آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/9800970     

موضوع:

ابطال عبارت « فقط برای یک بار » در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان مصوب 1364 هیات وزیران

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 اسفند 1398

شماره دادنامه:

9809970906012061              

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/9800970        شماره دادنامه : 9809970906012061               تاریخ : 19/12/98

* شـاکــی : آقای هوشنگ کبریایی

* طرف شکایت : هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « فقط برای یک بار » در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان مصوب 1364 هیات وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت « فقط برای یک بار » در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان مصوب 1364 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 4 - نحوه برگزاری امتحان

امتحان فقط برای یک بار از دو مرحله  نظری ( کتبی ) و عملی در شهر تهران توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

 قانونگذار برگزاری امتحان را به زمان یا دفعات مشخصی مقید نکرده است. بلکه دارا شدن شرایط لازم قانونی موجب برگزاری امتحان و اعطای مدرک به مشمولان محسوب شده است. مفاد ماده 4 آئین نامه مانع ادامه اجرای قانون شده است. ابطال عبارت « فقط برای یک بار » در ماده 4 آیین نامه مورد اعتراض را تقاضا دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 140986/39788 مورخ 2/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

بر اساس سوابق تقنینی موضوع ، مجوزهای قانونی صادره از سوی قانونگذار گاه در تصریح و گاه به صورت ضمنی و به دلالت اوضاع و احوال ، محدود و صرفاً برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت شاغلین به امر دندانسازی بوده است و اراده قانونگذار به هیچ وجه دلالت به ایجاد تکلیف و وضعیتی مستمر و همیشگی ندارد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال « فقط یکبار » در ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان مصوب سال 1364 از این حیث که در قانون مذکور محدودیت برای دفعات برگزاری امتحان مطرح نشده لیکن در ماده 4 مرقوم برگزاری امتحان را برای یکبار تجویز نموده و لذا مغایر قانون است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه قانون مذکور پس از آنکه دندانسازی جزء حرف وابسته پزشکی و دانشگاهی شده بود و به منظور ساماندهی کسانی که در زمان تصویب قانون به صورت تجربی و بدون داشتن مدرک دانشگاهی به امر دندانسازی اشتغال داشته اند وضع و تصویب شده و لفظ « تعیین تکلیف » در ابتدای عنوان قانون ظهور در این معنی داشته و با اجرای یکبار آزمون هدف قانونگذار حصر شده است و قرینه ای شده دال به اینکه با وجود الفاظ موصوف تحقق قانون با اجرای آزمون به صورت مکرر ملازمه دارد ، ملاحظه نمی گردد. بنابراین در مجموع شکایت شاکی موجه نیست و لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت قابل اعتراض است./ت

 

حسن امجدی

نائب رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری