بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع / 9900162  

موضوع:

ابطال مصوبه سال 1394 هیأت امنای دانشگاه در قسمت مربوط به اخذ شهریه

تاریخ رأی:

سه شنبه 16 دی 1399

شماره دادنامه:

9909970906011295               

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع / 9900162      شماره دادنامه :9909970906011295               تاریخ : 16/10/99

* شـاکــی : آقای هادی محتشمی نیا فرزند رمضانعلی

*طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال مصوبه سال 1394 هیأت امنای دانشگاه در قسمت مربوط به اخذ شهریه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به خواسته ابطال مصوبه سال 1394 هیأت امنای دانشگاه در قسمت مربوط به اخذ شهریه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

قسمت (ب) بند 27 مصوبه 22/4/1394 هیأت امنا :

« دانشجویانی که معیارهای قطعی بند (الف) را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در دانشگاه مقصد باشند ، در صورت تائید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آن ها در قالب پردیس های خود گردان یا ظرفیت مازاد می توانند میهمان شده یا انتقال یابند. میزان شهریه این افراد معادل و همانند شهریه دانشجویان مازاد و یا پردیس های خود گردان با رعایت کلیه ضوابط مربوطه اعم از شهریه ثابت ، متغیر و تخفیف ها بوده که در سال مربوطه به تصویب هیأت امنا رسیده است.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 1- دانشگاه ها صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنا شده اند ولی ملزم به تبعیت از مقررات خاص هستند.

2- به موجب بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها ... ، هیأت های امنا صرفاً مجازند نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن را تصویب کنند و اجازه تعیین و تصویب وصول درآمد جدید را ندارند.

3- ماده 60 قانون الحاق 2 دریافت یا پرداخت هرگونه وجه خارج از چارچوب قانونی را ممنوع کرده است.

4- اخذ شهریه از دانشجویان روزانه خلاف اصل 30 قانون اساسی است.

5- مصوبه مورد اعتراض مغایر رأی هیأت عمومی به شماره 168 الی 173 مورخ 2/3/96 است.

6- حکم بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه راجع به نقل و انتقال دانشجویان پذیرفته شده نیست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 415/117 مورخ 25/6/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- برای دانشجوی میهمان بودجه ای در اختیار دانشگاه قرار نمی گیرد.

2- رأی شماره 152 هیأت عمومی در مورد مصوبه مورد اعتراض قابلیت استناد ندارد.

3- مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مفاد دادنامه شماره 991 مورخ 26/7/98 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری دارای اعتبار قانونی است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص درخواست ابطال قسمت (ب) بند 27 مصوبه 22/4/1394 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، با عنایت به مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به اختیار هیأت امنا در خصوص امور مالی و از آنجا که مفاد بند مورد اعتراض ناظر به دانشجویان غیر واجد شرایط می باشد و با توجه به اینکه به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 945 مورخ 28/9/1396 مصوبات مشابه ابطال نشده است. بر این اساس بند مورد اعتراض قابل ابطال نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری