اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/833 و 97/2019  

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 5849/ص – 9/11/93 عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب

تاریخ رأی:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

203 - 9809970906010202

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* شماره پرونده : هـ ع/97/833 و 97/2019       شماره دادنامه: 203- 9809970906010202       تاریخ: 14/5/98

* شـاکـی : سازمان نظام پزشکی شیراز و آقای جعفر جعفری با وکالت آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره 5849/ص 9/11/93 عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه شماره 30680-9/11/91 و اصلاحی شماره 5849/ص 9/11/93 عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

عوارض شغلی پزشکان

به استناد مصوبه شماره 5849/93/ص مورخ 9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اصلاح مصوبه 30680 مورخ 9/11/1391 و همچنین مستند به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه ، تعرفه حداقل عوارض سالیانه ناظر به محل کسب و فعالیت پزشکان و حرف وابسته به شرح ماده واحده و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت می گردد :

ماده واحده : مستند به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور تعرفه حداقل عوارض سالیانه موضوع ردیف های 368 و 369 ناظر به محل کسب و فعالیت پزشکان و حرف وابسته مندرج در جدول پیوست مصوبه شماره 30680 مورخ 9/11/1391 حذف و بر اساس سه حوزه 1- مرکزی 2- پیرامونی 3- حاشیه ای ( طبق نقشه پیوست به مصوبه ) و یک جدول و 9 تبصره به شرح ذیل در خصوص عوارض کسب و فعالیت پزشکان و حرف وابسته به مصوبه مذکور الحاق گردید :

جدول 11-4 (الحاقی ) : حداقل تعرفه عوارض شغلی پزشکان سالیانه به ریال

حوزه

گروه (الف)

گروه (ب)

مرکزی

000/479/7

000/200/3

پیرامونی

000/986/4

000/135/2

حاشیه ای

113/493/2

672/067/1

 

تبصره 1 : گروه الف : مشمول پزشکان ، دندانپزشکان متخصص ، فوق تخصص ، PhD MD ، فلوشیپ و جراحان می باشد.

تبصره 2 : گروه ب : مشمول پزشکان ، دندانپزشکان عمـومی ، PHD پروانه دار ، کارشناسی و کارشناسی ارشد پروانه دار، مامایی ، فیزیوتراپ ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی.

تبصره 3 : عوارض شغلی سالیانه رادیولوژی و آزمایشگاه بر اسـاس عـوارض شغلی پزشکان گـروه (الف) محاسبه و وصول می گردد.

تبصره 4 : عوارض شغلی سالیانه واحدهای تزریقات معادل عوارض شغلی پزشکان گروه (ب) محاسبه می گردد.

تبصره 5 : چنانچه در یک واحد آپارتمانی بیش از یک پزشک مستقر باشد ، هر کدام می بایست جداگانه برابر جدول عوارض شغلی عوارض سالیانه خود را بپردازند.

تبصره 6 : پزشـکانی که از تاریخ تصویب این مصوبه اقدام به جابجـایی یا بازگشایی مطـب جدید در حـوزه مرکزی شهـر می نمایند ، مشمول پرداخت 2 برابر عوارض شغلی مشخص شده در جدول می گردند.

تبصره 7 : محل واحد شغلی صرفاً به گواهی مراجع ذیصلاح قضایی یا نظام پزشکی و یا اعلام کتبی و تأیید کارشناس شهرداری صرفاً برای مدت زمانی که تعطیل بوده مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

تبصره 8 : هزینه بهای خدمات پسماند به استناد مصوبه های شماره 37992 مورخ 7/11/1392 و 26303 مورخ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر دریافت می گردد.

تبصره 9 : در مورد عوارض شغلی پزشکان و سایر حرف وابسته که در مصوبه نامی از آن ها برده نشده ملاک عمل تعرفه مشابه در گروه (الف) یا (ب) خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 381 – 17/7/84 و 573 – 18/10/84 ، 872 – 18/12/87 و 27 – 19/1/92 و 262 – 9/5/91 و 108 – 26/11/68 و 566 – 14/6/96 و 490 – 24/5/96 و 577 مورخ 21/6/96 اخذ عوارض در خصوص مصوبات شهرهای مختلف مبنی بر عوارض کسب محل و تابلوی پزشکان ؛ عوارض بهره برداری موقت از مطب پزشکان و شغلی برای دفاتر وکلا را خلاف قانون دانسته و آنها را باطل نموده است.

2- به موجب تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 حرف پزشکی از شمول این قانون خارج می باشد.

3- به دلالت ماده 2 و 3 قانون تجارت مشاغل پزشکی به هیچ وجه عنوان واجد وصف تجاری نمی باشد.

4- به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و ... استفاده تجاری محسوب نمی گردد.

5- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض که در این قانون تکلیف آن معین شده ممنوع گردیده است و در بند (الف) ماده 38 قانون مذکور نرخ ارائه خدمات تعیین ، وفق ماده 52 دریافت عوارض دیگر از ارائه کنندگان خدمات ممنوع گردیده است.

6- اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه وجهی باید به موجب قانون مشخص شود.

لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2788/97/ص مورخ 10/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- قبلاً سازمان نظام پزشکی شیراز دادخواستی ارائه که طی شماره پرونده 93/239 مطرح و شکات رد گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و تقاضای اعمال ماده 85 را داریم.

2- آراء متعدد در هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری از جمله 68 یا 67 مورخ 19/4/96 و 83-3/6/95 و 144-12/8/95 اخذ عوارض کسب و پیشه و شغلی پزشکان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده نشده است.

3- هیأت عمومی در دادنامه 1052 مورخ 19/10/96 و به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 و بند 26 ماده مذکور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات ارزش افزوده وضع عوارض مزبور را قانونی دانسته است.

علی ایحـال پرداخت مـالیات دلیلی بر عدم پرداخت عـوارض نمی باشـد و پزشـکان بابت ارزش افـزوده وجـهی پرداخت نمی نمایند. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت با توجه به صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی وضع شده رد شکایت شاکی مورد استدعاست./ت

 

 

 

 

 

 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـئولیت های شـورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره 464 مورخ 26/10/90 وضع عوارض شغلی از مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 5849/93/ص مورخ 9/11/93 از مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) تحت عنوان عوارض شغلی پزشکان مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری