اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2722  

موضوع:

ابطال صورتجلسه مورخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در مورد طرح جامع شهر گراش

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010521         

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

* شماره پرونـده : هـ ع/97/2722            شماره دادنامه: 9809970906010521          تاریخ: 12/8/98                 

* شاکی : شورای اسلامی شهر گراش

*طرف شکایت : سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در مورد طرح جامع شهر گراش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در مورد طرح جامع شهر گراش به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 

متن مصوبه کارگروه مسکن و شهرسازی استان ( به تاریخ 11/3/89 ) :

1- طرح جامع شهر گراش بر اساس قرار داد شماره 1724274 مورخ 16/7/87 با سال پایه 1387 و برای افق زمانی سال 1400 تهیه و پس از طی مراحل بررسی کارشناسی در جلسه کمیته کارشناسی کارگروه مسکن و شهرسازی استان مورخ 27/4/1388 ، 17/6/1388 و 13/11/1388 به کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی ارایه گردید.

 2- حوزه نفوذ شهر گراش بر اساس طرح فرادست  ( طرح ناحیه جنوب ) محدوده بخش گراش و بر اساس مطالعات مشاور 7 نقطه جمعیتی در پیرامون شهر گراش ( شامل روستاهای علی آباد ، گزدان ، چک چک ، زینل آباد ، کنار زیارت کرادشت و مزرعه چاه گلابی ) می باشد.

3- جمعیت شهر گراش در سال 1385 برابر با 27767 نفر می باشد که با نرخ رشد برآورده شده 5/1 درصد در سال 1400 به 39978 نفر خواهد رسید. (مصوبه بند 4 ندارد.)

5- نقش غالب اقتصادی شهر بر اساس مدل های اقتصادی مورد استفاده نقش خدماتی می باشد و با توجه به برآوردهای صورت گرفته جمعیت شاغل شهر گراش از 8352 نفر در وضع موجود به 11065 نفر در افق طرح خواهد رسید.

6- مساحت موجود شهر گراش در وضع موجود برابر با 1763 هکتار است که با توجه به خروج اراضی مستعد کشاورزی و باغات ، خروج محدوده های در معرض خطر سیل و اراضی بایر فاقد حقوق مکتسبه ، در افق طرح به 1565 هکتار کاهش یافته است.

7- الگوی توسعه شهر بر اساس 3 ناحیه و 10 محدوده برنامه ریزی تعریف گردیده است پیش بینی و توزیع خدمات بر مبنای این تقسیم بندی صورت گرفته است.

8- تراکم ناخالص جمعیتی و تراکم خالص جمعیتی شهر گراش در افق طرح به ترتیب برابر با 26 نفر و 103 نفر در هکتار خواهد گردید.

9- الگوی اصلاح ساختار شبکه معابر و بهبود ترافیک مرتبط و هماهنگ با الگوی توسعه شهر برابر نقشه ارائه شده تایید گردید.

10- حریم شهر گراش با توجه به حوزه طبیعی و نیز عوامل موثر به وسعت 5385 هکتار برابر نقشه پیوست به تایید رسید منطقه بندی کاربری اراضی و مکانیابی تأسیسات و تجهیزات عمده در حریم شهر تایید شد.

11- ( دست نویس ) حریم شهر موکداً باید با تقسیمات سیاسی منطبق باشد و رعایت قانون تعیین و تعاریف محدوده و حریم شهرها مبنی بر تعیین مرز حریم در محدوده شهرستان الزامی است.

12- (دست نویس ) مقرر شد بر این اساس طرح به شورای برنامه ریزی استان ارسال گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه کارگروه فوق را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

حریم شرقی شهر گراش ( بین گراش و لار ) بر اساس عکس های هوایی سال 1334 سازمان جغرافیایی کشور و مصوبه سال 1345 مستفاد از بند 3 صورتجلسه مورخ 28/6/1345 انجمن شهرستان لار به استناد ماده 2 قانون شهرداری ها به تایید و تصویب وزارت کشور رسیده است و بر همین اساس مدیر کل مسکن و شهرسازی استان فارس طی بند 4 نامه شماره 605/3 مورخ 12/12/71 در جلسه بررسی طرح جامع شهر لار به توصیه مسئولین سیاسی استان تاکید نموده است تا حد غربی محدوده استحفاظی لار ( حد شرقی محدوده استحفاظی گراش ) بر اساس مصوبه سال 1345 وزارت کشور باقی بماند لیکن متأسفانه مشاور مربوطه در تهیه طرح جامع با عدم رعایت صداقت و امانت و صحت طرحی ناقص و ناکارآمد و غیر کارشناسی با اشکالات مشروحه ذیل ارائه نموده است :

1- توسعه محدوده شهری بر اساس نرخ رشد جمعیت 4/2 طبق سرشماری سال 1395 صورت نگرفته و کاهش چشمگیری داشته است.

2- به استناد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ، حریم 3 تا 5 برابری شهر عملاً حذف شده است.

3- کاهش محدوده خدماتی و حذف حریم شهر در مصوبه معترض عنه ، مغایر با تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است. در همین ارتباط ، رأی شماره 322 مورخ 9/10/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبه وزارت کشور مشعر بر توسعه محدوده شهر پیشوا را ابطال نموده است.

4- مصوبه معترض عنه به امضای اکثریت اعضای کارگروه نرسیده است.

5- حذف حریم شهر گراش باعث شده است تا حریم شهرهای مجاور ( لار و اوز ) از سه جهت با محدوده شهر گراش ، اعم از ثبتی و جغرافیایی و عرض تداخل و تجاوز داشته باشد. عدم تبعیت از حدود ثبتی و عرضی مغایر تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است.

6- افق جمعیتی در طرح مورد شکایت در نظر گرفته نشده است.

7- عدم به هنگام سازی نقشه ها در زمان تهیه طرح جامع باعث شیفت پیدا کردن نقشه های کاداستر که پایه و اساس طرح جامع است گردیده و عدم انطباق کاربری های چند ده ساله با وضع موجود شهر حادث شده است.

8- پتانسیل شهر گراش بر مبنای تراکم بالای M6 است. در حالی که در طرح جامع M2 با تراکم پایه 60 درصد مصوب شده است.

9- مصوبه مورد شکایت به امضای شورای وقت نرسیده است و شهردار وقت نیز با تاکید بر حفظ حریم سال 45 مصوبه را امضاء نموده است. این در حالی است که کارشناسان حاضر در جلسه با نادیده گرفتن شرط مذکور نسبت به ابلاغ و تایید صورتجلسه طرح جامع اقدام نموده اند.

با عنایت به مراتب فوق ابطال طرح جامع شهر گراش مورد تقاضاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 2/3/1398 ، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت شورای اسلامی شهر گراش به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال صورتجلسه موخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در مورد طرح جامع شهر موضوع در جلسه مورخ 21/7/98 هیأت مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه اولاً : صورت جلسه مورخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس ، که شاکی آن را به عنوان طرح جامع شهر گراش تلقی و بنا به دلایل مشروح در درخواست ، درخواست ابطال آن را نموده  ، صرفاً بررسی موضوع و ارائه پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان فارس می باشد ، ثانیاً : به موجب بندهای ذیل  تبصره 1 از ماده 5 از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مصوب 78 و بند 2 از ماده 37 آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب 84 ، پس از ارجاع طرح و طی فرآیند انتخاب مشاور و بررسی کارشناسی تا قبل از ارائه طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، طرح در صورت تصویب در این شورا به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال و در نهایت در آن شورا مورد تصویب و تنفیذ قرار می گیرد ، ثالثاً : طرح جامع شهر گراش به موجب نامه استاندار فارس مضبوط در صفحه 12 پرونده ، خطاب به شهردار گراش ، بر اساس مصوبات مورخ 10/7 و 20/9/89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، مورد تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 9/2/89 که صحیح آن 9/12/89 می باشد ، قرار گرفته است ؛ بنابراین صورت جلسه مورخ 11/3/89 به عنوان طرح جامع شهر گراش نبوده تا درخواست ابطال آن مؤثر در موضوع به لحاظ تصویب طرح جامع شهر گراش در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد فلذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی نسبت به مصوبه فوق از لحاظ ذکر شده قابل طرح نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری