بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9802810                

موضوع:

ابطال تبصره (2) ماده (49) آیین‌نامه‌یاستخدامی اعضای غیرهیأت علمی 

تاریخ رأی:

يکشنبه 2 آذر 1399

شماره دادنامه:

9909970906011147               

هیأت تخصصی استخدامی

* هیأت امنای دانشگاه علمی کاربردی پست و مخابرات طی صورتجلسه مورخ 24؍3؍1394 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی آن دانشگاه را به تصویب می رساند که شاکی به تبصره 2 ماده 49 آیین نامه مذکور اعتراض داشته و  تقاضای ابطال آن را نموده است. 

* متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده 49- . . . تبصره 2- پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشکده توسط عضو اخذ شده باشد ، در صورتی که مرتبط با رشته شغلی وی بوده و سن وی بیشتر از 50 سال نباشد ، پس از تأیید و تصویب هیأت اجرایی از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد به تبصره (2) ماده (51) آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب (1390) درخصوص پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر و اصلاحیه‌ی آن در سال (1392) اعلام داشته به موجب این مقرره کارکنان اجازه‌ی تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر را داشته اند . ماده (6) صورتجلسه‌ی هیئت امنای دانشکده‌ی علمی- کاربردی پست و مخابرات در تاریخ 24؍3؍1394 به تصویب اعضای هیئت امنا رسیده ، ولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ی شماره 56647؍15 مورخ 21؍3؍1396، آیین‌نامه‌ی مورد اشاره را پس از انجام اصلاحات با درج تاریخ صورتجلسه‌ی مصوب قبلی، یعنی تاریخ (24؍3؍1394) جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ نموده و متعاقب آن، وزارت ارتباطات طی نامه‌ی شماره 26463؍11 مورخ 23؍3؍1396 به دانشکده‌ی پست و مخابرات ابلاغ نموده است که این امر منجر به تغییر در تبصره (2) ماده (51) 

مصوب 24؍3؍1394 گردیده و شرط استفاده از مزایای مدرک بالاتر را شرط سنی 50 سال قرار داده است؛ هرچند که در تبصره (2) ماده (49) اصلاحی آیین‌نامه‌ی مذکو، عطف بماسبق شدن آن استنباط نمی‌شود ولی در عمل حقوق کارکنان نادیده گرفته شده و دانشکده مزایای مدرک بالاتر را اعمال نمی‌نماید و این مغایر با ماده (4) قانون مدنی می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : امور استخدامی مراکز دانشگاهی کشور تابع مصوبات هیات امناء آنها می باشد و مقرره مورد شکایت به تصویب هیات امناء دانشکده و وزارت علوم رسیده و در زمان خود معتبر بوده است . ثانیاً در حال حاضر و به موجب آیین نامه جدید، تبصره 2 ماده 49 حذف شده است و اعمال مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی به استناد تبصره 2 ماده 52 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی و بندهای مختلف آن امکان پذیر می باشد.  

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد ، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاًبه موجب بند (ب) ماده20قانون برنامه پنجم توسعه مصوب1389که در ماده1قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال1395تکرار شده مقرر گردیده دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج و صرفاً بر اساس آیین نامه ها و مصوبات هیأت امنا عمل می کنند و در مواردی که حکمی از سوی هیات امناء مقرر شده است استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات ناشی از آنها موضوعیت ندارد ، ثانیاً برابر مستندات موجود در پرونده در تصویب آیین نامه اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه علمی کاربردی پست و مخابرات رعایت تشریفات مقرر در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شده است و ثالثاً مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین خاص یا بالادستی نداشته و از مفاد آن عطف به ماسبق شدن به مواردی که دانشگاه قبلاً متعهد به پذیرش مدرک تحصیلی کارکنانی شده باشد ملاحظه نمی گردد ، فلذا مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات یا مغایر با قانون نبوده و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی