آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 9804299 

موضوع:

1- ابطال بند 3 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی مورخ 6/12/91 که به موجب نامه شماره 109307/1/20 مورخ 6/12/93 استانداری به شهرداری ابلاغ شده است 2- ابطال بند 43 صورتجلسه طرح بازنگری تفصیلی کمیسیون ماده 5 مورخ 16/11/1397

تاریخ رأی:

سه شنبه 4 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010801        

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9804299        شماره دادنامه : 9909970906010801         تاریخ: 2/6/99                        

* شاکی : 1- عزت زرگر خرازی 2- سعید ضیایی 3- علیرضا ضیایی 4- شیلا ضیایی

*طرف شکایت : شهرداری اصفهان

*مـوضـوع شـکایت و خواسته : 1- ابطال بند 3 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی مورخ 6/12/91 که به موجب نامه شماره 109307/1/20 مورخ 6/12/93 استانداری به شهرداری ابلاغ شده است

2- ابطال بند 43 صورتجلسه طرح بازنگری تفصیلی کمیسیون ماده 5 مورخ 16/11/1397

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته ابطال 1- ابطال بند 3 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی مورخ 6/12/91 که به موجب نامه شماره 109307/1/20 مورخ 6/12/93 استانداری به شهرداری ابلاغ شده است 2- ابطال بند 43 صورتجلسه طرح بازنگری تفصیلی کمیسیون ماده 5 مورخ 16/11/1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 3 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی مورخ 6/12/91

موضوع مورد درخواست : طرح تفصیلی روستای حصه و جلوان

نظریه کمیسیون : پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 11/7/90 بند 9 و مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 308/68930 مورخ 4/7/90 طرح تفصیلی روستاهای الحاقی حصه و جلوان شامل کاربری ، شبکه معابر و ارتفاعات طبق نقشه پیوست تصویب و مقرر گردید شهرداری نسبت به احداث زیر گذرها بر پیاده یا پل هوایی عابر پیاده در اتوبان فرودگاه (بین دو قسمت روستا) اقدام نماید.

بند 43 صورتجلسه طرح بازنگری تفصیلی کمیسیون ماده 5 مورخ 16/11/1397

بند 43- مخالفت با تغییر کاربری واقع در خیابان شهید خزایی                                               شهرداری منطقه 10

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

خلاصه شکایت :

شکات به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اجمالاً توضیح داده اند که با توجه به حقوق مکتسبه مالکین پلاک شماره یک اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان مبنی بر صدور 30 فقره پروانه ساختمانی سوله و تجاری مستنداً به ماده 4 قانون مدنی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و بند 3 ماده 49 و ماده 50 آئین نامه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی ، تسری بازنگری و تغییر طرحهای تفصیلی به ملک متعلق به آنان که حق استفاده از آن قبلاً ثبت شده و پروانه بر اساس طرح تفصیلی قبلی صادر شده است. بنابراین چون در مصوبات مورد درخواست ابطال تغییر کاربری برخی از قطعات تفکیکی از کارگاهی غیر مزاحم به باغات انجام شده است بنابراین بنا به مراتب فوق مغایر با قانون و حق مکتسبه آنان بوده درخواست ابطال شده است.

* جوابیه طرف شکایت : مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در جوابیه ثبت شده به شماره 98/4299/4 مورخ 18/3/99 پاسخ داده است که :

بر اساس طرح جامع اصفهان محل مورد نظر قضات قسمتی از اراضی جنب روستای حصه موسوم به اراضی لفتون بوده که در حریم شهر اصفهان قرار داشته و بنا به درخواست شهرداری مبنی بر الحاق به محدوده شهر در جلسه مورخ 16/3/85 کارگروه معماری و شهرسازی استان و سپس در جلسه 58 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 22/7/85 مطرح و با الحاق اراضی مورد نظر به محدوده شهر موافقت شده است و مصوبه مذکور در تاریخ 4/7/90 به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. پس از الحاق فوق شهرداری در تاریخ 9/9/91 درخواست تصویب طرح تفصیلی روستای حصه و جلوان را در جلسه کمیسیون ماده پنج می نماید که در جلسه 6/12/91 کمیسیون ماده 5 مطرح و بر اساس بند 3 صورتجلسه که در تاریخ 28/12/91 به استاندار ابلاغ شده است کاربری محل مورد نظر باغ پیش بینی شده است. پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی فوق شهرداری در تاریخ 26/10/96 خواستار تغییر کاربری حدود 24786 متر مربع اراضی شاکیان از کاربری باغ به صنعتی و کارگاهی غیر مزاحم شده که موضوع در کمیسیون ماده پنج مطرح مطابق بند 43 صورتجلسه مورخ 25/9/97 مخالفت شده است. شایان ذکر است که با توجه به محتویات پرونده ارسالی ، شهرداری در سال 1382 توافقاتی با مالکین اراضی مورد نظر بدون اشاره به کاربری شده و پس از تفکیک اراضی در سال 1383 پروانه ساختمانی جهت تعدادی از پلاکهای تفکیکی تحت عنوان سوله صادر شده است که در زمان مذکور محل مورد نظر قسمتی از اراضی حریم شهر اصفهان بوده و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 بر آن مترتب بوده لذا ارگان ذیربط می بایستی دلایل و مستندات فنی و قانونی اقدامات خود را ارائه نماید. علیهذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.

*رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست :

در خصوص شکایت 1- عزت زرگر خرازی 2- سعید ضیایی 3- علیرضا ضیایی 4- شیلا ضیایی به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته 1- ابطال بند 3 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی مورخ 6/12/91 2- ابطال بند 43 صورتجلسه طرح بازنگری تفصیلی کمیسیون ماده 5 مورخ 16/11/97 موضوع در جلسه مورخ 26/5/99 مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع اعضـاء به اتفاق بر این نظـر بودند با توجه به اینکه بند 43 صورتجلسه طرح بازنگری تفصیلی کمیسیون ماده 5 مورخ 16/11/1397 در خصوص مخالفت با تغییر کاربری بخشی از املاک واقع در محدوده از کاربری باغ به کارگاه مغایرتی با مواد 4 قانون مدنی و 10 قانون مجازات اسلامی و بند 3 ماده 49 و 50 آیین نامه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی اعلام شده از طرف شاکی ندارد و خارج از اختیار نیز نیست فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری