بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /9804206  

موضوع:

ابطال بند 9 صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه مورخ 12/12/96

تاریخ رأی:

چهارشنبه 28 آبان 1399

شماره دادنامه:

9909970906011140   

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونــده :  هـ ع /9804206             شماره دادنامه: 9909970906011140           تاریخ: 27/8/99

* شـاکــی : خانم بهاره درخشی فرزند عباس

*طرف شکایت :  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه (استان آذربایجان غربی)

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال بند 9 صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه مورخ 12/12/96

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه به خواسته ابطال بند 9 صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه مورخ 12/12/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

9- با اصلاح جداول اخذ شهریه از دانشجویان شهریه پرداز (خودگردان، میهمان، انتقالی، مازاد و ....) مصوبات قبلی طبق جداول پیوست برای مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی از سال تحصیلی 1398-1397 و بعد از آن، که مورد تأیید معاونت آموزشی وزارت متبوع قرار گرفته است ممهور به مهر دبیرخانه مرکزی هیأت های امناء ، موافقت گردید.

تبصره های جداول قبلی و نیز مصوبات مرتبط در این راستا حسب مورد به قوت خود باقی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس آراء 168 الی 173 مورخ 2/3/96 و شماره 173 مورخ 2/4/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 و با توجه به اینکه در مورد نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بند 9 صورتحساب مورخه 12/12/96 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مغایر با قانون است تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره 24724/24/99/6پ – 23/2/99 به طور خلاصه توضیح داده است که :

به استناد رأی صادره در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخه 20/11/94 دانشگاه علوم پزشکی مقصد در صورت تصویب هیأت امنای دانشگاه مجاز به دریافت شهریه از دستیاران انتقالی در هر سال تحصیلی می باشد.

با عنایت به اینکه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالاترین مرجع و مصوبات آن برای کلیه دانشگاههای دارای دستیار رشته های تخصصی لازم الاجرا بوده و تخطی از آن جایز نیست، لذا امکان اجابت خواسته شاکی وجود ندارد. تقاضای رد شکایت مشارالیها مورد استدعاست.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 9 صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه مورخ 12/12/96 مشعر به تجویز دریافت شهریه از دانشجویان انتقالی ، مهمان و مازاد از حیث مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولاً- بند 9 مصوبه مورخ 12/12/96 هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه، مغایرتی با آراء هیأت عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد. چرا که مرجع تصویب مقررات ابطال شده در آراء مذکور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده، حال آنکه مرجع تصویب مقرره مورد شکایت هیأت امناء ذیصلاح می باشد.

ثانیاً- نظر به اینکه مقرره مورد شکایت از مصادیق مصوبات مربوط به امور مالی است و مقررات گذاری در این خصوص مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 16/1/1396 و مستنبط از آراء شماره 945 مورخ 28/9/1396 و شماره 308 مورخ 7/3/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار دارد، بنابراین مصـوبه معترض به مغایر قانون یا خـارج از حدود اختیارات مقـام وضع کننده نمی باشد، لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری