اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2783  

موضوع:

ابطال بند 4 مصوبه شماره 135 – 21/11/93 حد نصاب تفکیک

تاریخ رأی:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010270                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/2783         شماره دادنامه: 9809970906010270                 تاریخ: 12/6/98

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر جویبار

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال بند 4 مصوبه شماره 135 21/11/93 حد نصاب تفکیک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر جویبار به خواسته ابطال بند 4 مصوبه شماره 135 21/11/93 حد نصاب تفکیک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 4 مصوبه شماره 135 21/11/93

در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختمانی مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب 200 و 270 و 350 متر با کاهش مساحت تراکم کم 150 متر و تراکم متوسط 300 متر مربع و تراکم زیاد 270 متر مربع و تفکیک تجاری نیز 100 متر مربع پس از طرح در کمیسیون ماده 5 و رعایت مقررات در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب بند 4 مصوبه شماره 135 مورخ 21/11/93 مقرر گردیده که در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختمان های مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب 200-250-300 متر با کاهش مساحت تراکم کم 150 متر و متوسط 200 متر و تراکم زیاد 250 متر مربع و تفکیک تجاری نیز از 100 متر مربع پس از طرح در کمیسیون ماده 5 و رعایت مقررات در جلسه شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و این در حالی است که مرجع تصمیم گیری درخصوص تغییر ضوابط شهری وفق ماده 5 قانون تعریف محدوده و حریم شهر – روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و مواد 2 – 7  قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات شورا می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت دفاعی ننموده است. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رأی انجام می شود ( اصلاحی 1388 ) و نظر بر اینکه بند 4 مصوبه مورد شکایت پس از طرح در کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده به مرحله اجرا گذاشته می شود بنابراین بند 4 مصوبه شماره 135 – 21/11/93 مصوب شورای اسلامی شهر جویبار مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری