فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1403 

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 122155-29/6/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

تاریخ:

يکشنبه 15 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010026

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1403       شماره دادنامه: 9809970906010026   تاریخ:  14/2/98

* شـاکــی : آقای غلامحسین اسدی

* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 122155-29/6/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :

شرکت تولیدی کولر ایران ، بازگشت به نامه شماره 960396 – 22/5/96 به آگاهی می رساند :

1- در مواردی که مادر ، فرزند خود را با شیر خودش تغذیه می نماید ، با توجه به ماده 6 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 9/10/83 هیات وزیران مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای فرزند دوقلو و بالاتر به میزان 2 ساعت در روز می باشد. طبیعتاً در صورت عدم تغذیه فرزند با شیر مادر حکم ماده 78 قانون کار جاری است.

2– فرصت شیردهی مادران شاغل موضوع ماده 78 قانون کار بعد از هر سه ساعت ، نیم ساعت است و این ترتیب برای شاغلینی که کمتر از ساعات تعیین شده قانونی کار می کنند نیز جاری است.

3- مقررات مربوط ارائه گواهی در خصوص تغذیه با شیر مادر صرفاً ناظر به قانون ترویج با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی است و ارتباطی با فرصت شیردهی موضوع ماده 78 ندارد.

 

 

*دلایل شاکی بر ابطال مقرره مورد شکایت :

به استناد آراء شماره 482 – 24/5/96 و شماره 473- 17/5/96 هیات عمومی در باب وظایف معاونت روابط کار که در وهله اول مزید خروج از حیطه اختیارات در صدور بخشنامه مورد شکایت است و مطابق اصل 73 قانون اساسی تغییر قانون از وظایف مقنن بوده و ایجاد ضابطه و قاعده آمره در اجرای اصل 138 قانون اساسی از وظایف وزرا می باشد و بخشنامه در مقام تغییر قانون خلاف قانون است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

اگر چه با توجه به لحن اظهارات شاکی قابلیت پاسخگویی ندارد ، با این حال به استحضار می رساند نامه مورد شکایت صرفاً در پاسخ به سؤال شرکت تولیدی و صنعتی کولر تهیه شده و در آن متن قوانین ذکر شده بود و هیچ تغییری ارائه نشده است. ثانیاً به موجب ماده 203 قانون کار ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مامور اجرای این قانون است و از طرفی اعلام پاسخ به سوالات مطروحه کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه اجرای قانون کار با این وزارتخانه خواهد بود که در اکثر موارد جزو وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت است. بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

مواد 6 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب سال 83 و 78 قانون کار قرائت گردد.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

با بررسی مجموع اوراق پرونده و اظهارات شاکی و طرف شکایت ( مدیر کل روابط کار ) به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اولاً آنچکه در بخشنامه ( نامه ) مدیر کل ذکر شده در بیان حکم مقرر در  ماده 6 اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون ترویج با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 82 و ماده 78 قانون کار می باشد و مقرره جدیدی نمی باشد. ثانیاً با توجه به مقررات ذکر شده و قانون اصلاح ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب سال 86 بخشنامه معترض به مغایرت و مباینتی با مقررات و موازین قانونی ندارد . به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری