اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/996 و 97/1517   

موضوع:

ابطال مصوبه مورخ 22/5/94 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در مورد اعطاء اختیار تصویب طرح هادی به کار گروه زیر بنایی و شهرسازی

تاریخ رأی:

چهارشنبه 10 مهر 1398

شماره دادنامه:

353 - 9809970906010352

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونده : هـ ع/97/996 و 97/1517      شماره دادنامه:353-9809970906010352           تاریخ: 10/7/98

* شـاکــی : آقای محمد دهقان ، نماینده شهرستان های چناران و طرقبه شاندیز مجلس شورای اسلامی

* طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه مورخ 22/5/94 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در مورد اعطاء اختیار تصویب طرح هادی به کار گروه زیر بنایی و شهرسازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی به خواسته ابطال مصوبه مورخ 22/5/94 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در مورد اعطاء اختیار تصویب طرح هادی به کار گروه زیر بنایی و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمـومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

متن صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تاریخ 22/5/1394 در صفحـات 3 و 4 پرونده موجود می باشد.

با سلام و احترام

به پیوست دومین صورتجلسه شـورای برنامه ریزی و توسعه استان مـورخ 26/5/1394 جهت استحضار و اقدام مقتضـی ایفاد می گردد.

پیرو دعوتنامه ارسالی در خصوص نحوه تصویب طرح های هادی روستایی مواد قانونی مربوطه (آئین نامه ماده 70 برنامه سوم توسعه که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته ، بند (ب) ماده 15 برنامه سوم توسعه که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز تاکید گردیده است. بند (ج) ماده 172 قانون برنامه پنج ساله پنجم، بند 2-2-3 مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مورخ 23/4/93 و نامه شماره 90/300/96206 مورخ 3/11/90 معاون محترم وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری وقت و سپس بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه و شیوه نامه آن و مکاتبات صورت گرفته در این خصوص به طور مثال نامه 77/12 مورخ 15/1/94 اداره کل راه و شهرسازی به معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهر سازی و معماری و برخی مصادیق طرح های هادی مربوطه در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 21/4/1364 بند 1 و متعاقباً در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 22/5/94 مطرح و پس از بررسی موارد و استماع نظارت عنوان شده این موضوع از جمله عوارضی است که الزاماً باید توسط کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی سیاست گذاری و اجرایی شود و هـرگونه توسعه ای علاوه بر تبعات کالبدی و زیست محـیطی ضرورت پیش بینی خدمـات زیربنایی را نیز می طلبد که این مهم از اساسی ترین موضوعات مورد نظر و  نیازمند تصویب در کارگروه می باشد. لذا ضمن تشکر از زحمات صورت گرفته توسط بنیاد محترم مسکن ، ضرورت هماهنگی در طرح های هادی علی الخصوص توسعه های پیش بینی نشده در طرحهای فرادست منطقی است. بنابراین نظر به موارد یاد شده برای روستاهای واقع در حریم شهرها و همچنین برخی روستاهای واقع در محدوده طرح مجموعه شهری نمی توان تصمیم گیری های در سطح خود اخذ کرده که سیاستهای فرا دستی را تحت شعاع قرار دهد نهایتاً مقرر گردید :

1- برای حدود توسعه ، نرخ رشد و یا تعیین حریم برای روستاهای واقع در حریم کلیه شهرهای استان ، اخذ مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی صورت گیرد این امر می تواند قبل از طرح در کمیته تصویب بنیاد مسکن و یا بعد از آن صورت پذیرد.

2- دبیرخانه موظف است که حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از اخذ مدارک طرح های هادی موضوع را جهت تصمیم گیری به کارگروه ارائه نماید.

3- برای مواردی که تاکنون در کمیته تصویب مصوب شده اند و مغایرتهای یا سیاستهای فرادستی دارند اصلاحات مدنظر بنیاد محترم مسکن جهت تصمیم گیری به کارگروه امور زیربنایی و شهرستان استان ارائه گردد.

4- جهت اجرایی شدن بند 3 کمیته ای مشترک بین اداره کل راه و شهرسازی استانداری و بنیاد مسکن تشکیل شود و مفاد بند سه در آن اجرایی شود.

پیرو طرح موضوع در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 13/6/92 بند 5 مجدداً درخواست نامه شماره 44265/ص/92 مورخ 6/11/92 سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مبنی بر احاطه تیر پارک و مجتمع خدماتی رفاهی درجه 2 در زمینی به مساحت 37200 متر مربع با سطح زیربنایی 8000 متر مربع با مالکیت آستان مقدس رضوی واقع در اراضی شور قلعه پلاک ثبتی 51 اصلی بخش 2 قوچان شهرستان درگز داخل حریم شهر لطف آباد در پهنه با قابلیت کشاورزی ... طرح ناحیه قوچان درگز در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 21/4/1394 بند 2 و متعاقباً در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 22/5/94 مطرح و با عنایت به استعلامات شورای پدافند غیر عام استان به شماره 32125/35/28 مورخ 28/12/82 شورای ترافیک استان 32152/35/38 مورخ 25/12/92 ، شرکت برق 7000/29026/92 مورخ 19/12/93 شرکت گاز ک32/220/1173791 مورخ 19/12/94 و آب منطقه ای71/58581/92 مورخ 25/12/92 و همچنین بررسی مفاد جلسه مورخ 19/4/94 در محل دفتر فنی استانداری خراسات رضوی با درخواست موافقت گردید.

رضا جمشیدی - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب درخواستی ابطال مصوبه مورخ 22/5/94 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در مورد اعطاء اختیار تصویب طرح هادی به کارگروه زیربنایی و شهرسازی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

مصوبه شورای برنامه ریزی استان خراسان رضوی اختیار تصویب طرح هـادی روستاهایی که در حـریم شهـرها واقع شده اند را در کمیته مذکور در جزء 5 بند (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه سلب و هرگونه تصمیم گیری در این خصوص را به کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی محول نموده است. با توجه به اینکه این مصوبه صریحاً در تضاد با اطلاق (بند ف) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه که در بند (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده است ، می باشد. لذا ابطال آن مورد تقاضاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

نظر به اینکه نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن طبق نامه شماره 42267 مورخ 31/4/1397 در تاریخ 14/5/97 به طرف شکایت ابلاغ گردیده و ظرف موعد قانونی (یکماه) پاسخی واصل نشده است لذا وفق ماده 83 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان می باشد.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای محمد دهقان به طرفیت سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی به خواسته ابطال مصوبه مورخ 22/5/94 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در مورد اعطاء اختیار تصویب طرح هادی به کارگروه زیر بنایی و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ 24/6/98 این هیأت مطرح و اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند اولاً مصوبه مورد درخواست ابطال در زمان اجرای برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده است و برنامه ششم توسعه در زمان تصویب مصوبه حاکمیت نداشته است. ثانیاً در بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه تهیه طرحهای هادی روستایی با پیشنهاد کارشناسان فنی در کمیته تصریح شده در بند فوق مطرح می شود. ثالثاً : در بند 1 مصوبه مورخ 22/5/94 شورای برنامه ریزی استان صلاحیت کمیته مذکور در بند (ف) ماده 194 برنامه پنجم سلب نشده است. همچنین در بند 1 مصوبه معترض عنه نیز مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی منوط به تصویب در کمیته بند (ف) ماده 194 قانون مرقوم شده است. رابعاً در ماده 26 آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی مصوب 1384 که تاکنون نسخ نشده است از جمله وظایف کارگروه زیر بنایی و عمـران بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت عمران شهری ، روستایی و عشایری استان می باشد. فلذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و در نتیجه مستتنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد./ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری