اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/889    

موضوع:

ابطال ماده 18 سال 93 ، ماده 20 سال 95 ، ماده 19 سال 96 و ماده 20 سال 97

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010141                  

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 * شماره پــرونـده : هـ ع/97/889           شماره دادنامه: 9809970906010141                   تاریخ:  29/4/98 

* شـاکــی : خانم صنمبر آرویی فرزند مهدیقلی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرمسار

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 18 سال 93 ، ماده 20 سال 95 ، ماده 19 سال 96 و ماده 20 سال 97

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی گرمسار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1- ماده 18 دفترچه عوارض پیشنهادی شهرداری گرمسار برای سال 1393 (تغییر کاربری)

الف- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی

الف/1 – عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان 60 ( شصت ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ می گردد.

الف/2 – عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر 2000 متر مربع 50 ( پنجاه ) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.

الف/3 – عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز ، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی بیشتر از 2000 متر مربع می بایست 50 درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

ب- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری

ب/1 – بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان 170 (یکصد و هفتاد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

ب/2 – بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 270 ( دویست و هفتاد ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی.

ب/3 –تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 300 ( سیصد ) برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.

ب/4- اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر متر مربع معادل 200 (دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.

پ- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری

پ/1- برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان 50 ( پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

پ/2 – تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان 85 ( هشتاد و پنج ) برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع

ت- با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم ( حوزه حریم ) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ( محدوده شهر ) 50% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

ث- تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان می باشد.

ج- عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی ، فرهنگی و ورزشی

تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه ( با توجه به نوع تغییر کاربری ) ، رایگان می باشد.

ج- عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان 000/50 ریال برای هر متر مربع محاسبه و اخذ گردد.

2- ماده 20 دفترچه عوارض و خدمات پیشنهادی شهرداری گرمسار برای سال 1395 (عوارض تغییر کاربری)

الف- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی

الف/1 – عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان 60 ( شصت ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ می گردد.

الف/2 – عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر 2000 متر مربع 50 ( پنجاه ) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.

الف/3 – عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز ، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی بیشتر از 2000 متر مربع می بایست 50 درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

ب- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری

ب/1 – بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان 170 (یکصد و هفتاد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

ب/2 – بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 250 ( دویست و پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی.

ب/3 –تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 270 ( دویست و هفتاد ) برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.

ب/4- اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر متر مربع معادل 200 (دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.

پ- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری

پ/1- برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان 50 ( پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

پ/2 – تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان 85 ( هشتاد و پنج ) برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع

ت- با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر 30% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت. و هزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و ... طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد.

ث- تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان می باشد.

ج- عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی ، فرهنگی و ورزشی و بهداشتی

تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه ( با توجه به نوع تغییر کاربری ) ، رایگان می باشد.

ج- عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان 000/50 ریال برای هر متر مربع محاسبه و اخذ گردد.

خ- املاکی که کاربری آنها در طرح تفصیلی متفاوت با کاربری آنها در طرح جامع باشد می بایست متناسب آن عوارض تغییر کاربری مطابق تعرفه عوارضی دریافت شود.

3- ماده 19 دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض ، بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار برای سال 1396 (عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک)

الف- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی

الف/1 – عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان 35 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ می گردد.

الف/2 – عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر 2000 متر مربع 40 برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.

الف/3 – با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی ، باغ ، کاربریهای عمومی در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر کاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از 2000 متر مربع می بایست 30 درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری ، معابر ، حق السهم ، حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

الف/4 – با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر که دارای کاربری فضای سبز می باشد در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر کاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از 2000 متر مربع می بایست 45 درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری ، معابر ، حق السهم ، حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

ب- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری

ب/1 – بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان 150 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

ب/2 – بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 220 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد.

ب/3 – تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 240 برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.

پ- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تأسیسات شهری

پ/1- بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تأسیسات شهری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان 120 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

پ/2- بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تأسیسات شهری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 180 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد.

پ/3- تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تأسیسات شهری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 200 برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.

پ- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری

پ/1- برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان 50 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

پ/2 – تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان 85 برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع

ت- با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر 40% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت. و هزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و ... طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد.

ث- تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان می باشد.

ج- عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی ، فرهنگی و ورزشی و بهداشتی

تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه ( با توجه به نوع تغییر کاربری ) ، رایگان می باشد.

ج- عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان 000/70 ( هفتاد هزار ) ریال برای هر متر مربع محاسبه و اخذ گردد.

4- ماده 20 دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض ، بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار برای سال 1397 (عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری)

الف- عوارض تغییر طرح مصوب به مسکونی

الف/1 – تغییر طرح مصوب اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان 35 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ می گردد.

الف/2 – تغییر طرح مصوب اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر 2000 متر مربع 40 برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.

الف/3 – با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی ، باغ ، کاربریهای عمومی در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصـوص تغییر طرح مصوب به مسکونی با مسـاحت بیشتر از 2000 متر مربع می بایست 30 درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری ، معابر ، حق السهم ، حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

الف/4 – با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر که دارای کاربری فضای سبز می باشد در صورت موافقـت مراجع ذیصلاح در خصـوص تغییر طرح مصوب به مسـکونی با مساحت بیشتر از 2000 متر مربع می بایست 50 درصد مساحت زمین خالص در مقابل تغییر طرح مصوب و حق السهم به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

تبصره : بابت تغییر طرح موصب املاک با کاربری تجاری ا خدماتی به کاربری مسکونی وجهی دریافت نمی گردد.

ب- عوارض تغییر طرح مصوب به تجاری

ب/1 – بابت تغییر طرح مصوب اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان 150 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

ب/2 – بابت تغییر طرح مصوب اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 220 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد.

ب/3 – تغییر طرح مصوب از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 240 برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.

پ- عوارض تغییر طرح مصوب به تأسیسات شهری

پ/1- بابت تغییر طرح مصوب اراضی مسکونی به تأسیسات شهری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان 120 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

پ/2- بابت تغییر طرح مصوب اراضی غیر مسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تأسیسات شهری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 180 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد.

پ/3- تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تأسیسات شهری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح 200 برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.

پ- عوارض تغییر طرح مصوب به اداری

پ/1- برای تغییر طرح مصوب اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان 50 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

پ/2 – تغییر طرح مصـوب اراضی دارای کاربری فضـای سبز و باغ و مزروعـی به اداری به میزان 85 برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع

ت- با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر 20 درصد مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گـرفت و هزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و ... طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد.

ث- عوارض تغییر طرح مصوب به آموزشی ، فرهنگی و ورزشی و بهداشتی

عوارض تغییر طرح مصوب از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه ( با توجه به نوع تغییر کاربری ) ، صفر می باشد.

ج- عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان 000/50 ریال برای هر متر مربع محاسبه و اخذ گردد.

ج- عوارض تغییر طرح مصوب اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام باشد ، به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی صفر می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

الف- مغایرت مصوبات مذکور با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 125 – 19/2/96 ، 4 – 2/2/91 ، 247 – 2/5/91 ، 717 – 11/10/91 و 699 الی 704 – 16/9/95 وضع عوارض برای تغییر کاربری املاک در شهرهای مختلف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شناخته شده و مصوبات شوراها در این خصوص ابطال گردیده است. لیکن شورای اسلامی شهر گرمسار بدون توجه به آراء صادره یا با تغییر نام عوارض در سالهای 96 و 97 مبادرت به تعیین عوارض برای تغییر کاربری نموده است که به همین جهت موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

ب- خروج از حدود اختیارات :

در ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تغییر کاربری از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی پیش بینی نشده و شورا صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد. لذا نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض و تعیین بهای خدمت نماید و طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شهرداری در صورتی مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوب باشد و چون تغییر کاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای طرح های مصوب نبوده لذا وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.

* در پاسخ به شـکایت مذکور ، رئیس شـورای اسلامی شهر گرمسـار به موجب لایحه شمـاره 1000 مورخ 7/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

تمامی مصوبات شورای اسلامی گرمسار بر مبنای اصول قانون اساسی و بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1/3/75 و منطبق با اصول و مبانی حقوقی و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان است.

به موجب دادنامه های شماره 367 الی 381 مورخ 8/3/97 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده نشده و قابل وصول می باشد. همچنین مطابق رأی شماره 307 – 17/11/96 صادره از هیأت تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 770 – 771 – 7/10/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب و برقراری عوارض تغییر کاربری قانونی بوده و ملاک عمل شورای اسلامی گرمسار در این خصوص موازین شرعی و قانونی و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـا آراء بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308 – 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 18 سال 93 عوارض تغییر کاربری به استثناء بند (ت) و ماده 20 سال 95 عوارض تغییر کاربری به استثناء بند (ت) و ماده 19 سال 96 عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری به استثناء ردیف الف/3 و ماده 20 سال 97 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری به استثناء بند الف/4 از تعرفه شهرداری گرمسار مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.