بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /9803366 و 9804181  

موضوع:

ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو با موضوع عدم برگزاری تکمیل ظرفیت در دوره دکتری تخصصی (سال 98)

تاریخ رأی:

يکشنبه 9 آذر 1399

شماره دادنامه:

1183-9909970906011182   

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

*شماره پرونده:هـ ع /9803366 و 9804181      شماره دادنامه:1183-9909970906011182            تاریخ : 8/9/99             

* شـاکــی : محمدرضا متین فر

*طرف شکایت : 1- شورای سنجش و پذیرش 2- سازمان سنجش آموزش کشور

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو با موضوع عدم برگزاری تکمیل ظرفیت در دوره دکتری تخصصی (سال 98)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور به خواسته ابطال بند سوم جلسه شماره 12 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1/8/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

3- با توجه به ظرفیت محدود در هر رشته محل و جابجایی دانشجو بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری انجام نشود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اقدام شورای سنجش و پذیرش دانشجو صراحتاً مغایر با بند 3 اصل سوم همچنین اصل سی ام قانون اساسی است. عدم برگزاری تکمیل ظرفیت موجب خالی ماندن ظرفیت های اعلامی توسط دانشگاه ها شده و با روح و متن قانون اساسی و برنامه ششم توسعه کشور در تضاد است.

از طرفی مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو صرفاً مسئولیت سنجش داوطلبان به سازمان سنجش آموزش کشور سپرده شده است و پذیرش دانشجو بر عهده دانشگاهها می باشد.

لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق به دلیل مغایرت با قانون اساسی ، قانون عالی و تخطی از صلاحیت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 77118 مورخ 28/11/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب مجلس شورای اسلامی ، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو می باشد.

بر خلاف ادعای شاکی ظرفیت هیچ دانشگاهی در دوره دکتری خالی نمی ماند. مگر اینکه هیچ یک از داوطلبان متقاضی آن کد رشته ، حد نصاب تعیین شده از سوی دانشگاه را کسب نکرده باشند.

موضوع تکمیل ظرفیت در آزمون های تحصیلات تکمیلی سال 98 در جلسه دوازدهم شورا مورخ 1/8/98 مطرح و مصوب شد برای آزمون های کارشناسی ارشد انجام شود ، اما در خصوص دوره دکتری به دلیل اینکه امکان تشکیل کلاس و ارائه واحد به شخص پذیرفته شده وجود ندارد مقرر شد این امر انجام نشود.

لذا قدامات صورت گرفته منطبق با مقررات و بر اساس مطالبه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها بوده است ، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

با توجه به نظر اکثریت بیش از سه چهـارم اعضای هیأت تخصـصی دایر بر رد شکایت به شـرح آتی اقـدام به صـدور رأی می گردد :

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص درخواست ابطال بند سوم مصوبه جلسه شماره 12 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1/8/1398 دایر بر عدم انجام فرایند تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری ، نظر به اینکه به موجب ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو محول شده است و با توجه به وظایف و اختیارات مقرر برای این شورا به شرح ماده 3 این قانون و از آنجا که علت عدم موافقت یا انجام فرایند تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری ، ظرفیت محدود در هر رسته محل و جابجایی دانشجو بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام شده است که موجه به نظر می رسد. بر این اساس بند مورد اعتراض چون در چارچوب اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون و از جمله بند 3 اصل سوم و اصل 30 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است نیز ندارد ، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، ظرف بیست روز از سوی ده نفر از قضات دیوان یا رئیس دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری