اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع؍ 9703674   

موضوع:

ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19؍11 مورخ 7؍1؍95 مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر

تاریخ رأی:

چهارشنبه 10 مهر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010350                

هیات تخصصی استخدامی

 

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍ 9703674      شماره دادنامه: 9809970906010350                 تاریخ: 10/7/98

* شاکی :آقای ارسلان سان احمدی

* طرف شکایت : شرکت مادر تخصصی توانیر 

* موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند 1-6 بخشنامه شماره 19؍11 مورخ 7؍1؍95 مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت:

1-6- پاداش سنوات پرداختی جانبازانی که بر اساس ظرفیت های قانونی و رأی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی بازگشت به کار می شوند به آنان ( استحقاقی - تشویقی ) قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال مجدد صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می گردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :1- شاکی اظهار داشته که جانباز می باشد و پس از خروج از خدمت به استناد ماده 40 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مجدداً شروع به خدمت نموده است و با تصویب بخشنامه مورد اعتراض استرداد پاداش سنوات دریافتی در زمان خروج از خدمت ، منع شده است.2- به موجب مواد فوق الذکر، جـانبازانی که رابطه استخدامی آنان با دسـتگاه قبلی ، قطع شده باشد ، صـرفاً برای یک بار می توانند مجدداً اعاده به خدمت شوند و با توجه به لفظ« مکلفند » در ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان که قاعده آمره می باشد برای تمامی دستگاه ها ، لازم الاجرا است.3- نامه شماره 8636 مدیر کل بنیاد شهید استان کردستان و نامه شماره 358؍41 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، مؤید این امر است.4-با استعلام مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از امور ایثارگران وزارت نیرو ، اعلام شده که اعاده به خدمت مجدد جانبازان با پرداخت پاداش سنوات خدمتی سابق بوده و دستگاه متبوع ، مکلف به استرداد و اخذ آن می باشد.5- رأی شماره 290 مورخ 23؍5؍91هیأت عمومی استرداد وجوه پاداش خدمت در زمان اعاده به کار مجدد جانباز را مجاز دانسته است.6- بخشنامه مورد شکایت مغایر مواد 3–4 و 17 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مواد 2 و 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت توانیر به موجب لایحه شماره 119؍70101؍98 مورخ 8؍2؍1398 به طور خلاصه پاسخ داده است :1- بر اساس ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، دستگاه های مربوطه مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند ، صرفاً برای 1 بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

2- مطابق بند (چ) ماده 87 و همچنین تبصره آن ، در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول ، پاداش مذکور مرتبط به آن سنوات ، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد.3- بند 1-6 بخشنامه معترض عنه مقرر داشته که پاداش سنوات پرداختی به آنان قابل استرداد نبوده و در صورت اشتغال به کار مجدد ، صرفاً از پاداش سنوات استحقاقی مدت خدمت اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی برخوردار می گردند.4- با عنایت به دادنامه شماره 1379 مورخ 6؍6؍97 هیأت عمومی ، عبارت قطع همکاری در متن ماده 60 قانون جامع اعم است از بازنشستگی ، بازخریدی و استعفاء. لذا با وحدت ملاک از صراحت بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم مراتب به حالتی که قطع همکاری جانباز در اثر بازخرید و استعفاء باشد ، قابل تسری خواهد بود و پاداش دریافتی ناشی از قطع همکاری قابل استرداد نمی باشد.5- بند 6 نامه شماره 15984؍3؍53011 مورخ 21؍6؍96 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید ، مؤید این امر است.

* پرونده در جلسه مورخ 31؍6؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان صرفاً راجع به شرایط اعاده به خدمت اشخاص ذینفع تعیین تکلیف نموده است و درخصوص استرداد پاداش سنوات خدمت اشخاص اعاده به خدمت شده حکمی ندارد ، ثانیاً در تبصره بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395در خصوص اعاده به خدمت جانبازان مقرر شده است : « در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد. » ، ثالثاً در دادنامه شماره 290–23؍5؍91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منوط نمودن اعاده به خدمت توسط دستگاه محل خدمت به اعاده پاداش را مغایر قانون ندانسته بود و نه تکلیف به دریافت آن را که دو موضوع متفاوت است ،که این امر نیز با حکم بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم در حال حاضر منتفی شده است ، فلذا با توجه به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی