اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/98/159   

موضوع:

اعتراض به تصمیم شماره 5478/97/ص مورخ 15/10/97

تاریخ رأی:

يکشنبه 21 مهر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010466                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/98/159        شماره دادنامه: 9809970906010466                 تاریخ: 20/7/98

* شـاکــی : آقای مهدی صالحی شهرابی

*طرف شکایت :  وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دانشگاه صنایع و معادن ایران

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : اعتراض به تصمیم شماره 5478/97/ص مورخ 15/10/97

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دانشگاه صنایع و معادن ایران به خواسته اعتراض به تصمیم شماره 5478/97/ص مورخ 15/10/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دانشگاه صنایع و معادن ایران طی نامه فوق الاشاره خطاب به معاونت اجرایی دانشگاه اعلام کرده :

بند یک : امکان ادامه فعالیت در شرایط کنونی مهیا نبوده و خاتمه فعالیت دانشگاه صنایع و معادن قطعی است. لذا مستند به رونوشت نامه شماره 25116/60 مورخ 28/9/97 ادامه فعالیت عموم پرسنل دانشگاه از تاریخ اعلامی فاقد وجاهت قانونی است.

بند دو : مستند به ماده 4 آیین نامه بازخریدی سنوات ارفاقی هر کدام از پرسنل بازخرید شده دانشگاه که تمایل به ادامه همکاری با وزارت صنعت را دارند موظفند حداکثر ظرف مهلت 72 ساعت نسبت به بازگرداندن مبالغ دریافتی مطابق آیین نامه بازخرید سنوات ارفاقی به حساب سپرده دانشگاه صنایع و معادن اقدام نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- با توجه به اینکه دانشگاه تا پایان سال 97 با پرسنل قرارداد داشته بنابراین عدم فعالیت پرسنل از تاریخ 28/9/97 مغایر تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

2- منوط کردن به کارگیری کارکنان در سایر قسمت های وزارت صنعت به استرداد وجوه دریافتی بازخریدی فاقد جواز قانونی است و دستگاه متبوع مکلف به پرداخت سنوات ارفاقی بر اساس دستورالعمل بازخریدی ارفاقی سنوات خدمت به شماره 4181/121/97/د مورخ 10/7/97  می باشد و این مغایر قیود مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است. چون افزودن شروط دیگر از جمله استرداد وجوه دریافتی مغایر اهداف قانونگذار است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، طرف اول شکایت ، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 84584/60 مورخ 22/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- بر اساس مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/96 شورای عالی اداری مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی از سال تحصیلی 98-97 به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو نبوده و به موجب مصوبه مذکور دانشگاه صنایع و معادن ایران انحلال و در همین راستا دستورالعمل بازخریدی سنوات خدمت کارکنان دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

2- قرارداد خواهان از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است و قرارداد خواهان با دانشگاه در قالب قرارداد اعضای غیر هیأت علمی است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، طرف دوم شکایت ، سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران به موجب لایحه شماره 98-159-6 مورخ 22/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به موجب بند 1-15 ماده یک آیین نامه استخدامی افرادی که به منظور انجام وظایف مشخص برای مدت معین یکساله به کار گـرفته شده اند به استناد مـاده 8 آیین نامه استمرار فعالیت آنها پس از پایان مـدت معین گذشته بر اساس نیاز دانشـگاه می بوده و با توجه به خاتمه فعالیت آموزشی ، پژوهشی و کم شدن فعالیت های جاری ادامه همکاری پرسنل دانشگاه را با ضرور و زیان مواجه می نمود.

2- به استناد بند 1-35 از ماده یک و ماده 70 آیین نامه با اعلام رضایت کتبی بازخرید شده اند و سه برابر سنوات خدمت خود را بدون لحاظ بازخریدهای سالیانه قبل از دانشگاه دریافت نموده اند.

3- به استناد ماده 6 آیین نامه مؤسسه می تواند در صورت عدم رضایت از عملکرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد با تصویب هیأت اجرایی و اطلاع قبلی ( حداقل یک ماه قبل ) به ذی نفع نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت شاکی مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بندهای یک و دو تصمیم شماره 5478/97/ص – 15/10/97 سرپرست دانشگاه صنایع و معادن که طی آن اولاً با توجه به انحلال دانشگاه صنایع و معادن ایران به ادامه فعالیت و اشتغال کارکنان خاتمه داده است و ثانیاً مقرر نموده که چنانچه کارکنان موصوف بر اساس آئین نامه بازخرید با سنوات ارفاقی تسویه حساب کرده اند ، قصد ادامه همکاری با وزارت صنایع را دارند بایستی وجوه دریافتی را مسترد نمایند از این حیث که برای اشتغال قراردادی ایجاد شرط نموده و مغایر قیود مذکور در ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است با توجه به اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت مغایتی با حکم ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و با رضایت و سازش کارکنان مشمول بازخریدی صورت پذیرفته و با این اوصاف شکایت موجه نیست. لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور رأی از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری