اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1434 

موضوع:

ابطال مصوبه های هیأت وزیران به شماره های 121606/ت 48312 هـ - 1/7/92 ، 80954/ت 50378 هـ - 17/7/93 و ابطال بخشنامه 4461/د/220 مورخ 28/4/95 معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ رأی:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010190                   

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پـرونـده : هـ ع/ 96/1434    شماره دادنامه: 9809970906010190                    تاریخ:  8/5/98

* شـاکــیه : خانم بلقیس دشتیان فرزند محمود

* طرف شکایت : 1- هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران 2- صندوق بازنشستگی کشوری 3- صندوق بازنشستگی استان بوشهر

* مـوضـوع شکایت و خواستـه : ابطال مصوبه های هیأت وزیران به شماره های 121606/ت 48312 هـ - 1/7/92 ، 80954/ت 50378 هـ - 17/7/93 و ابطال بخشنامه 4461/د/220 مورخ 28/4/95 معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران و صندوق بازنشستگی کشوری و استان بوشهر به خواسته ابطال مصوبه های هیأت وزیران و بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

- تصویب نامه 121606/ت48312هـ - 1/7/92 هیأت وزیران : ماده 3 در مورد اشخاصیکه طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید و بر اساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد محاسبه و ما به التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.

-تصویب نامه 80954/ت50387 هـ - 17/7/93 هیأت وزیران : ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب نامه 1/7/92 به شرح ذیل اصلاح می شود :

1- عبارت ( سهم شخص ) پس از عبارت کسور بازنشستگی متعلقه و عبارت ( سهم شخص و کارفرما ) پس از عبارت کسور بازنشستگی یا حق بیمه اضافه می شود.

تبصره 5- در مورد اشخاصی که پس از ابلاغ این تصـویب نامه بر اساس قـانون مذکور از شمول صـندوق بیمه یا بازنشستگی ذی ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار می گیرند صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی  ( اعم از سهم بیمه شده و کارفرما ) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه ما به التفاوت متعلقه ( سهم شخص ) را محاسبه و از شخص وصول نماید.

تبصره 6- صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال 1393 نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت ما به التفاوت متعلقه ( سهم شخص ) مطابق مقررات تصویب نامه 59522 – 27/11/65 رفتار نمایند در مورد مشمولین بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است.

- بخشنامه 4461/د/220 – 28/4/95 معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری : بر اساس اصلاحیه ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 موضوع تصویب نامه 17/3/93 هیأت وزیران در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت ، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه ( سهم شخص ) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید ( طبق قوانین و مقررات مربوط ) و بر اساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد محاسبه و ما به التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم شخص یا کارفرما ) که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.

لکن در اجرای مصوبه فوق الذکر و با توجه به الزام صندوق های ذی ربط در مورد نحوه و گردش کار نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یکماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی ( اعم از سهم بیمه شده و کارفرما ) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه مقصد اقدام نمایند. لذا تقاضاهایی که در تاریخ مقـدم بر بازه زمـانی یک ماهه باشند نمی تواند مـورد عـمل آن مـدیریت قرار گـیرد و در این قبیل مـواردحقوق و فوق العاده های مشمول کسور مستخدم در ماه قبل از انتقال حق بیمه یا کسور توسط صندوق مبدأ ملاک محاسبه ما به التفاوت مربوط قرار خواهد گرفت.

شاکیه اعلام داشته اینجانبه 1/7/68 به صورت پیمانی به استخدام آموزش و پرورش شهرستان دشتستان درآمده 1/7/76 حکم کارگزینی دو سال آزمایشی گرفته و سپس به کارمند رسمی تبدیل شدم و تا حال مشغول به خدمت هستم. پس از تغییر وضعیت آموزش و پرورش اقدام به تغییر حق بیمه از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری نموده و حق بیمه بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده لیکن ما به التفاوت آن تاکنون واریز نشده و مبلغ آن را 593/279/218 ریال اعلام و به آموزش و پرورش جهت کسر از حقوق اعلام شده است. با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 مجلس شورای اسلامی میزان و نحوه اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی مستخدم به تصویب آیین نامه ارجاع شده و طبق آیین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب 8/11/65 - ماده سه آن کسور بازنشستگی یا حق بیمه بر مبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید محاسبه و ما به التفاوت بر اساس آن دریافت می شود. در حالیکه طبق مصوبه های جدید هیأت وزیران و بخشنامه معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری میزان مابه التفاوت حق بیمه را بر اساس آخرین حقوق زمان تقاضا یعنی سال 1395 محاسبه کرده اند لذا خواستار ابطال آن ها و دریافت ما به التفاوت حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای زمان تغییر وضعیت یعنی سال 1376 می باشم.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده 3 آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 بایستی حق بیمه براساس اولین حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید محاسبه شود و طبق تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 مستخدمین غیر رسمی موضوع این ماده وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نخواهند کرد و طبق بند (ز) تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور درخصوص حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولتی که دوران پیمانی یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده بر اساس دستورالعمل وزیر کار بدون تحمیل بار مالی اضافی بر مستخدم به صـندوق بازنشستگی کشـوری منتقل می گردد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 105577 مورخ 3/6/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص ابطال مصوبه 121606/ت48312 هـ - 1/7/93 هیأت وزیران طبق دادنامه های 1440-1498 مورخ 23/9/93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر شده و درخواست مشابه دیگری هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی طبق دادنامه 126-29/6/96 قرار رد صادر کرده در خصوص سایر خواسته ها موضوع سالبه به انتفاء بوده خواستار رد شکایت می باشد.

معاونت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری طبق لایحه 1436-96-1 مورخ 15/1/96 اعلام داشته طبق تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 در خصوص مشمولین تأمین اجتماعی و صندوق های مشابه مأخذ اخذ حق بیمه و ما به التفاوت آن بر اساس آیین نامه خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد. طبق آیین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 8/11/65 هیأت وزیران محاسبه حق بیمه بر مبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید خواهد بود و این ماده بر اساس مصوبه های 1/7/92 و 17/7/93 اصلاح شده و اعلام گردیده محاسبه حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید خواهد بود. با توجه به اینکه مقنن در ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه موضوع را به آیین نامه ارجاع داده و آیین نامه جدید مبنای محاسبه را زمان تقاضا در محل خدمت جدید اعلام داشته ، لذا مغایرتی با قانون نداشته خواستار رد شکایت می باشد.

 

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف های شکایت و نظر به اینکه مدعیه دلیل و مدرکی بر اجابت خواسته اقامه نکرده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید :

در خصوص دعوا خانم بلقیس دشتیان فرزند محمود به طرفیت 1- هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران 2- صندوق بازنشستگی کشوری 3- صندوق بازنشستگی استان بوشهر دائر بر ابطال مصوبه80954/ت 50378 هـ - 17/7/93 هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه 4461/د/220 مورخ 28/4/95 معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که مدعیه اظهار داشته طبق ماده 3 آیین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 8/11/1365 هیأت وزیران مبنای محاسبه ما به التفاوت حق بیمه انتقالی صندوق به صندوق اولین حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید مبنای کسر بازنشستگی قرار داده در حالیکه در مصوبه و بخشـنامه معترض عنه مبنای محاسبه ما به التفاوت حق بیمه را بر اساس آخرین حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید را مبنای کسر بازنشستگی قرار داده لذا به دلیل مغایرت قانون خواستار ابطال آن شده است. با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف های شکایت طبق لوایح تقدیمی نظر به اینکه طبق تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی اخذ مابه التفاوت حق بیمه به تصویب آیین نامه موکول شده و در مصوبه 17/7/93 هیأت وزیران مبنای محاسبه حق بیمه کسور بازنشستگی را حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید اعلام کرده لذا مصوبه و بخشنامه مغایرتی با قانون نداشته و با توجه به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که سایر قوانین مغایر را ملغی اعلام کرده و اینکه بند (ز) تبصره  15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور محدود به همان سال خواهد بود در نتیجه اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق آراء مصوبه و بخشنامه را منطبق با ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی 27/3/65 مجلس شورای اسلامی و غیر قابل ابطال اعلام می نماید.لذا به استناد ماده 84 قانون تشکیلاتو آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرفبیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.