اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع؍9702505    

موضوع:

ابطال بند 1-1 مصوبه مورخ 7؍3؍97 رییس مجمع عمومی شرکت

تاریخ رأی:

چهارشنبه 10 مهر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010351                

هیات تخصصی استخدامی

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍9702505       شماره دادنامه: 9809970906010351                 تاریخ: 10/7/98

* شاکی :آقای حسن فریدونیان شهری

*طرف شکایت :شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند 1-1 مصوبه مورخ 7؍3؍97 رییس مجمع عمومی شرکت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی طی دادخـواستی به طرفیت شرکت مادر تخصـصی تولید نیروی برق حـرارتی درخواست ابطال بند بند 1-1 مصوبه 7؍3؍97 رییس مجمع عمومی شرکت مذکور را در خصوص نحوه بازگشت به کار جانبازان و آزادگان با رعایت کامل بند (چ) و (ز) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه نموده شده است . 

متن مقرره مورد شکایت به قرار:

1-1- در صورتیکه اینگونه کارکنان از مزایای تسهیل در خروج نیروی انسانی موضوع پاداش تشویقی بخشنامه های بازنشستگی اختیاری استفاده نموده باشند ، لازم است ابتدا مبالغ پاداش تشویقی مربوط به تسهیل در خروج نیروی انسانی را به حساب شرکت مدیریت تولید ذی ربط واریز نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :برابر بند 1-1 مصوبه مورد شکایت اعاده به خدمت جانبازان ، منوط به استرداد وجوه پاداش سنوات تشویقی دریافتی در مقطع بازنشستگی است. با توجه به اینکه بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حق اعاده به خدمت را به جانباران اعطاء کرده و شرکت طرف شکایت شرایط و قیود جدیدی به حکم قانونگذار اضافه کرده است لذا ابطال مصوبه شرکت مورد تقاضاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ اعلام داشته است براساس بخشنامه سال 1394 وزیر وقت نیرو مقرر شده بود به منظور ایجاد زمینه اشتغال جوانان این امکان وجود دارد به کسانی که دارای شرایط بازنشستگی اختیاری هستند به ازای هر سال خدمت قابل قبول پاداش تشویقی به میزان مقرر در بخشنامه پرداخت شود . لذا منظور از پاداش مقرر در مصوبه مورد شکایت این پاداش بوده است که منصرف از پاداش پایان خدمت می باشد . 

* پرونده در جلسه مورخ 31؍6؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون مذکور در مورد آن به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

نظر به اینکه پرداخت پاداش تشویقی به کارکنان شرکت تولید نیروی برق حرارتی که بر اساس بخشنامه وزیر نیرو علاوه بر پاداش پایان خدمت قانونی به آنها پرداخت شده است به منظور تشویق کارکنان به انجام بازنشستگی اختیاری صورت گرفته است و علاوه بر تعهد قانونی دستگاه در قبال کارکنان می باشد، لذا مشروط کردن بازپرداخت آن در صورت درخواست اعاده به خدمت فرد بازنشسته مغایرتی با قانون از جمله بند چ ماده 87 «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود ، فلذا رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی