اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/2189    

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 277434/4 مورخ 3/11/96 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری درخصوص اخذ تعهد آموزش رایگان برای دانشجویان انصرافی و اخراجی

تاریخ رأی:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010188                   

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پـرونـده : هـ ع /97/2189         شماره دادنامه: 9809970906010188                    تاریخ:  8/5/98 

* شـاکــی : آقای امیرحسین محمدی عراقی

*طرف شکایت :  1- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 2- سازمان امور دانشجویی

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 277434/4 مورخ 3/11/96 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری درخصوص اخذ تعهد آموزش رایگان برای دانشجویان انصرافی و اخراجی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 2- سازمان امور دانشجویی به خواسته ابطال مصوبه شماره 277434/4 مورخ 3/11/96 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص اخذ تعهد آموزش رایگان برای دانشجویان انصرافی و اخراجی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

احتراماً به پیوست « دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان » به شماره 254407/و مورخ 2/11/96 در ارتباط با دانشجویان و دانش آموختگان بهره مند از مزایای تحصیل آموزش رایگان و متعهد به خدمت که شامل 74 ماده ، 59 بند و 31 تبصره درتاریخ 26/10/96 به تأیید مقام عالی وزارت رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مصوبه مـورد شکایت مخالف با قانون تأمین وسـایل و امکانات تحصیل رایگان مصوب 1354 شـورای انقلاب و آیین نامه اصلاحی قانون فوق مصوب 1359 می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 334621/75/7 مورخ 26/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

بخشنامه مورد اعتراض شاکی از سوی سازمان امور دانشجویان صادر شده است. با توجه به اینکه این سازمان نیز حسب تکلیف مقرر در بند (هـ) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری به شماره 128/60/200 مورخ 1/12/89 از بدنه وزارت متبوع منتزع شده است و دارای تشکیلات و شخصیت حقوقی مستقل می باشد ، بنابراین طرح هرگونه دعوایی در رابطه با اقدامات سازمان امور دانشجویان می بایست صرفاً به طرفیت سازمان یاد شده صورت پذیرد. لذا شکایت شاکی متوجه این وزارت خانه نبوده و از این حیث شایسته صدور قرار رد می باشد.

* با مداقه در اوراق پرونده اثری از ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای سازمان امور دانشجویی مشاهـده نشد و لایحه ای نیز از طرف سازمان مذکور واصل نشده است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

با عنایت به اینکه برابر ماده 7 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل رایگان اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 ، دانشجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه ها استفاده کنند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت کنند و برابر ماده 4 آئین نامه قانون یاد شده هر یک از دانشجویان مشمول ماده 7 قانون فوق الذکر در صورتی که تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده 1 آئین نامه را انجام ندهند باید هزینه تحصیلات خود را اعم از شهریه و کمک های دریافتی به طور کامل یا به تناسب عدم انجام خدمت نقداً به دولت بپردازند و به موجب ماده 6 آئین نامه یاد شده هیچ گونه مدرک تحصیلی یا ریز نمرات یا گواهینامه فراغ از تحصیل از طرف دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی به مشمولین مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی قبل از خدمت مذکور در ماده یک این آیین نامه یا پرداخت مخارج تحصیلات و کمک های دریافتی موضوع این آیین نامه تسلیم نخواهد شد و ماده 14 آیین نامه یاد شده دانشجویان اخراجی را مشمول مقررات آیین نامه فوق دانسته و دستورالعمل مورد شکایت با استناد به مقررات یاد شده تصویب گردیده لذا مخالف قوانین استنادی و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صـدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قـابل اعـتراض در هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری می باشد./ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.