اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/3487    

موضوع:

ابطال تبصره 3 ماده 11 آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه 871 مورخ 24/11/94 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و تبصره 3 ماده 11 آئین نامه آموزشی دوره دکتری دانشگاه بوعلی همدان مصوب 31/4/96

تاریخ رأی:

دوشنبه 28 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010227            

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/3487          شماره دادنامه: 9809970906010227             تاریخ: 28/5/98

* شـاکــی : آقای ایوب میری فرزند محمد صالح

*طرف شکایت :  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه بوعلی سینا همدان

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره 3 ماده 11 آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه 871 مورخ 24/11/94 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و تبصره 3 ماده 11 آئین نامه آموزشی دوره دکتری دانشگاه بوعلی همدان مصوب 31/4/96

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم و دانشگاه همدان به خواسته ابطال تبصره های فوق الاشعار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1- تبصره 3 ماده 11 آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PhD ) : دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف غیر موجه آن ، موظف است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین ، هزینه مربوط به آن را بر اساس تعرفه مصوب هیأت امنای مؤسسه پرداخت کند.

2- تبصره 3 آئین نامه آموزشی دوره دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان : دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف غیر موجه آن ، موظف است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین ، هزینه مربوط به آن را بر اساس تعرفه هیأت امنای مؤسسه پرداخت نماید. در این صورت دانشجو ملزم به پرداخت شهریه دروس طبق تعرفه دانشجویان دکتری نوبت دوم می باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مخالفت مصوبه معترض عنه با ماده 7 قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی.

2- مخالفت مصوبات معترض عنه با اصل 30 قانون اساسی.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان به موجب لایحه شماره 97-3487-3 مورخ 25/1/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

علت اخذ شهریه از شاکی از دروس مورد نظر مردودی وی بوده و با عنایت به اینکه گرفتن درس و ارائه آن از سوی دانشگاه همراه با هزینه است لذا مطابق تبصره 3 ماده 11 آئین نامه آموزش دکتری تخصصی مصوب وزارت علوم و براساس مصوبه هیأت امنای مؤسسه موظف است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین هزینه مربوطه را پرداخت نماید. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

ضمناً از ناحیه وزارت علوم پاسخی واصل نگردیده است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

با عنایت به اینکه منظور از پرداخت شهریه و تحصیل رایگان از سوی مقنن ، مدت و سنوات عرفی تحصیلی است بنابراین قاعدتاً دولت وظیفه ای در مورد پرداخت شهریه مازاد بر دوره و سنوات عرفی تحصیلی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 1929-1930 مورخ 18/10/97 نیز مؤید همین معنی است در نتیجه و با توجه به تبصره ذیل ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بخشهای مورد شکایت از آئین نامه آموزشی دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و آئین نامه آموزشی دوره دکتری دانشگاه بوعلی همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری