بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /9803232    

موضوع:

ابطال بندهای تبصره 1، 4 و 6 ماده 32 دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشکی بالینی، علاوه بر این خواسته، شاکی در شرح شکایت خود، 2 خواسته دیگر نیز طرح کرده است: 1- معافیت از طرح خدمت پزشکان در مقطع تخصصی 2- ابطال تعهد نامه مأخوذه

تاریخ رأی:

دوشنبه 17 آذر 1399

شماره دادنامه:

9909970906011207               

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـده :  هـ ع /9803232            شماره دادنامه :9909970906011207               تاریخ : 17/9/99              

* شـاکــی : آقای سید حسن متولی فرزند علی اکبر

*طرف شکایت :  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* مـوضوع شـکایـت و خواستـه : ابطال بندهای تبصره 1، 4 و 6 ماده 32 دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشکی بالینی، علاوه بر این خواسته، شاکی در شرح شکایت خود، 2 خواسته دیگر نیز طرح کرده است: 1- معافیت از طرح خدمت پزشکان در مقطع تخصصی 2- ابطال تعهد نامه مأخوذه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال تبصره 1، 4 و6 ماده 32 دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشکی بالینی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره 1 ماده 32 : فارغ التحصیلانی که در اسناد تعهد محضری آنان به مواد 7 و 8 قانون تحصیلات رایگان اطفال و جوانان ایرانی و بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی استناد شده است و سهمیه پذیرش بدو ورود به دوره دستیاری آنان آزاد می باشد به مدت نیم تا دو برابر مدت تحصیل با احتساب ضریب منطقه متعهد به وزارت بهداشت می باشند.

تبصره 4 ماده 32 : آن دسته از متخصصینی که قسمتی از طرح نیروی انسانی خود را قبل از پذیرش در آزمون دستیاری انجام داده اند طول مدت طرح نیروی انسانی انجام شده قبل از قبولی در آزمون دستیاری ، قابل کسر از سقف میزان تعهدات قانونی می باشد. متعهدین خدمت عام مشمول این تبصره می باشند. افرادی که موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را در یک مقطع انجام داده و گواهی پایان خدمت را دریافت نموده باشند، چنانچه مدرک دیگری دریافت نموده باشند، نیازی به اظهار نظر مجدد از بابت خدمات موضوع قانون فوق الذکر با مدرک جدید نمی باشد.

تبصره 6 ماده 32 : تعهدات خدمت مشمولین مواد 2 و 12 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی به میزان حداقل نیم برابر طول تحصیل تعیین می گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اینجانب خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی را به اتمام رسانیده، دارای پروانه دائمی پزشکی می باشم و بیش از 45 سال سن دارم. لذا وفق تبصره 3 ماده یک و ماده 12 قانون یادشده، درخواست معافیت از طرح خدمت پزشکان در مقطع تخصص ، ابطال تعهد نامه مأخوذه توسط طرف شکایت و ابطال تبصره های 1، 4 و6 ماده 32 دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشکی بالینی مصوب 1397 را دارم.

* در پاسخ به شکایت طرح شده  سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 98/107 مورخ 7/2/1399 به طور خلاصه چنین دفاع نموده است :

مبنای قانونی تعهدات طرح نیروی انسانی منصرف از تعهدات مقاطع تخصصی و فوق تخصصی است. پس از فراغت از تحصیل در دوره تخصص ، تعهدی از باب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان متوجه فارغ التحصیلان نمی باشد، لذا ادعای معافیت از تعهد بر اساس این قانون، فاقد وجاهت است.

افرادی که در آزمون دستیاری تخصصی پذیرفته می شوند نیز دارای تعهد خدمت می باشند که تعهدات آنها بر حسب نوع سهمیه ای که پذیرفته شده اند، متفاوت است.

دستورالعمل مورد شکایت مستند به مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مواد 14 و 15 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوبه بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مصوبات بعدی، مصوبه 9231 مورخ 8/6/1382 شورای معاونین، قانون اصلاح بند 3 ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی و مفاد اسناد تعهد دستیاران تنظیم شده و در واقع تجمیع ضوابط و مقررات مزبور و مربوط به تعهدات دوره دستیاری و نشست های شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد.

لذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین حاکم ندارد و در چارچوب اختیارات قانونی وضع شده است، رد شکایت مورد استدعاست.

با توجه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء دایر بر رد شکایت درخواست ابطال تبصره های 1، 4 و 6 ماده 32 دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشکی بالینی، به شرح ذیل اقدام به صدور رأی هیأت تخصصی گردید :

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصـوص شکایت مطـروحه به درخواست ابطال تبصره هـای  1 ، 4 و 6 ماده 32 دستورالعمـل اجـرایی تعهـد خدمـت فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشکی بالینی ابلاغی 8/5/97 از این جهت که مغایر با تبصره 3 ماده (1) – ماده (2) و 12 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 می باشد زیرا در آن قانون تعهد خدمت پزشکان اعم از متخصص و عمومی را معین نموده و دستورالعمل بر خلاف احکام آن قانون وضع مقرره نموده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه احکام موضوع تبصره 3 ماده (1) و مواد 2 و 12 از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ناظر به دوره تعهد موضوع ماده (1) آن قانون می باشد و وزارت بهداشت با توجه به حکم ماده 15 قانون مذکور در اجرای ماده 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل جوانان و اطفال ایرانی مصوب 52 و اصلاحات بعدی و با تأیید شورای آموزشی و تخصصی در خصوص نحوه انجام تعهد پزشکان متخصصی که از تحصیلات رایگان استفاده می کنند اتخاذ تصمیم نموده و این اختیار به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی و تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی از جمله رأی شماره 494 مورخ 1/7/1386 برای وزارت بهداشت مورد تأیید قرار گرفته لذا در مجموع شکایت غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری