اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2734      

موضوع:

ابطال مصوبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 95

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010509                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/2734         شماره دادنامه: 9809970906010509                 تاریخ: 12/8/98

* شـاکــی : آقای محمد قربان حاجی اسفندیاری به وکالت از آقای حسنعلی خورشید فرزند ذوقعلی

* طرف شکایت : شهرداری مشکین دشت شورای اسلامی مشکین دشت

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 95

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشکین دشت شورای اسلامی مشکین دشت به خواسته ابطال مصوبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ج- عوارض تمدید پروانه ساختمان :

مالکین مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن ساختمان و پیشگیری از ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی و مبلمان شهری و ... حداکثر تا انتهای مهلت مندرج در پروانه ساختمانی بوده چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود با رعایت موارد زیر پروانه ساخت تمدید می شود.

تبصره ج-1 :

چنانچه مالکین برای تمدید پروانه ساختمانی در داخل مهلت مقرر در پروانه درخواست تمدید یا اصلاح تغییر مفاد پروانه داشته باشند به طوری که زیر بنا و نوع کاربری و تعداد واحد و ارتفاع و دهنه مجاز تغییر نیابد بدون پرداخت عوارض شهرداری اقدام به تمدید پروانه ساختمانی می نماید. در صورتیکه خارج از مهلت مقرر درخواست نماید مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض ساختمانی زمان درخواست تمدید به جزء سهم خارج از شهرداری ( آموزش و پرورش ، نوسازی و غیره ... ) و عوارض حذف پارکینگ – تراکم – تغییر کاربری می گردد.

تبصره ج-2 :

تمدید پروانه بناهای که در مهلت مقرر عملیات آن شروع لکن به صورت نیمه تمام رها شده باقی مانده به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی علاوه بر عوارض مقرر در قانون بابت تطویل عملیات ساختمانی به ازای هر تمدید X% عوارض ( زیر بنا و پذیره ) زمان صدور محاسبه خواهد شد.

تمدید بار اول 10% = X          تمدید بار دوم 20% = X           تمدید سوم 30% = X         تمدید چهارم 40% = X

تبصره ج-3 :

در صورتیکه خارج از مهلت مقرر درخواست نماید و عملیات سـاختمانی شروع و به صورت نیمه تمام رها شـده باشد ما به التفاوت زمان صدور پروانه و زمان تقاضای جدید به اضافه عوارض تبصره ج-2 در مهلت مقرر دریافت می گردد.

تبصره ج-4 :

ساختمان هایی که مالک قبل از اتمام مهلت پروانه درخواست تمدید نموده و دارای تخلف ساختمانی باشد پرونده آنها به لحاظ طرح در کمیسیون مذکور بلا اقدام مانده است و مدت زمانیکه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون صرف می گردد ، به مهلت پروانه اضافه نمی گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب مصوبه دویست و نهمین و دویست و یازدهمین جلسه مورخ 18/10/94 و 17/10/94 که طی نامه به شمـاره 1614 مورخ 9/11/94 جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ گردید مبادرت به تصـویب مقرره ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی را مغایر با قانون تجویز نموده است به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 1177 مورخ 17/11/96 در موارد مشابه حکم به ابطال مصوبه وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی صادر گردیده است. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره 2033 مورخ 1/12/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- شهرداری ها قبل از تصویب قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 75 بر اساس بخش نامه وزارت کشور به شماره 2/34/1/24679 مورخ 10/8/1376 مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی می نمود که هم اکنون در کل کشور در حال اجراء می باشد.

2- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است.

3- با توجه به اینکه مصادیق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری صرفاً در خصوص املاکی است که در مدت مقرر در پروانه ساختمانی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نموده و این اقدام نامبردگان موجب بر هم زدن سیمای شهری شده است. لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون یاد شده نمی باشد.

4- با توجه به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم جهت حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی کوچه ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری ها می باشد و بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل  ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرورت اعمال مقررات جدید در ساختمانهایی که احداث آنها بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد شورای اسلامی شهر برای پروانه صادره مدت تعیین می نماید که تبعاً تمدید پروانه مشمول عوارض خواهد بود لذا رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین بند (ج) عوارض تمدید پروانه ساختمان از تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری