اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع / 97/3678     

موضوع:

ابطال مصوبه مورخ 30/5/1397 کارگروه سیاستگذاری گندم، آرد و نان استان قم

تاریخ رأی:

شنبه 30 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010326                

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـــده : هـ ع / 97/3678        شماره دادنامه: 9809970906010326                 تاریخ: 30/6/98

* شـاکــی : اتحادیه صنف نانوایان سنتی و ماشینی قم با وکالت خانم لیلا فروزان‌فر

* طرف شکایت : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ 30/5/1397 کارگروه سیاستگذاری گندم، آرد و نان استان قم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به خواسته ابطال مصوبه مورخ 30/5/1397 کارگروه سیاستگذاری گندم، آرد و نان استان قم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان قم ، موضوع : نرخ انواع نان

سلام علیکم ، احتراماً با توجه به صورتجلسه مورخه 30/5/97 کارگروه سیاستگذاری گندم، آرد و نان استان درخصوص تعیین قیمت انواع نان، به پیوست نرخ انواع نان جهت ابلاغ و اجرای آن از طریق اتحادیه صنف نانوایان ارسال می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید موضوع به نحو شایسته انجام و نتیجه اقدامات به این سازمان اعلام گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

«بسمه‌تعالی»

قیمت انواع نان از مورخ 3/6/97 به شرح جدول ذیل تصویب گردید :

قیمت نان با آرد دولتی

ردیف

نوع نان

وزن

قیمت

قیمت

1

نان سنگک با آرد دولتی

470 گرم نان

750

نان کیلویی 1600 تومان

2

نان لواش با آرد دولتی

170 گرم چانه

200

نان کیلویی 1600 تومان

3

نان تافتون با آرد دولتی

170 گرم چانه

200

نان کیلویی 1600 تومان

4

نان بربری با آرد دولتی

660 گرم چانه

700

نان کیلویی 1600 تومان

 

 

ردیف

نوع نان

وزن

قیمت (تومان)

قیمت (تومان)

1

نان سنگک با آرد نیمه دولتی

500 گرم نان

1100

نان کیلویی 2200 تومان

2

نان بربری با آرد نیمه دولتی

660 گرم چانه

1100

نان کیلویی 2200 تومان

 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

براساس تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51252 هـ مورخ 26/8/1393 هیأت وزیران، نانوایان آزادپز به جهت ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت از هرگونه تعیین وزن چانه و قیمت نان مستثنی شده‌اند. کارگروه سیاستگذاری آرد، نان و گندم استان قم برخلاف مفاد تصویب‌نامه فوق، اقدام به تعیین نرخ جهت نانوایان آزادپز تحت عنوان واحدهای نیمه دولتی نموده است و با توجه به مفاد تصویب‌نامه یادشده هیأت وزیران، صدور مقرره مورد شکایت خارج از وظایف و اختیارات مرجع صادرکننده آن می‌باشد و رأی صادره توسط شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که پیوست پرونده است، مؤید این موضوع بوده و مستند به آن، تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه مطرح می‌گردد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره  3122/1/126 مورخ 14/2/1398  به طور خلاصه توضیح داده است که :

1-کارگروه تصویب‌کننده مقرره مورد شکایت، با توجه به اعضای آن دارای وظایف و ماهیت مستقلی می‌باشد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم صرفاً در مقام ابلاغ مصوبات آن کارگروه بوده است و لذا طرح شکایت باید به طرفیت کارگروه ساماندهی آرد، نان و گندم صورت بگیرد.

2- توجه به بند 6 تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51252 مورخ 26/8/1393 هیأت وزیران و سایر موازین مورد استناد بیانگر آن است که موضوع تمامی آنها نانوایی‌های آزادپز (یعنی نانوایی‌هایی که جهت تأمین آرد خود یارانه دریافت نکرده یا آرد یارانه‌ای یا نیمه یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند) می‌باشد. در حالی که مقرره مورد شکایت در رابطه با قیمت نان با آرد دولتی (یارانه‌ای) و نیمه‌دولتی (نیمه یارانه‌ای) بوده و ارتباطی با مصوبه مورد استناد شاکی ندارد. رأی مورد استناد شاکی نیز از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و با توجه به قابلیت تجدیدنظر از این رأی، رأی فوق قابلیت استناد ندارد.

3- دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 72987/60 مورخ 20/3/1397 و معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دبیرکارگروه تنظیم بازار وزارتخانه فوق به موجب نامه شماره 143450/60 مورخ 30/5/1397 اعلام کرده‌اند که در شرایط فعلی که نرخ تضمینی گندم با هزینه‌های تبعی به بیش از 13500 ریال در هر کیلوگرم افزایش یافته و نرخ فروش گندم مورد مصرف در آرد واحدهای آزادپز نیز حدود 9000 ریال می‌باشد، بنابراین این نانوایی‌ها نیز یارانه‌ای تلقّی شده و مشمول ضوابط قیمت‌گذاری کالاها می‌باشند. از این رو، با توجه به دریافت آرد و گندم یارانه‌ای توسط تمام نانوایی‌ها، نانوایی آزادپز به معنای واقعی آن قابلیت تحقق ندارد تا شرایط اجرای تصویب‌نامه فوق‌الاشاره هیأت وزیران فراهم شود. 

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مورخ 30/5/1397 کارگروه سیاستگذاری گندم، آرد و نان استان قم که در رابطه با تعیین قیمت انواع نان می‌باشد، براساس بند 6 تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51252 مورخ 26/8/1393 هیأت وزیران، صرفاً قیمت فروش نان در واحدهای آزادپزی که به میزان مشخصی از آرد غیریارانه‌ای استفاده می‌کنند، از شمول قیمت‌گذاری مستثنی شده است. بنابراین، تصویب‌نامه فوق در عمل شامل قیمت‌گذاری انواع نان در واحدهای دولتی و نیمه دولتی که براساس مصوبه معترض‌عنه اقدام به تعیین آن شده، نمی‌باشد و از این جهت مغایرتی میان مصوبه مورد شکایت و تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51252 مورخ 26/8/1393 هیأت وزیران وجود ندارد و وضع این مصوبه خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده نیز نمی‌باشد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری