اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/2785   

موضوع:

ابطال بند 13 مصوبه مورخ 18/9/1378 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010515                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/2785          شماره دادنامه: 9809970906010515                 تاریخ: 12/8/98

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت :  دانشگاه صنعتی شریف

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 13 مصوبه مورخ 18/9/1378 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف به خواسته مصوبه ذکر شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« با ایجاد شعبه شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه صنعتی شریف جهت ایجاد صندوق رفاه کارکنان موافقت شد. ضمناً دانشگاه از محل اعتبارات اختصاصی معادل دو برابر سهم کارکنان به صندوق مزبور به عنوان کمک پرداخت نماید. »

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- در قوانین موضوعه ، ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره در دستگاه های اداری اعم از آن که تابع مقررات عمومی باشند یا خیر پیش بینی نشده است.

2- با توجه به این که مصوبه مورد شکایت در سال 1378 به تصویب رسیده است و در آن زمان دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی نبوده اند ، از این رو در قوانین موضوعه اجازه ای مبنی بر پرداخت دو برابر سهم کارکنان دانشگاه به صندوق رفاه تحت عنوان کمک ملاحظه نمی شود و چنانچه به بند (ب) ماده 1 قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 1376 استناد گردد. در این قانون نیز تنها پرداخت یک برابر سهم کارکنان به حساب سپرده آنان تجویز شده است.

3- اجازه ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه و پرداخت کمک به کارکنان دانشگاه ها جزء اختیارات و وظایف هیأت امنای دانشگاه ها مصرح در ماده 7 قانون نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها نمی باشد.

4- مطابق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 ، دانشگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و نحوه وصول و هزینه درآمدهای اختصاصی دانشگاه به هیأت امنا واگذار شده است.

5- قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 1376 فاقد هرگونه صراحتی در خصوص محدود شدن پرداخت دانشگاه به میزان تنها یک برابر سهم کارکنان است و از روح حاکم بر آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 3/11/1378 ، اینگونه استنباط می گردد که امکان پرداخت سهم 2 برابری از سوی دانشگاه وجود دارد فرضاً در ماده 12 آیین نامه ذکر شده ، مقرر گردیده است که مستخدمینی که یکبار وجوه پس انداز را دریافت کرده اند چنانچه مجدداً به استخدام رسمی ثابت یا پیمانی یا عناوین مشابه آن پذیرفته شوند می توانند درخواست استفاده از مقررات قانونی را بنمایند. همانگونه که امکان دریافت بیش از یکبار قانوناً وجود دارد امکان دریافت مبلغ بیش از یک برابر نیز متصور است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 1786/1001 مورخ 13/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مطابق ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/6/1370 ، کلیه وزارتخـانه ها و سـازمان ها و شـرکت های دولتی و ... می توانند اقدام به تأسیس شـرکت تعاونی کنند. این قانون عام بوده و اجـازه راه اندازی شرکت تعاونی را به دانشگاه می دهد.

2- مطابق بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 شورایعالی انقلاب فرهنگی ، اختیارات لازم برای تصویب نحوه وصول و مصارف درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها ، به هیأت امنای دانشگاه ها واگذار شده است.

3- مطابق ماده 23 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 ، مسئولیت مالی اعضا در شرکت تعاونی محدود به میزان سهام آن ها نبوده و ممکن است در قرارداد مربوطه به نحو دیگری در این خصوص توافق شده باشد. هم چنین مطابق ماده 17 همین قانون ، اعضای شرکت های تعاونی ، وزارتخانه ها و ... را مجاز دانسته است تا در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی ، بدون اینکه در شرکت تعاونی عضو باشند از طریق پرداخت وام و یا مضاربه و ... و یا هر راه مشروع دیگر نسبت به کمک یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی اقدام نمایند.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 13 مصوبه 18/9/1378 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف که طی آن با ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره جهت ایجاد صندوق رفاه کارکنان موافقت شده است از این حیث که خارج از حدود اختیارات هیأت امناء مغایر با قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 16/11/76 می باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه موضوع مصوبه از مصادیق امور مالی می باشد و طبق بند (و) ماده (7) قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب سال 1367 و مصوبات جلسه 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، هیأت امناء دانشگاه در این خصوص واجد اختیار بوده است. بنابراین شکایت شاکی موجه نیست لذا رای به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری