اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1669    

موضوع:

ابطال بند (ج) ردیف 10 سال های 91 و 92 ، بند (الف) ردیف 12 سال های 93 و 94 ، ردیف 3 بند 8 سال های 95 ، 96 و 97 مبنی بر عوارض تفکیک ( تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر )

تاریخ رأی:

يکشنبه 21 مهر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010475                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1669         شماره دادنامه: 9809970906010475                 تاریخ: 20/7/98

* شـاکــی : آقای سید علیرضا میر جلیلی با وکالت آقای محمدی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شاهدیه

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال بند (ج) ردیف 10 سال های 91 و 92 ، بند (الف) ردیف 12 سال های 93 و 94 ، ردیف 3 بند 8 سال های 95 ، 96 و 97 مبنی بر عوارض تفکیک ( تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهدیه به خواسته ابطال بند (ج) ردیف 10 سال های 91 و 92 ، بند (الف) ردیف 12 سال های 93 و 94 ، ردیف 3 بند 8 سال های 95 ، 96 و 97 مبنی بر عوارض تفکیک ( تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

متن تعرفه سال 97

6- عوارض تفکیک اراضی

توضیحات :

3- عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده ( در صورت موافقت کمیسیون ماد صد با ابقاء بنا و پذیرش شهـرداری ) با توجه به مسـاحت زمین برابر ارقام این ردیف محـاسبه می گردد.

متن تعرفه سال 96

8- عوارض تفکیک اراضی

توضیحات :

3- عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده ( در صورت موافقت کمیسیون ماد صد با ابقاء بنا و پذیرش شهـرداری ) با توجه به مساحت زمین برابر ارقـام این ردیف محاسـبه می گردد.

متن تعرفه سال 95

8- عوارض تفکیک اراضی

توضیحات :

3- عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده ( در صورت موافقت کمیسیون ماد صد با ابقاء بنا و پذیرش شهـرداری ) با توجه به مساحت زمین برابر ارقـام این ردیف محاسـبه می گردد.

متن مقرره سال 94

توضیحات :

الف) عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می نمایند (در صورت موافقت ماده صد با ابقاء ) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می گردد.

متن مقرره سال 93

توضیحات :

الف) عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می نمایند (در صورت موافقت ماده صد با ابقاء ) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می گردد.

متن مقرره سال 92

توضیحات :

ج) عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می نمایند ( در صورت موافقت ماده صد با ابقاء ) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می گردد.

متن مقرره سال 91

توضیحات :

ج) عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می نمایند ( در صورت موافقت ماده صد با ابقاء ) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مصوبه های مورد اعتراض مغایر با دادنامه های شماره 218 – 9/4/87 و 459 – 20/1/89 و 492 – 4/11/89 و 634 – 20/9/91 و نیز مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 89 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 93 و ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه به موجب لایحه شماره 44/98/ص مورخ 31/2/98  به طور خلاصه توضیح داده است که :

شورا با توجه به کسری زمین از حد نصاب تفکیک ، به جبران هزینه های ناشی از ارائه خدمات مانند ایجاد معابر ، تأمین خدمات و افزایش تراکم در محل و با استناد به بند (ب) ماده 26 ماده 55 قانون شهرداری ، بند 16 ماده 71 و تبصره ماده 77 قانون شوراها و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارض برای ارائه خدمات به املاکی که حداقل ضابطه تفکیک را ندارند ، پیش بینی نشده است اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره 315 – 13/6/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایرقانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ج) ردیف 10 سال های 91 و 92 ، بند (الف) ردیف 12 سال های 93 و 94 ، ردیف 3 بند 8 سال های 95 ، 96 و 97 مبنی بر عوارض تفکیک ( تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر ) در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد با چند واحد تبدیل گردیده است از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری