اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1436    

موضوع:

حذف ارزیابی درون بخشی به عنوان یکی از ارکان ارتقاء شرایط لازم برای شرکت در آزمون کتبی سالیانه. البته شاکی در متن شکایت خواسته های دیگری را هم به صورت کلی و مبهم مطرح کرده ولی در مقام رفع نقص صرفاً خواسته فوق را مطرح کرده است.

تاریخ رأی:

يکشنبه 26 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010528

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/1436         شماره دادنامه: 9809970906010528              تاریخ:  25/8/98

* شـاکــی : آقای محمد علی شاکری حسین آباد

*طرف شکایت :  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : حذف ارزیابی درون بخشی به عنوان یکی از ارکان ارتقاء شرایط لازم برای شرکت در آزمون کتبی سالیانه. البته شاکی در متن شکایت خواسته های دیگری را هم به صورت کلی و مبهم مطرح کرده ولی در مقام رفع نقص صرفاً خواسته فوق را مطرح کرده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال حذف ارزیابی درون بخشی به عنوان یکی از ارکان ارتقاء شرایط لازم برای شرکت در آزمون کتبی سالیانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل اجرایی سی و ششمین دوره آزمون های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی

بند (الف) : آزمون ارتقاء : الف- 1 : آزمون ارتقا شامل دو بخش است الف-1-1 : ارزیابی درون بخشی با 150 نمره که از سوی گروه های آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است انجام می شود. الف-1-2 : آزمون کتبی با 150 نمره که شامل دو بخش است :

الف1-2-1- : آزمون های کتبی  دوره ای که در طول دوره برگزار می شود. ( با 60 نمره از 150 نمره )

الف1-2-2 : آزمون کتبی سالیانه که تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی توسط دانشگاه هایی که مجری برنامه های دستیاری است برگزار می شود. ( با 90 نمره از 150 نمره )

الف-3 : کسب حداقل نمرات مورد نیاز بندهای زیر برای ارتقاء هر دسـتیار به سال بالاتر به شرح و طـبق جداول ذیل می باشد. الف-3-1 : حداقل نمره ارزیابی درون بخشی

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ادعای مغایرت با مقررات شرعی و خروج از اختیار نشده است. مصوبه مورد اعتراض ظالمانه و موجب سوء استفاده و غرض ورزی پزشکان متخصص ( پزشک استاد ) بوده و مخالف اصول 20 و 30 و بندهای 3 و 9 اصل سوم قانون اساسی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت به موجب لایحه شماره 6243/107/د مورخ 3/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً : به موجب ماده واحده مصوب ششصد و سی و امین جلسه مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است و لذا مقرره موضوع شکایت که واجد شـأن علمی و آموزشی است رسیدگی به آن از صـلاحیت دیوان خارج می باشد. ثانیاً : خواسته شاکی الزام وزارت به بازرگانی یا اصلاح آیین نامه و مقررات آموزشی مربوط به ارتقاء دستیاری و مستقل نمودن ارزیابی هاست که از موارد مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات دیوان و نتیجتاً صلاحیت دیوان خارج است. ثالثاً دستورالعمل آزمون های ارتقاء گواهینامه سالانه تدوین شده و در نتیجه دستورالعمل آزمون های ارتقاء و گواهینامه سال 1396 که شاکی ابطال آن را خواسته است قبلاً برگزار شده است ( سالبه به انتفاء موضوع گشته است) .

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت آقای محمد علی شاکری حسین آباد به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته 1- الزام به بازنگری و ابطال یا اصلاح آیین نامه ها و مقررات آموزشی وزارت بهداشت مربوط به آزمون های ارتقاء و شرایط شرکت در آن 2- مستقل نمودن سایر آزمون ها و ارزیابی های درون دانشگاهی دوره دستیاری 3- تعیین مستقیم نظارتی وزارت بهداشت 4- احقاق حقوق دستیاران با عنایت به اینکه شاکی در جلسه مورخ 13/8/98 خواسته خود را به ابطال دستورالعمل اجرایی آزمون های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی بندهای (ب1) و (ب7) دستورالعمل مذکور به لحاظ مخالفت با بند (ب) ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه و اصل سی ام قانون اساسی اعلام کرده لذا هیأت تخصصی ضمن فارغ دانستن خود از اظهار نظر در خصوص سایر خواسته های مطروحه در متن دادخواست به لحاظ عدم مغایرت یا مبانیت مقررات موضوع شکایت با قوانین عادی و اصول قانون اساسی به ویژه مواد و اصول مورد استناد شاکی مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء حاضرین رای به رد شکایت صادر می دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری