اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/98/557    

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 60958/430 مورخ 5/11/94 مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010517                

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/98/557            شماره دادنامه: 9809970906010517                 تاریخ: 12/8/98                 

* شـاکــی : آقای خالد معارفی و خانم پوران کریمی مقدم

* طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی- دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه ای

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 60958/430 مورخ 5/11/94 مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی- دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه ای به خواسته ابطال بخشنامه شماره 60958/430 مورخ 5/11/94 مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (کلیه استان ها)

با احترام ،

به منظور یکسان سازی عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ، به پیوست جدول شماره (کد) صلاحیت های اصلی و مرتبط جهت بهره برداری و اقدام ارسال می گردد.

لازم به ذکر است از این تاریخ شماره (کد) صلاحیتهای اصلی که در پروانه اشتغال به کار درج می شود ، به ترتیب عبارت است از : معماری 100 ، شهرسازی 200، عمران 300، تاسیسات مکانیکی ساختمان 400، تأسیسات برقی ساختمان 500، نقشه برداری 600، ترافیک 700، شماره (کد) صلاحیت های مرتبط با رشته های مذکور نیز به ترتیب : مرتبط با معماری 110، مرتبط با شهرسازی 210، مرتبط با عمران 310، مرتبط با تأسیسات مکانیکی 410، مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان 510، مرتبط با نقشه برداری 610، مرتبط با ترافیک 710 می باشد و حدود صلاحیت ها نیز در پشت پروانه اشتغال به کار درج می گردد. سایر شماره های (کدها) که تاکنون برای مشخص کردن عنوان رشته یا صلاحیت به کار برده می شد ، لغو می گردد. شماره (کد) های اعلامی بشرح فوق باید از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در زمان صدور ، ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال ملاک عمل قرار گیرد.

یادآوری می نماید رشته اعم از اصلی یا مرتبط براساس مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 از طریق مدرک تحصیلی احراز و تعیین می شود و صلاحیت اعم از اصلی یا مرتبط از طریق پروانه اشتغال به کار احراز می گردد.

ضمناً ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ، در خصوص رشته هایی که احیانا در جدول پیوست این بخشنامه درج نشده باشد، باید از این دفتر استعلام بعمل آورند.

منوچهر شیبانی اصل – مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شکات به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

 طرف شکایت به موجب بخشنامه معترض عنه بدون هیچ دلیل و سندی با نادیده گرفتن تمام مصوبات و تاییدیه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارتخانه متبوع ، رشته معادل مهندسی عمران با کد 300 را مراجع دارندگان مدرک مهندسی عمران (معادل) مرتبط با مهندسی عمران با کد 310 تقلیل و موجبات تضییع حق و عدم رعایت و احتساب این حقوق مکتسبه شده است.

شکات مذکور همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص اعلام داشته اند که :

1- مطابق ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1375) و با عنایت به ماده 1287 قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا است.

2- مدارک متعلق به ما طبق ماده 9 آیین نامه دوره آموزش عالی (غیر رسمی) و ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ارزشیابی شده است.

بنابراین تصمیم خوانده در صدور بخشنامه مورد شکایت مغایر و خلاف صریح مواد مذکور است و از آنجایی که بخشنامه توان نقض قانون را ندارد ، ابطال بخشنامه معترض عنه مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/638/5 مورخ 24/4/98  به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- برابر ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، رشته های اصلی مهندسی تعریف شده است که شامل رشته های معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک می باشد. همچنین برابر تبصره یک ماده 7 قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از هفتاد درصد مرتبط باشد.

2- به موجب تبصره 2 ماده 7 همان قانون ، حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد. در همین راستا و به استناد مصوبه کمیسیون مذکور ابلاغ شده طی شماره 27882/420 مورخ 25/5/94 به دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیر رسمی که به تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده است و در اسفند ماه 1370 به دانشگاه ها ابلاغ گردیده فقط کد مرتبط و صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. با عنایت به اینکه شماره صلاحیت برای صدور پروانه اشتغال به کار بر اساس رشته اصلی یا مرتبط مطابق مدارک تحصیلی دانشگاهی وفق مصوبات کمیسیون مورد اشاره احراز و تعیین می گردد و صلاحیت اعم از اصلی یا مرتبط از طریق پروانه اشتغال به کار احراز نمی شود ، لذا به موجب مصوبه کمیسیون مذکور به دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیر رسمی فقط کد مرتبط تعلق می گیرد.

با عنایت به مراتب فوق ، خواسته نامبردگان فاقد ادله و جهات قانونی بوده و محکوم به رد می باشد. /6

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای خالد معارفی و خانم پوران کریمی مقدم به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه ای به خواسته ابطال بخشنامه شماره 60958/430 مورخ 5/11/1394 مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ 28/7/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه اولاً به موجب رأی شماره 5800595 مورخ 2/9/95 هیأت عمومی بندهای 1 و 7 مصوبه کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 60958/430 مورخ 5/11/94 به لحاظ عدم مغایرت با قانون ابطال نشده است و بخشنامه مورد شکایت نیز مستنداً به مصوبه مذکور صادر شده است. ثانیاً برابر ماده 6 قانون اشاره شده رشته های اصلی مهندسی شامل رشته های معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برق ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک می باشد و به موجب تبصره 2 ماده اشاره شده حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نماینده های وزارت راه و شهرسازی ، علوم و رئیس سازمان نظام مهندسی تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسدکه بر همین اساس کمیسیون مذکور مبادرت به تصویب مصوبه شماره 28802/430 مورخ 27/7/94 نموده به موجب بخشنامه معترض عنه ابلاغ شده است و توجهاً به اینکه به دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیر رسمی صرفاً کد مرتبط و صلاحیت نظارت تعلق می گیرد بنابراین بخشنامه مغایر با قانون تشخیص نگردیده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد و رأی صاده از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی دیوان عدالت اداری