آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/9803377 

موضوع:

ابطال تبصره 1 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 124610/ت 44547 ک مورخه 6/6/1389 (اصلاح آئین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371- مصوب 1380

تاریخ رأی:

سه شنبه 4 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010807        

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/9803377     شماره دادنامه : 9909970906010807         تاریخ: 2/6/99                        

* شـاکــی : سیدمحمد دامادی

* طرف شکایت : هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره 1 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 124610/ت 44547 ک مورخه 6/6/1389 (اصلاح آئین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371- مصوب 1380)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تبصره 1 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 124610/ت 44547 ک مورخه 6/6/1389 (اصلاح آئین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371- مصوب 1380) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره 1- در مورد کارگاه هایی که پس از تصویب قانون یادشده ایجاد می گردد، کارفرمایان مربوط مکلفند به منظور اخذ گواهی لازم از وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی بهداشت و استاندارد بودن آن ها طبق قانون کار تقاضای خود را ارائه نمایند. وزارتخانه های یادشده موظفند ظرف یک ماه از طریق سامانه الکترونیکی مراتب تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردها را به متقاضیان اعلام و در صورت عدم تأیید، مراتب را برای رفع نقص به متقاضیان اعلام نمایند. به هر حال اجازه فعالیت این قبیل کارگاه ها مشروط به اخذ گواهی یادشده می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب درخواست خود اعلام کرده است که:

1. طبق تبصره 3 الحاقی به ماده 3 آیین نامه فوق الذکر، کلیه شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مشمول این آیین نامه اجرایی خواهند بود. در تبصره 1 آیین نامه مذکور نیز بیان شده است که کارفرمایان کارگاه هایی که پس از تصویب قانون ایجاد می شوند، مکلف به اخذ مجوز تأیید مراتب ایمن سازی و استانداردهای فنی می باشند. به این ترتیب، در صورتی که کارفرمایان از این اقدام، خودداری کنند، وصف سخت و زیان آور برای مشاغل کارگاه آنان اطلاق نخواهد شد و از این جهت، حقوق کارگرانی که در این مشاغل در حال فعالیت هستند، تضییع خواهد گردید.

2. علاوه بر این، در قانون کار نیز چنین تکلیفی برای کارفرمایان ایجاد نشده و این امر، تکلیفی فراتر از قانون می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

لایحه دفاعیه واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ع/9803377 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 1 تصویب نامه شماره 124610/ت 44547 ک مورخ 27/4/1389 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی با موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371- 1380 به شماره 15365/ت36005 هـ مصوب 26/12/1385 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/5/1399 هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند :

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

نظر به اینکه :

اولاً هدف اصلی قانونگذار از تصویب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 – 1380 کاهش یا حذف صفت سخت و زیان آوری از مشاغل سخت و زیان آور از طریق به کارگیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره بوده و تبصره 1 مصوبه معترض عنه نیز در راستای همین هدف و مطابق با ماده واحده مذکور و ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 – 1380 به شماره 15365/ت36005 هـ مصوب 26/12/1385 هیأت وزیران تصویب گردیده است.

ثانیاً تبصره 1 مصوبه معترض عنه صرفاً اجـازه فعالیت کارگاه هایی که پس از تصویب مـاده واحده فوق الذکـر ایجاد گردیده اند را منوط به اخذ گواهی های لازم از وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی بهداشت و استاندارد بودن آنها طبق قانون کار نموده و برخلاف برداشت شاکی منافـاتی با سخت و زیان آور شناخته شدن مشاغل کارگران شاغل در کارگاه های مذکور ندارد.

بنابراین تبصره مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده آن و مغایر قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری