اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1559 و 98/179   

موضوع:

ابطال بند 2 از قسمت (الف) ماده 1 مصوبه مورخ 29/1/97 به شماره 13858/ت 55303 هـ

تاریخ رأی:

يکشنبه 21 مهر 1398

شماره دادنامه:

468 - 9809970906010467

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پـرونـده :  هـ ع /97/1559 و 98/179      شماره دادنامه:468- 9809970906010467          تاریخ: 20/7/98                    

* شـاکــی : آقای محمد علی فلاح تفتی و آقای ولی عباس پور

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند 2 از قسمت (الف) ماده 1 مصوبه مورخ 29/1/97 به شماره 13858/ت 55303 هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند 2 از قسمت (الف) ماده 1 مصوبه مورخ 29/1/97 به شماره 13858/ت 55303 هـ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شماره 13858/ت 55303 هـ مورخ 11/2/1397

تصویب در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1397

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت ، معدن و تجارت – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه 29/1/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب 1395- تصویب کرد :

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1397 به شرح زیر تعیین می شود :

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی :

1- پزشکان ، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار (000/245) ریال

2- پزشکان ، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) (000/384) ریال

3- پزشکان فوق تخصص ، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشکی (000/479) ریال

4-پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشک (000/546) ریال

5- کارشناس ارشد پروانه دار  (000/206) ریال

6- کارشناس پروانه دار (000/178) ریال

تبصره 1- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن ها درج شده باشد.

تبصره 2- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آن ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 3- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی ، مجاز به دریافت معادل پانزده (15%) درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب- ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی :

1- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل سیزده هزار و سیصد (300/13) ریال محاسبه می شود.

2- ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و دوازده هزار (000/142) ریال محاسبه می شود.

3- ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و بیست و دو هزار و سیصد (300/422) ریال محاسبه می شود.

4- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای 7 و 8 ، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند ، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و شانزده هزار (000/216) ریال محاسبه می شود.

5- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای 7 و 8 ، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند ، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و بیست و یک هزار و چهارصد (400/221) ریال محاسبه می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی مدعی است که در تبصره 3  ذیل بند 6 مصوبه هیأت دولت برای پزشکان عمومی با بیش از 15 سال سابقه خدمت 15% افزایش تعرفه پیش بینی شده است حال آنکه در بند 2 مصوبه مذکور در مورد پزشکان متخصص منصرف از سابقه خدمت و به طور مطلق یک نوع تعرفه تعیین گردیده که این امر مصداق تبعیض نارواست زیرا همان مبنایی که برای پزشکان عمومی در سابقه خدمت از حیث کسب تجربه وجود دارد در مورد پزشکان متخصص هم موجود است و بایستی اعمال گردد به همین جهت به استناد بند 9 اصل 3 قانون اساسی خواهان ابطال این بخش از مصوبه گردیده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 146606/36825 مورخ 3/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

طرف شکایت به اختیارات خود بر اساس ماده 9 احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 که طی آن رعایت اصل تعادل منابع و مصارف از عوامل تعیین تعرفه است استناد نموده و عنوان داشته این امر برای کاهش فاصله بین دریافتی پزشکان عمومی مجرب  و پزشکان متخصص صورت پذیرفته هم چنین برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع موضوع بندهای (الف) و (ث) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه و ضرورت امکان اجرائی شدن این نظام و ایجاد انگیزه در پزشکان عمومی برای شرکت در این طرح صورت پذیرفته و کاملاً عادلانه و منطبق با بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

با عنایت به اینکه اولاً مطابق حکم ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ناظر به ماده 8 قانون بیمه همگانی به ویژه لزوم رعایت تعادل بین منابع و مصارف هیأت وزیران فی الجمله اختیار و صلاحیت مصوبه مورد شکایت را داشته است. ثانیاً چون طبق اعلام دولت در لایحه دفاعیه ، صرف رفع تبعیض بین دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و  پزشکان متخصص و به منظور اجرایی نمودن پزشک خانواده و نظام ارجاع و ایجاد انگیزه در پزشکان عمومی بوده است مصداق تبعیض ناروا تشخیص نمی گردد. کما اینکه قانونگذار در تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت بعضـاً برای کارکنان دون پایه به منظور کاهش فاصله با کارکنان بلند پایه امتیازات و ارفاقاتی معین می نماید در نتیجه مصوبه را قابل ابطال تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری