اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9701467    

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 174704 مورخ 22؍7؍1394 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010140                  

هیات تخصصی استخدامی

 

* شماره پـرونـده : 9701467               شماره دادنامه: 9809970906010140                   تاریخ:  29/4/98 

* شاکی : آقای ابوالقاسم رستمایی

*طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 174704 مورخ 22؍7؍1394 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته ابطال بخشنامه شماره 174704 مورخ 22؍7؍1394 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد .

« بازگشت به نامه شماره 24627؍94؍200 مورخ 11؍7؍1394 در خصوص نحوه اعطای پست هم طراز موضوع تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و قانون استفساریه مربوط مصوب 1392 اعلام می دارد : در موارد تغییر پست سازمانی ، آن دسته از جانبازانی که تغییر پست سازمانی آنان به دلیل عدم توانایی انجام کار تمام وقت صورت گرفته است ، مشمول ایجاد پست هم طراز موضوع قانون می باشند. بنابراین ، سایر موارد از قبیل : تغییرات تشکیلاتی ، تغییر به خاطر مسائل مدیریتی ،کارآیی ، عدم وجود پست سازمانی و ... از موضوع حکم این تبصره خارج است. ضمن اینکه در مواردی که به تشخیص دستگاه یا بنا به تقاضای شخصی ، جانباز توانایی انجام کار تمام وقت در پست مربوطه را نداشته باشد ، لازم است بدواً نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر تأیید عدم توانایی انجام تمام وقت اخذ و سپس نسبت به پیشنهاد ایجاد پست هم طراز اقدام شود.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در تبیین خواسته خود عنوان کرده به علت تغییرات اداری در سال 1393 از پست مدیریتی معاون مدیر و جانشین امور اداری ، رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تنزل پست یافته است. مبنای این تغییر بخشنامه فوق الذکر عنوان شده که با تفسیر قانون استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی اتخاذ شده است در حالی که مقام اجرایی حق تفسیر استفساریه قانونی را ندارد توضیح اینکه به موجب بخشنامه مورد اعتراض ، در موارد تغییر پست سازمانی ، تنها جانبازانی مشمول ایجاد پست هم تراز می شوند که تغییر پست آنان به دلیل عدم توانایی انجام کار تمام وقت صورت گرفته باشد. این در حالی است که مفاد بخشنامه مورد اعتراض عیناً مفاد بخشنامه شماره 5051؍93؍212–15؍4؍93 معـاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهـور است که قبلاً به موجب آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری نظر به ابطال آن داده شده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، به طور خلاصه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 355820 مورخ 10؍7؍1397 اعلام داشته است :

1- با استناد به تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ، دستگاه های مشمول قانون مذکور موظفند نسبت به ایجاد پست همتراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می شوند اقدام کنند. در حالی که شاکی حائز شرایط مقرر در تبصره یاد شده نبوده و صرفاً با توجه به مقتضیات اداری با تغییر پست مواجه شده است. نامه شماره 50287؍23555 مورخ 22؍4؍94 معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مؤید این مطلب است. دادنامه شماره 1447 مورخ 25؍9؍94 شعبه 26 دیوان عدالت اداری که به آن استناد شده به صورت موردی بوده که جانباز به دلایل مدیریتی تنزل پست یافته است.

2- قانون استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 92 صرفاً در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست همتراز است و این استفساریه دایره شمول منتفعان از امتیاز پست همتراز را تغییر نداده است و اصولاً در تفسیر قانون نمی توان دایره شمول آن را توسعه داد.

3- قبلاً شکایتی مبنی بر ابطال نامه شماره 31852–9؍3؍94 امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این مضمون که نداشتن توانایی انجام کار تمام وقت جانباز ، شرط اصلی برخورداری از امتیاز پست همتراز است ، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد که منجر به صدور دادنامه شماره 1002-5؍10؍96 گردیده و به موجب آن نامه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص داده نشد.

* پرونده در جلسه مورخ 16؍4؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش پرونده ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه به موجب تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 مقرر شده است : دستگاه های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست ( شغل ) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می شوند با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام نمایند و در اجرای ماده 9 قانون مذکور ، ماده 5 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون مذکور مصوب سال 1377 هیأت وزیران مقرر داشته در اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند پس از کسب نظر کمیسیون پزشکی نسبت به ایجاد پست ( شغل ) سازمانی هم تراز جانباز ، برای اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعـاده یا به استخدام پذیرفته می شوند با تایید سـازمان امور اداری و استخدامی کشـور یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام کنند. تبصره 1 ماده 5 آیین نامه مذکور نیز مقرر داشته سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط موظفند در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همتراز جانباز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند اقدام کنند.

با عنایت به قانون و آیین نامه مذکور ، یکی از شروط 3 گانه ایجاد پست همطراز برای جانبازان عدم توانایی انجام کار تمام وقت است که با ملاحظه نامه مورد اعتراض به نظر می رسد که این نامه در پاسخ به استعلام وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد پست همطراز برای مورد تغییر پست بوده است که چون تغییر پست سازمانی برای جانبازان صورت گرفته است لذا جهت ایجاد پست همطراز لزوماً می بایست وجود یکی از شروط 3 گانه مورد در قانون و آیین نامه مذکور فراهم باشد. در این ارتباط هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 1002 مورخ 5؍2؍1396 در موضوع مشابه با استناد به اینکه مصوبه مورد شکایت در محدوده تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی مواد 11 و 9قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامیموضوع مصوبه شماره 28862؍ت17679هـ-6؍5؍1377 هیـأت وزیـران و نیز حکـم تبصره 3 مـاده 9قـانون تسهیلات استخـدامی و اجتمـاعی جـانبازان انقلاب اسلامی و استفساریه قانون مذکور مصوب سال 1392 تصویب شده و در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار تمام وقت ندارند می باشد و نافی سایر شرایط مقرر در تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نیست، رآی به رد شکایت داده است. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت در زمان صدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته  و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. هر چند در حال حاضر تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 مقرر داشته است : « والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» 

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.