اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3758  

موضوع:

ابطال بخشنامه 34724/4/د – 13/7/97 دانشگاه پیام نور

تاریخ رأی:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010497                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/3758       شماره دادنامه: 9809970906010497                 تاریخ: 30/7/98                 

* شـاکــی : کانون صنفی اساتید حق التدریس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

*طرف شکایت : دانشگاه پیام نور

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 34724/4/د 13/7/97 دانشگاه پیام نور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه پیام نور به خواسته ابطال بخشنامه 34724/4/د 13/7/97 دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیأت عمـومی ارجاع شده است متن مقـرره مـورد شکایت به قـرار زیر می باشد :

رؤسای محترم استانها – با توجه به شروع سال تحصیلی 98-97 و لزوم برنامه ریزی مؤثر و دقیق جهت سر و سامان دادن به وضعیت حق التدریس ، خواهشمند است دستور فرمائید در به کارگیری اساتید ( تا حد امکان از افرادی استفاده شود که بیمه داشته باشند. )

معاون اداری ، مالی و عمران                    معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اعلام شده بخشنامه مذکور با اصول 20 – 22 – 29 – 34 و 173 قانون اساسی و سیاست های اشتغالزایی و با برنامه ششم توسعه و احکام شرع مقدس مغایرت دارد و باعث نادیده گرفتن حق مکتسب افراد و بیکار شدن اساتید می شود. « به ماده قانونی خاصی از برنامه ششم استناد نشده است. »

در مورد ادعای خلاف شرع بودن اخطار رفع نقص شده که پاسخی واصل نگردیده است.

 

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 166/1103/ص مورخ 21/1/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه دستور منع تمدید قرارداد با مدرسین مدعو نیست بلکه به خاطر رعایت مقررات بیمه و جلوگیری از تحمیل بار مالی جرایم ، اتخاذ تصمیم شده متقاضیان حق التدریس ، بیمه باشند. زیرا تأمین اجتماعی در به کارگیری افراد فاقد پوشش بیمه ای ، اقدام به محکومیت دانشگاه به پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما و طرف قرارداد و نیز جرایم قانون می کند. لذا تقاضای رد شکایت را دارد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه بنا به درخواست ابطال بخشنامه شماره 34724/4/د – 13/7/97 دانشگاه پیام نور که طی آن مقرر شده برای حق التدریس حتی الامکان از کسانی استفاده شود که بیمه داشته باشند از جهت مغایرت با اصول 20 ، 22 ، 29 ، 34 و 173 قانون اساسی و مدافعات طرف شکایت در خصوص رعایت مساوات و سیاست اشتغال زایی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تأمین حق التدریس برای طرف شکایت به موجب صدور بخشنامه بوده و اینکه در بخشنامه مذکور ممنوعیت استفاده از اساتید حق التدریس که فاقد بیمه نامه است ممنوع شده بلکه با عنایت به تضییقات مالی و اعتباری دانشگاه عنوان شـده که از اشخـاص فاقد بیمه استفاده نشود لذا در مجموع بخـشنامه مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیار تشخیص نمی گردد لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت  

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری