اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/939  

موضوع:

ابطال بندهای 1 و 2 از تعرفه 95- 101 در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010513                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/939            شماره دادنامه: 9809970906010513                 تاریخ: 12/8/98

* شـاکــی : شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار

* طرف شکایت : 1- شورای شهر شاهین شهر 2- شهرداری شاهین شهر

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای 1 و 2 از تعرفه 95- 101 در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای شهر شاهین شهر 2- شهرداری شاهین شهر به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 تعرفه 95- 101 در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه 101-95 – شهرداری شاهین شهر - موضوع تعرفه : مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداری شاهین شهر

1- کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی و ... واقع در محدوده و حریم شاهین شهر که به نوعی مشمول تعرفه درآمد شهرداری گردند موظف به پرداخت حقوق تعرفه مربوط به حساب شهرداری شاهین شهر و عنداللزوم سازمان های وابسته به شهرداری می باشند. ضمناً هرکجای این تعرفه واژه محدوده و حریم به صورت منفرداً یا متفقاً آمده است ، منظور محدوده ، حریم برای موارد جداگانه و محدوده و حریم برای موارد با هم و همگی شهر شاهین شهر می باشد.

2- تعرفه درآمد شهرداری مربوط به ملک ، محل فعـالیت و کلیه فعـالیتهای اشخاص بند فوق در محـدوده و حریم شاهین شهر بوده که از آنان قابل وصول می باشد و در صورتیکه اشخاص مذکور در محل دیگری دارای دفتر اداری باشند ولیکن فعالیت آنان در محدوده و حریم شاهین شهر انجام شود بایستی عوارض مربوطه را پرداخت نمایند. ضمناً کلیه تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در تعرفه درآمد شهرداری صرفاً در خصوص محاسبه تعرفه درآمد مربوطه بوده و مبنایی برای سایر ضوابط و مقررات شهرداری و سایر سازمان ها نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی در متن شکایت خود اعلام نموده مصوبات مورد شکایت به جهات گوناگون مغایر با قوانین و آئین نامه های اجرایی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. اولاً : با آراء شماره 408- 3/5/96 و 515 – 13/10/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض تهدید پروانه را بر خلاف تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و خارج از اختیار اعلام نموده مغایرت دارند. ثانیاً : مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تصویب و برقراری عوارض توسط شورای شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد نموده است. ثالثاً : مطابق آئین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و مواد 3  و 14 آن اعلام شده که عوارض از واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده قانونی شهر قابل وصول است. همچنین اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهای 4 و 17 تعرفه 95-101 و بند 10 ، 95-228 حتی در مواردی که از سوی کمیسیون ماده 77 رسیدگی گردیده بر خلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات است همینطور اختیار جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی توسط شهرداری که در بند 11 مصوبه 95-228 پیش بینی شده مغایر با وظایف و اختیارات شهرداری و مواد 70 و 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 3312/ش مورخ 26/11/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً : رأی وحدت رویه 408-3/5/96 دلالت بر پذیرش عوارض تهدید دارد نه رد آن و صرفاً در مورد نحوه دریافت آن مورد توجه شعبه 14 دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است. ثانیاً : با صدور دادنامه 408 – 3/5/96 هیأت عمومی موجبی برای استناد به دادنامه 515 – 13/10/83 که مقدم الصدور بوده وجود ندارد. ثالثاً : با توجه به انجام تشریفات قانونی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها ایراد مطروحه از سوی شاکی مبنی بر عدم تنفیذ ولی امر فاقد وجاهت قانونی است. رابعاً : آئین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال 78 به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 81 لغو گردیده است خامساً : بر اساس بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض عوارض در محدوده و حریم توسط شوراها تصویب می گردد. در مورد یوم الاداء بودن عـوارض نیز آراء کمیسیون ماده 77 قطعـی و لازم الاجرا بوده و هیچ گونه ما به التفاوتی را شامل نمی گردد. همچنین بند 10 تعرفه 95-228 اساساً به نفع متقاضیان بوده چرا که عوارض پایان کار را بر مبنای زمان درخواست پایان کار محاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهی پایان کار./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده (50) قانون مایات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بندهای 1 و 2 از تعرفه شماره 101-95 تحت عنوان مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداری شاهین شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری