اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1721     

موضوع:

ابطال شیوه نامه « موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان » مصوب شورای معاونین وزارت نفت ، مورخ 14/12/96 ، موضوع ابلاغیه های شماره 4014/ص/م مورخ 20/12/96 و اصلاحیه شماره 4024/ص/م مورخ 21/12/96  

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010127                  

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـده : هـ ع/ 97/1721           شماره دادنامه: 9809970906010127                   تاریخ:  29/4/98 

* شاکی : آقای محمدرضا پرویزیان وظیفه

*طرف شکایت : وزارت نفت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه « موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان » مصوب شورای معاونین وزارت نفت ، مورخ 14/12/96 ، موضوع ابلاغیه های شماره 4014/ص/م مورخ 20/12/96 و اصلاحیه شماره 4024/ص/م مورخ 21/12/96  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال شیوه نامه «موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان» مصوب شورای معاونین وزارت نفت ، مورخ 14/12/96 ، موضوع ابلاغیه های شماره 4014/ص/م مورخ 20/12/96 و اصلاحیه شماره 4024/ص/م مورخ 21/12/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 2 : پاداش سنوات خدمت به صورت زیر پرداخت می شود. هر میزانی که فرد مطابق قانون بودجه سال 1397 محق به دریافت پاداش بازنشستگی پیش از موعد ( خاتمه خدمت ) خواهد بود تا پایان اردیبهشت ماده 1397 به وی پرداخت شده و ما بقی تا مبلغ پاداش سنوات محاسبه شده ، طبق مقررات مورد عمل صنعت نفت در اسفند ماه 1396 نیز در دو قسط مساوی نیمی در سن بازنشستگی کارمند و نیم دیگر نیز در میانه حد فاصل زمانی دو پرداخت فوق به هر کارمند پرداخت خواهد شد. ( به عنوان مثال اگر اولین پرداخت بدهکار بازنشسته پیش از موعد در اول اردیبهشت سال 97 انجام شود و تاریخ بازنشستگی عادی وی نیز آخر بهمن ماه 97 باشد ، پرداخت دوم به کارمند در آخر شهریور ماه 1397 انجام خواهد شد. )

بند 5 : کارمندان باید فرم تعهد نامه ای را برای پذیرش شرایط فوق که در متن آن گنجانده شده تکمیل و امضا نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب درخواستی تقاضای ابطال مصوبه شورای معاونین وزارت نفت را نموده و در تبیین خواسته خود به مواردی اشاره کرده که مفاد آن به شرح ذیل است :

شورای معاونین وزارت نفت به موجب شیوه نامه مورد اعتراض ، بر خلاف تعهدات ابلاغی به کارمندان صنعت نفت ، پاداش سنوات خدمت کارمندانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد دارند را با اخذ تعهد اجباری تقسیط نموده و از پرداخت کامل و یک جای آن به هنگام بازنشستگی خودداری می نماید. به همین منظور تقاضای ابطال آن شده است. دلایل شاکی برای ابطال بدین شرح است :

1- در لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 1358 و متمم آن ذکـر شده بود که وزیر نفت رئیس هیأت مدیره شرکت های اصلی است. اما با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در 19/2/1391 ، قانون فوق الذکر نسخ گردید و بنابراین از تاریخ تصویب قانون مؤخر الذکر وزیر نفت و به تبع آن شورای معاونین وزارت نفت هیچ گونه اختیاری در خصوص وضع مقرره برای امور اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ندارند.

2- به موجب ماده 40 آیین نامه ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت « مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه ( 1/9/93 ) و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده ، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده 39 فوق مجری می گردد. ( شورایی متشکل از وزیر نفت ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا نماینده وی ، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت ) بنابراین وزیر نفت و شورای معاونین وزارت نفت هیچ گونه اختیاری درباره اتخاذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت ندارند.

