آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9800012          

موضوع:

ابطال بخشی از دستورالعمل جامع وزارت علوم در خصوص ایفای تعهد خدمت رایگان مصوب 26/10/1396 توضیح اینکه: در پاسخ به اخطاریه دیوان شاکی اعلام نموده درخواست ابطال تبصره ماده 67 دستورالعمل را دارند.

تاریخ رأی:

يکشنبه 23 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010833 

              

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال مقرره صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 67- ارسال تأییدیه تحصیلی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی که مجدداً در همان مقطع و مقاطع پزشکی پذیرش می شوند، به صورت محرمانه و قید مدت تعهد خدمت آموزش رایگان بلامانع است.

تبصره: در خصوص افراد فوق الذکر درخواست ریز نمرات و ارسال آن به دانشگاه جدید جهت معادل سازی و تطبیق واحد بایستی لغو تعهد خدمت آموزش رایگان صورت گیرد.

* عهده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت بدین شرح می باشد:

دستورالعمل یاد شده عطف بماسبق شده و این خلاف حقوق و انتظارات افراد است. همچنین دستورالعمل مذکور با قواعد فقهی "کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" مغایرت دارد. بنابراین درخواست ابطال آن را دارم.

* در پاسخ به ادعای شاکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لوایح 137231/75/7- 12/6/98 و 46919- 19/5/98 بطور خلاصه چنین دفاع نموده است:

مقرره مورد شکایت منطبق با ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 7 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و هدف از تصویب آن رعایت عدالت اجتماعی و عدم تحمیل هزینه های غیر ضروری به دولت می باشد.

معاذیر و ادعاهای شخصی شاکی برای عدم انجام تعهد آموزش رایگان، خارج از موضوع درخواست ابطال تبصره ماده 67 دستورالعمل جامع آموزش رایگان است.

هیچ گونه دلیلی مبنی بر مغایرت تبصره ماده 67 دستوالعمل مذکور با شرع، قانون اساسی، قانون عادی یا خروج آن از صلاحیت مقام تصویب کننده ارائه نشده است.

با توجه به مراتب رد درخواست شاکی مورد استدعا می باشد.

* در خصوص مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 17640/102/99 مورخ 11/3/99 نظر فقهای معظم شورای نگهبان را بدین شرح اعلام نموده اند :

- چنانچه مقرره مورد شکایت، مغایر قوانین ذی ربط باشد، مصوبه خلاف شرع شناخته شد{می شود}.

تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. 

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشی از دستورالعمل جامع وزارت علوم در خصوص ایفای تعهد خدمت رایگان مصوب سال 26/10/96 موضوع ماده 67 و تبصره ذیل آن از دستورالعمل مذکور از این جهت که مخالف شرع و مغایر قاعده قبح عطف به ما سبق شدن مقررات می باشد و با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً شورای محترم نگهبان به شرح نامه شماره 17640/102/99 مورخ 11/3/99 عنوان داشته که مورد شکایت مغایر شرع نمی باشد و از طرفی مفاد مقرره مشعر به عطف به ما سبق شدن مقرر نیست و ذات مقررات آموزشی به گونه ای است که نسبت به افراد در حال تحصیل که از گذشته وارد دوره شده اند حاکمیت پیدا می نماید. بنابراین در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و بر طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات دیوان یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری