اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3258  

موضوع:

ابطال مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی در خصوص اعمال 20 درصد معدل دوره کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ رأی:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010496                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* کـلاســه پــرونـده : هـ ع/97/3258      شماره دادنامه: 9809970906010496           تاریخ: 30/7/98                 

* شـاکــی : آقای محمد یوسفوند

* طرف شکایت : کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی در خصوص اعمال 20 درصد معدل دوره کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی به خواسته ابطال مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی در خصوص اعمال 20 درصد معدل دوره کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه مورد شکایت ، بند (ب) و تبصره 1 آن بند از دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 است که متن این مقرره به قرار زیر است :

ب) گزینش نهایی ، بر اساس نمره کل حاصل از 80% نمره آزمون و 20% معدل دوره کارشناسی انجام خواهد گرفت.

تبصره 1 : اعمال 20% معدل دوره کارشناسی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی ، به صورت تراز اعمال خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مصوبه مورد شکایت مغایر با بند 9 اصل 3 ( تبعیض ناروا) و بند 3 اصل 3 ( تسهیل و تعمیم آموزش عالی ) می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست به اداره حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 24/2/1398 ، تاکنون پاسخی دریافت نشده است و پرونده مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، آماده اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی مبنی بر اعمال 20% معدل دوره کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد از حیث مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مشعر به قبح تبعیض ناروا با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً مورد شکایت ناظر به جمیع داوطلبان می باشد و لذا متضمن ترجیح و تبعیض بعضی نسبت به بعضی نمی باشد. ثانیاً هیأت عمومی در موضوع مشابه به شرح رأی شماره 334 – 7/5/92 رأی به رد شکایت صادر کرده است. بنابراین در مجموع شکایت شاکی وارد تشخیص نمی گردد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صـدور از سوی رییس محـترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضـات قـابل اعـتراض می باشد./ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری