه شماره 30014/97/م مورخ 2/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

طرف شکایت در مقام دفاع از شکایت طی لایحه دفاعیه ارسالی بیان داشته است که :

1- نامه معترض عنه ، بر مبنای اصلاح آیین نامه شهریه دوره های علمی – کاربردی مصوب هیأت امناء دانشگاه تنظیم و ابلاغ شده است. بنابراین با فرض ابطال نامه مذکور ، مقررات مورد اشاره که اساس و مبنای نامه است ، باطل نمی شود به قوت خود باقی خواهد بود.

2- در نامه موضوع خواسته ، به اجرای مفاد آن نسبت به گذشته اشاره ای نشده است و بدیهی است که محتوای نامه مورد اعتراض و حکم اصلاحیه ماده 2 آیین نامه شهریه دوره های علمی–کاربردی نسبت به وضعیت هایی که پس از تصویب آن مصداق می یابد لازم الاجراست و بر دانشجویانی که در گذشته درس کارورزی داشته اند حاکم نیست.

3- نامه فوق در راستای اصلاحیه آیین نامه در تاریخ 10/4/96 به تصویب هیأت امناء رسیده است و اگر دانشگاه آنرا در تابستان ( پس از آن ) اجرا کرده به مفهوم عطف بماسبق شدن آن نیست.

4- ملاک در اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات زمان پذیرش دانشجو و ورود به مرکز علمی کاربردی نیست. بلکه وضعیتی است که دانشجو مصداق اصلاحیه آیین نامه باشد و در خصوص خواهان ، ایشان تا زمان تصویب اصلاحیه درس کارورزی را انتخاب نکرده است و در زمان انتخاب این واحد ، ضوابط اصلاحی جدید ( مبنی بر دریافت شهریه ثابت به طور کامل ) بر وی حاکم شده است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خواسته ابطال نامه شماره 13730/97 مورخ 17/4/97 معاونت اداری – مالی و مدیریت منابع از آن جهت که ناظر به دانشجویان در حال تحصیل قبل از لازم الاجرا شدن دانسته و آنرا عطف بماسبق نموده و مغایر با ماده 4 قانون مدنی اعلام نموده نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در مورد آندسته از دانشجویانی که بعد از تصویب آن مبادرت به انتخاب دوره کارورزی می نمایند حاکمیت دارد و از طرفی بر اساس آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر مقررات آموزشی و یا تصویب مقررات جدید در مراکز آموزشی و اعمال آن نسبت به دانشجویان در حال تحصیل ولو اینکه قبلاً شروع به تحصیل نمایند و در زمان شروع به تحصیل آنان مقرره جدید وجود نداشته است از مصادیق عطف بماسبق شدن تلقی نگردیده در نتیجه شکایت شاکی از حیث عطف بماسبق شدن نبوده لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض خواهد بود. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری