آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

1422/96

موضوع:

ابطال نامه شماره 117290/15/962 مورخ 28/4/1396

تاریخ رأی:

يکشنبه 16 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010828              

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( مدیر کل محترم تعاون ) به خواسته ابطال نامه شماره 117290/15/962 مورخ 28/4/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

پیرو جلسه کمیته تعاونی های موارد خاص مورخ 19/4/96 و بازگشت به نامه ثبت شده به شماره 104930 مورخ 19/4/96 به اطلاع می رساند عضویت اعضاء در صورت تحویل زمین یا واحد مسکونی مطابق با ماده 59 اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی لغو می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

برابر ماده 54 قانون بخش تعاونی موارد انحلال شرکت های تعاونی و برابر تبصره یک ماده 23 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت های تعاونی موارد لغو عضویت اعضا مشخص شده و بخشنامه شماره 1/25889 مورخ 30/4/1387 وزیر محترم کار برابر دادنامه 351 مورخ 24/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و نامه معترض عنه بر اقدامات غیر قانونی هیأت مدیره فعلی شرکت تعاونی مسکن اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران صحه گذارده است و در نتیجه مانع از حضور و رأی دادن اعضاء تعاونی در مجمع شده اند.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 372129/15/962 مورخ 20/12/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که :

شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش شهر تهران در سال1392 برابر دادنامه صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته اعلام شده و در حال حاضر هیأت مدیره فاقد جایگاه قانونی بوده و کلیه امور بر عهده اداره تصفیه می باشد. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر ممانعت از حضور در مجامع به لحاظ ورشکستگی و عدم وجود هیأت مدیره قانونی ، سالبه به انتفاء موضوع است. /ت

بسمه تعالی

هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

پرونده شماره ه ع/9601422 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 117290/15/962 مورخ 28/4/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ 3/6/1399 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه:

اولاً ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) که مورد استناد شاکی است، موارد انحلال شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را بیان می کند و به این ترتیب، ماده مذکور مربوط به «انحلال شرکت» بوده و در مورد «لغو عضویت» نمی باشد؛ بنابراین نامه مورد شکایت که مفید این موضوع است که عضویت اعضا در شرکت تعاونی در صورت تحویل زمین یا واحد مسکونی لغو می گردد، اساساً مشمول ماده 54 قانون مذکور نبوده و مغایرتی با آن ندارد.

ثانیاً مبنای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 351 (مورخ 28/4/1388) در رابطه با ابطال بخشنامه شماره 1/25889 (مورخ 30/4/1387) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الغاء عضویت اعضای شرکت تعاونی با تحویل زمین یا واحد مسکونی به صورت نیمه تمام بوده است، که منجر به تضییع حقوق شهروندی شده است. اما در نامه مورد شکایت، صرفاً به لغو عضویت اشخاص در صورت تحویل زمین یا واحد مسکونی مطابق با ماده 59 اساسنامه شرکت های تعاونی اشاره شده است.

بنابراین نامه شماره 117290/15/962 مورخ 28/4/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هیچ دلالتی بر انحلال شرکت های تعاونی و الغاء عضویت اعضا در صورت دریافت نیمه تمام زمین یا واحد مسکونی ندارد و مطابق با ماده 59 اساسنامه شرکت های تعاونی صادر شده است، به اتفاق آرا، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

 دیوان عدالت اداری