3- در مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تأکید شده که تغییرات و اصلاحات بعدی منحصراً توسط شورای مذکور انجام و به شرکت ها اطلاع رسانی خواهد شد. از تاریخ ابلاغ مجموعه مقررات مذکور ، کلیه اقدامات مرتبط با مقررات اداری و استخدامی در خصوص کارکنان صنعت نفت صرفاً در چارچوب مجموعه مقررات پیوست بخشنامه قابل انجام بوده و هرگونه مقررات مجری و مورد عمل در وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی تابعه و سازمان های ستادی مستقل که مغایر با مقررات ابلاغی مذکور می باشد ملغی الاثر و فاقد اعتبار است. به موجب بخش 6-1 مقررات اداری و استخدامی نیز هیچ یک از مقامات و مسئولین نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض باشد.

4- در بخشنامه شماره 7115/6 – 2/20 مورخ 22/12/95 ، وزیر نفت بدون تصویب شورای اداری و استخدامی ، اختیار مدیران عامل شرکت های اصلی در خصوص موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان سلب شده و بر خلاف ضوابط ابلاغ شده مندرج در مجموعه مقررات ، وزیر نفت به عنوان مقام تصمیم گر نهایی تعیین شده است.

5- در مقدمه و بند یک بخش 1-14 و تبصره 9 ذیل بخش 11-14 از فصل 14 مجموعه مقررات اداری و استخدامی تصریح شده که پاداش سنوات خدمت کارمندان به هنگام بازنشستگی باید به طور کامل پرداخت شود. بنابراین مفاد شیوه نامه مورد اعتراض مغایر با تصمیمات شورای معاونین وزارت نفت و وزیر نفت که هیچ جایگاه قانونی برای اتخاد تصمیم درخصوص مقررات اداری و استخدامی ندارند ، اتخاذ شده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، وزارت نفت به موجب لایحه شماره 372948 12/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به استناد جزء (الف) بند 2 قسمت 5-1-14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی و همچنین به استناد تبصره ذیل بند 1 قسمت 6-2-14 فصل مذکور ، اختیار موافقت با بازنشستگی پیش از موعد بدون کسر 3 درصد از مستمری به مدیران عامل شرکت های اصلی / معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ( حسب مورد ) تفویض شده است. لذا استناد شاکی محترم در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

2- برای هماهنگی جهت رسیدگی به درخواست های بازنشستگی پیش از موعد ، طبق اختیار مندرج در تبصره بند 1 قسمت 6-2-14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت ، با موافقت مدیران عامل شرکت های اصلی / معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ( حسب مورد ) اقدام شده ؛ لیکن به جهت مدیریت منابع و حفظ توان مالی جهت پرداخت پاداش سنوات ، تقسیط مبالغ ( در سه مرحله ) توسط شورای معاونان وزارت نفت مقرر شد و در قالب شیوه نامه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان با توشیح وزیر محترم نفت ابلاغ گردید. در مرحله اجرا نیز کارکنان متقاضی با قبول شـرایط شیوه نامه به صورت تعهد مکتوب درخـواست بازنشستگی پیش از موعـد نموده اند و هیچگونه شرایط اجباری به کارمندان تحمیل نشده است.

3- مفاد ردیف 9 بخشنامه 607115-2/20 مورخ 22/12/1395 آنگونه که شاکی مدعی است بیانگر سلب اختیار مدیران عامل در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارمندان توسط وزیر نیست. ضمناً در شیوه نامه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد ، اجرای مفاد فصل 14 مجموعه مقررات اداری و استخدامی مورد تأکید قرار گرفته است.

4- در فصل 14 مجموعه مقررات اداری و استخدامی هیچ قیدی مبنی بر پرداخت کامل و یکجای حقوق بازنشستگی وجود ندارد.

5- مستند به مفاد ماده 52 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 و ماده 26 قانون اساسنامه شرکت های ملی صنایع پتروشیمی و ملی گاز ایران مصوب 1356 ، اخذ چنین تصمیماتی برای حفظ منافع شرکت از اختیارات مدیر عامل شرکت اصلی است. لیکن به جهت هماهنگی ، موضوع در شورای معاونان وزارت نفت مطرح شده و در قالب شیوه نامه با توشیح وزیر نفت ابلاغ شده است.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت در حد تجویز چگونگی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت های وابسته به شرکت نفت است و سالب اختیار مدیران عامل شرکت ها نمی باشد که با توجه به منابع مالی و اعتبارات و اختیار کلی وزیر نفت ابلاغ گردیده لذا در مجموع مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد در نتیجه رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور ، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.