اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1757 ، 97/1759 ، 97/1760 ، 97/1761 ، 97/1762 ، 97/1929 و 98/163

موضوع:

ابطال شصت و ششمین جلسه مورخ 16/3/96 شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تاریخ رأی:

يکشنبه 17 شهريور 1398

شماره دادنامه:

292 - 9809970906010286

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شــمـاره پـرونـده :هـ ع /97/1757 ، 97/1759 ، 97/1760 ، 97/1761 ، 97/1762 ، 97/1929 و 98/163

شماره دادنامه:292-9809970906010286                 تاریخ: 17/6/98

* شـاکــی : آقای محمدتقی سعیدیان ، آقای حسین مشهدی عباس ، خانم زهره صفی حصاری ، آقای حمیدرضا زارع هرفته ، آقای محمد شکری ، خانم اکرم شراهی و خانم زهره آجرلو

*طرف شکایت :  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

* مـوضـوع شکایت و خـواسته : ابطال شصت و ششمین جلسه مورخ 16/3/96 شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال شصت و ششمین جلسه مورخ 16/3/96 شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

* بند یازدهم شصت و ششمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی :

نامه شماره 2663/512/د مورخ 2/9/1395 دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی در خصوص برگزاری آزمون جهت دانش آموختگان مقطـع کاردانی رشـته اپتیک جهت ورود به دوره کارشناسی پیوسته رشته بینایی سنجی مطرح و مقرر گردید در آزمون سراسری دانشگاه ها ( کنکور ) شرکت نمایند و با کسب حداقل 80% نمره آخرین پذیرفته شده در رشته بینایی سنجی پذیرفته شوند و واحدهای گذرانده شده در مقطع کاردانی اپتیک در مقطع کارشناسی پیوسته بینایی سنجی تطبیق داده شود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مطابق مفاد مصوبه مورد شکایت ، امکان برخورداری از مزایای مصوبه مورخ 26/4/1389 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر توقف پذیرش دانشجو در دوره کاردانی رشته اپتیک جهت ارتقای تحصیل در مقطع کارشناسی رشته بینایی سنجی از شرط پذیرش از طریق آزمون ورودی اختصاصی مرکز سنجش و آموزش پزشکی و رقابت بین حدود 200 نفر از الباقی فارغ التحصیلان و از منابع درسی رشته اپتیک ( فیزیک پایه 2 و 1 ، مبانی ساخت عینک طبی ، نور هندسی و موجی ) به الزام افراد ذی حق به شرکت در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سازمان سنجش و آموزش کشور و پاسخ به سوالات آزمون بر اساس منابع عمومی و اختصاصی اعلامی و رقابت بین 000/600 نفر دانش آموز داوطلب این گروه آزمایشی و پذیرش به شرط کسب حداقل 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در هر کد رشته محل کارشناسی پیوسته بینایی سنجی ، موجب سلب حق مکتسب جامعه دانش آموختگان مقطع کاردانی رشته اپتیک جهت برخورداری از مزایای برابر حق ارتقای تحصیل در مقطع کارشناسی رشته بینایی سنجی می باشد.

2- در حقوق اداری ، مطابق با اصل احترام به حقوق مکتسبه ، مقام اداری ، نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود کردن ، تغییر ، نسخ یا سلب حق است ، نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد و به عبارت دیگر ، حقوق اشخاص نباید به موجب تصمیم لاحق ، سلب یا تحدید گردد.

3- مطابق اصل 22 قانون اساسی ، حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض ، مصون است و طبق اصل 40 قانون اساسی ، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این در حالی است که مصوبه مورد شکایت و مرجع واضع آن ، موجب تحدید ، تضییق و تغـییر حق مکتسب دانش آموختگان رشته اپتیک شده اند.

4- نظـرات وزارت بهداشت با اعتراض فـارغ التحصیلان رشته اپتیک مـواجه می شود و متعـاقب آن شـورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در جلسه 31 مورخ 11/5/88 ، با ارتقای تحصیلی دانش آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته رشته بینایی سنجی به شرط پذیرش از طریق آزمون ورودی و گذراندن تعداد 38 واحد درسی موافقت می کند و این مصوبه طی نامه شماره 236728 مـورخ 24/5/88 به امضـاء وزیر بهداشت رسیده و سپس جهت اقدام مقتضی به وزیر وقت علوم ارسـال می گردد.

5- آزمون توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه در تاریخ 14/6/1396 برگزار شد و با توجه به این که تعدادی از دانش آموختگان اپتیک متقاضی برگزاری مجدد آزمون بودند ، در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 11/12/1393 ، مصوب گردید آزمون مذکور با ظرفیت پذیرش محدود و اعمال حد نصاب نمره قبولی توسط هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته بینایی سنجی اجرا گردد.

6- دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، طی نامه شماره 2663/512/د مورخ 2/9/95 اعلام کرد با عنایت به عدم اقبال دانشگاه ها برای اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو و نتایج آخرین آزمون برگزار شده ، پیشنهاد گردید جهت ادامه تحصیل ، در کنکور سراسری با اعمال سهمیه جهت ورود به مقطع کارشناسی بینایی سنجی شرکت نمایند.

7- با توجه به این که دانش آموختگان کاردانی اپتیک مجدداً معترض بوده و خواهان برگزاری مجدد آزمون توسط وزارت بهداشت می باشند موضوع مجدداً در دویستمین جلسه شورای معین عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 20/3/97 مطرح و بر مصوبه شصت و ششمین جلسه آن شورا در تاریخ 16/3/96 تاکید گردید.

بنابراین ، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ، وفق ضوابط و مقررات نسبت به اتخاذ تصمیم در خصوص ارتقای دانش آموختگان مذکور اقدام کرده و مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات این مرجع نمی باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1916/107 مورخ 1/11/1397 ضمن رد اظهارات شاکی ، به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق در جلسه شماره 347 مورخ 27/7/1376 شورایعالی برنامه ریزی ، برنامه آموزشی دوره کاردانی ناپیوسته علمی -کاربردی اپتیک را به تصویب رسانده و در بند تعریف و هدف ، یکی از اهداف برنامه را ، " تربیت کاردان جهت ساخت عینک های طبی " اعلام کرده و دانشگاه جامع علمی – کاربردی نیز از سال تحصیلی 81-80 لغایت 85-84 اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته هر ساله 50 نفر مجموعاً 300 دانشجو می نماید.

2- قبل از فراغت از تحصیل اولین گروه از این دانشجویان در سال 1382 ، این رشته با اعتراض جامعه دانش آموختگان اپتومتری ایران ، هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته بینایی سنجی مدیران گروه های آموزشی بینایی سنجی مواجه گردید و بر این اساس موضوع در جلسات 97 و 113 شورای دبیران مورخ 18/11/82 و 21/9/83 شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مطرح و مقرر گردید کاردان های اپتیک فقط در زمینه ساخت عدسی فعالیت داشته باشند و مراتب طی نامه شماره 21754/آ مورخ 24/1/1383 به معاونت وقت وزارت بهداشت جهت اقدام لازم ارسال شد.

3- بر این اساس در سال 1384 ، طی نامه شماره 17188/آ مورخ 15/8/1384 نظرات وزارت بهداشت به وزارت علوم منعکس و اعلام گردید : « جمله ارایه و ساخت عینک طبی » ، از برنامه آموزشی این رشته حذف گردد و صدور مجوز عینک سازی پزشکی صرفاً برای دانش آموختگان بینایی سنجی توسط واحد مربوطه در وزارت بهداشت میسر گردد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که :

شاکیان ، انصراف خود را از ادعای مغـایرت مقرره مورد شـکایت با موازین شرعی اعلام کـرده اند و متن آن در پرونده های لفی موجود است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال شصت و ششمین جلسه مورخ 16/3/96 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی که طی آن ، ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطـع کاردانی رشته اپتیک موکـول به شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها و کسب حداقل 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته اپتومتری گردیده که مغایر با توافق نامه وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و حق مکتسبه آنان و اصل 20 قانون اساسی است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً موضوع شکایت مغایرتی با اصل بیست قانون اساسی ندارد از طرفی تغییر در چگونگی برگزاری آزمون از اختیارات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب جلسه 430 مورخ 5/8/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی است لذا در مجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعترضا است. /ت 

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری