اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

  هـ ع/96/626   

موضوع:

ابطال تبصره های 3 ، 5 ، 6 ، 10 و 11 بند 4 مصوبه شماره 100/20/33640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها

تاریخ رأی:

يکشنبه 17 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010283                

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/96/626          شماره دادنامه: 9809970906010283                 تاریخ: 17/6/98

* شـاکــی : دیوان محاسبات کشور 

* طرف شکایت : وزارت نیرو

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره های 3 ، 5 ، 6 ، 10 و 11 بند 4 مصوبه شماره 100/20/33640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال تبصره های 3 ، 5 ، 6 ، 10 و 11 بند 4 مصوبه شماره 100/20/33640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره 3 : آبونمان مشترکین خانگی و غیر خانگی آب اعم از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد ، به استناد مفاد بند (8) مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه ها به شماره 105976 مورخ 12/9/1393 به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ده هزار (000/10) ریال تعیین می گردد. آبونمان فاضلاب ، معادل آبونمان آب می باشد.

تبصره 5 : در ماههای گرم سال (خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور) برای مصارف غیر خانگی و برای مصارف خانگی طبق مصرف بالاتر از بیست و پنج (25) متر مکعب در ماه بیست (20) درصد به نرخ آب مصرفی همان طبقه اضافه می گردد.

تبصره 6 : نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن ها در ایستگاه های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران ، برای هر لیتر بیست و پنج (25) ریال تعیین می گردد. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی ( آب شیرین کن ) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می گیرد به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف ده (10) متر مکعب در ماه بر اساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 10 : قیمت فروش آب برای اقامتگاههای غیر دائم به استناد تصویب نامه شماره 99603/ت42400 هـ مورخ 17/5/1388 هیأت محترم وزیران ، معادل هفت هزار و هشتصد (800/7) ریال به ازاء هر متر مکعب محاسبه و دریافت گردد.

تبصره 11 : قیمت فروش آب برای موارد خاص (مانند فروش به کشتی ها ، شناورها ، تانکرهای خدماتی و موارد مشابه) ، با تصویب هیأت مدیره شرکت تعیین می گردد. همچنین به هیأت مدیره شرکت اجازه داده می شود قیمت آب (تحویل عمده) به مناطق آزاد را با توجه به صرفه و صلاح شرکت ، شیوه تأمین آب و با در نظر گرفتن متوسط قیمت های دریافتی قبل از اجرای طرح ، تعیین نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 755/20000 مورخ 28/7/1395 اعلام کرده است که تبصره های 3 ، 5 ، 6 و 10 مصوبه شماره 100/20/33640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو درخصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها از حیث عدم تصویب تعرفه های مقرر در آن توسط شورای عالی اقتصاد و تصویب هیأت وزیران و تبصره 11 آن از حیث تفویض اختیار تعیین قیمت فروش آب برای موارد خاص به هیأت مدیره شرکتهای آب و فاضلاب مغایر قانون ارزیابی می گردد و تقاضای ابطال آنها مطرح می شود.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/44367/96 مورخ 18/10/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- درخواست دیوان محاسبات از جهت عدم ذکر دلایل و جهات و مواد قانونی و احکام شرعی که مدعی مغایرت مقررات مورد شکایت با آنها می باشد ، واجد ایراد می باشد.

2- تبصره 3 مقرره مورد شکایت مربوط به اخذ آبونمان از مشترکین می باشد. با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها ، تعیین قیمت آب و برق به دولت محول گردید و در این رابطه ستاد هدفمند کردن یارانه ها به موجب بند 8 مصوبه شماره 105976 مورخ 12/9/1393 مقرر نموده که از سال 1394 آبونمان در قبوض مشترکین درج گردد. ( صفحه 15 پرونده )

3- تبصره 5 مقرره مورد شکایت دقیقاً بر اساس مفاد ماده 6 دستورالعمل شماره 144975 مورخ 5/7/1394 شورای اقتصاد (صفحه 13 پرونده) تنظیم شده است و به منظور رفع ابهام ، صرفاً عبارت « همان طبقه » بعد از عبارت « نرخ آب مصرفی » اضافه شده است.

4- تبصره 6 مقرره مورد شکایت دقیقاً با مفاد ماده 2 و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/1394 شورای اقتصاد مطابقت دارد.

5- بند 6 تصویب نامه شماره 99603/ت 42400 هـ مورخ 17/5/1388 هیأت وزیران مقـرر می دارد : « آب بهای اقامتگاه های غیر دائم برابر قیمت تمام شده محاسبه و دریافت می شود. » لذا در تبصره 10 مقرره مورد شکایت ، براساس قیمت تمام شده صنعت آب و فاضلاب مستند به صورت های مالی منتهی به 29/12/1393 ، قیمت هر متر مکعب آب برای اقامتگاه های غیردائم معادل 7800 ریال تعیین شده است .

6- تبصره 11 مقرره مورد شکایت که مربوط به فروش آب برای مصارف خاص است ، عیناً توسط شورای محترم اقتصاد به موجب مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/1394 به هیأت مدیره شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تفویض گردیده است. /ت

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره‌های 5، 6، 10 و 11 بند 4 مصوبه شماره 100/2033640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو درخصوص تعرفه‌های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها که از حیث ادعای عدم تصویب این مقررات توسط شورای اقتصاد و هیأت وزیران مطرح شده، اولاً به موجب بند «ج» تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393 : «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد مي‌‌رسد، تعيين مي‌‌گردد.» در همین راستا، شورای اقتصاد به موجب مواد 2 و 6 مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/1394 اقدام به تعیین نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن‌ها و درصد اضافه شده به نرخ آب مصرفی در ماههای گرم سال نموده و به موجب ماده 7 مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/1394 نیز قیمت فروش آب برای موارد خاص (فروش آب به کشتی‌ها، شناورها و...) را تعیین کرده است. تبصره‌های 6، 5 و 11 از بند 4 مقرره مورد شکایت به ترتیب براساس مواد 2 و 6 مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/1394 و ماده 7 مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/1394 شورای اقتصاد تصویب شده‌اند و بنابراین واجد ایراد عدم صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشند. ثانیاً تبصره 10 بند 4 مقرره مورد شکایت نیز براساس بند 6 تصویب‌نامه شماره 99603/ت 42400 مورخ 17/5/1388 هیأت وزیران که در رابطه با محاسبه قیمت آب بهای مصرفی اقامتگاههای غیردائمی کشور براساس قیمت تمام شده می‌باشد، به تصویب رسیده و بنابراین تبصره‌های 5، 6، 10 و 11 بند 4 مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

 دیوان عدالت اداری