اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2595   

موضوع:

ابطال مصوبات عوارض حق کارشناسی و بازدید سال 97

تاریخ رأی:

يکشنبه 16 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010111               

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/2595       شماره دادنامه: 9809970906010111                تاریخ:  16/4/98

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهرهای ارومیه ، خوی ، بوکان ، مهاباد ، میاندوآب ، سلماس و ماکو

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبات عوارض حق کارشناسی و بازدید سال 97

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرهای ارومیه ، خوی ، بوکان ، مهاباد ، میاندوآب ، سلماس و ماکو به خواسته ابطال مصوبات عوارض حق کارشناسی و بازدید سال 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 33 (1-33) حق کارشناسی و بازدید ( ارومیه )

نحوه محاسبه عوارض حق کارشناسی و بازدید : عوارض حق کارشناسی توسط شهرداری به منظـور بررسی و پاسخ استعلام های دریافتی در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و صدور پروانه ساختمانی و با تهیه گزارش تخلفات ساختمانی به شرح جدول 82 محاسبه و دریافت خواهد شد.

جدول شماره 82 - نحوه محاسبه عوارض حق کارشناسی و معاینه محلی ( بازدید )

ردیف

مجموع مساحت عرصه و اعیانی (متر مربع)

عوارض تصویبی (به ریال) سایر مناطق

عوارض تصویبی (به ریال) مناطق کم برخوردار

1

تا 500

300000

120000

2

501 – 2000

420000

180000

3

2000-4000

540000

240000

4

4000 به بالا

840000

720000

 

تبصره 1 : در بازدید از مجتمع های تجاری ، اداری ، خدماتی ، پزشکان و یا آپارتمان چنانچه بازدید صرفاً برای هر واحد جداگانه باشد در ..........  هزینه کارشناسی به میزان مساحت آن قسمت از ساختمان که درخواست اخذ مجوز ، انتقال ............ پروانه کسب باشد محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 2 : هزینه کارشناس وصولی به مدت شش ماه دارای اعتبار می باشد.

تبصره 3 : برای املاک خارج از محدوده قانونی شهر عوارض حق کارشناسی و معاینه محلی به طور مقطوع 600000 ریال دریافت خواهد شد.

تبصره 4 : بابت ارزیابی هر پرونده در هیأت های ارزیابی املاک به صورت مقطوع 500000 ریال وصول خواهد گردید.

ماده 3- بهای خدمات اداری شهرداری خوی

ب : هزینه کارشناسی و بازدید های فنی از املاک برای مجموع عرصه و اعیانی تا 200 متر مربع 000/120 ریال ، برای مجموع عرصه و اعیانی از 201 تا 500 متر مربع 000/180 ریال و از 501 متر مربع تا 1000 متر مربع 000/240 ریال و از 1001 متر مربع به بالا 000/360 ریال و برای املاک خارج از محدوده غیر مسکونی و تجاری 000/480 ریال اخذ خواهد شد.

ج : هزینه خدمات نقشه برداری در بافت پر مسکونی و تجاری در مورد تعیین بر و کف قطعات به ازاء هر قطعه 000/350 ریال ، و بازدیدهای متفرقه نقشه برداری جهت مشخص کردن وضعیت قطعات به ازاء هر قطعه 000/350 ریال اخذ خواهد شد.

ماده 16- هزینه انجام خدمات کارشناسی و فروش اوراق مزایده و مناقصه شهرداری بوکان

شهرداری مجاز است برای بازدید املاک و اراضی به هنگام استعلام دفاتر اسناد رسمی ، ادارات ثبت اسناد و املاک ، بانکها ، اصناف ، نوسازی و صدور پروانه ساختمانی و نیز فروش اوراق شرکت در مزایدات و مناقصات ، هزینه خدمات و ... را به شرح ذیل اخذ نماید که به حساب درآمد عمومی شهرداری واریز خواهد شد.

1- تهیه فیش بانکی برای بازدید کارشناسی ساختمانی و مغازه مبلغ 000/250 ریال

2- بازدید از مجتمع های تجاری ، اداری ، خدماتی و پزشکان و یا بیش از سه واحد مسکونی هنگام صدور پایانکار مبلغ 000/700 ریال

3- هزینه کارشناسی املاک خارج از محدوده و داخل حریم شهر مبلغ 000/700 ریال

تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری مهاباد - تعرفه شماره (26-10) بهاء خدمات حق کارشناسی و بازدید

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض حق کارشناسی و بازدید برای سایرین

توضیحات

1

بهاء خدمات و عوارض حق کارشناسی و بازدید

الف : بدون اعیانی

ب : عرصه دارای اعیانی

بند (1) : هزینه کارشناسی وصولی به مدت 3 ماه دارای اعتبار می باشد.

بند (2) : برای املاک خارج از محدوده قانونی شهر عوارض حق کارشناسی و معاینه محلی به طور مقطوع 000/500 ریال

بند (3) عوارض حق کارشناسی تهیه نقشه های GPS مبلغ 000/600 ریال است.

تا 200 متر مربع

000/500 ریال

تا 100 متر مربع

000/750 ریال

تا 500 متر مربع

000/000/1 ریال

تا 200 متر مربع

000/000/1 ریال

از 501 تا 1000 متر مربع

000/000/2 ریال

تا 300 متر مربع

000/500/1 ریال

بیش از 1000 متر مربع به ازای هر 100 متر مربع 000/20 ریال اضافه می شود.

مازاد بر 300 متر مربع به ازای هر متر مربع 000/5 ریال اضافه می شود.

هزینه صدور و چاپ پروانه ، عدم خلافی با پایانکار و یا استعلام برای هر کدام 000/200 ریال می باشد.

 

 

جدول شماره (18) تعرفه بهای خدمات بر وجوه و اموال شهرداری سلماس

ردیف

عنوان

نحوه محاسبه

 

 

2

 

 

حق کارشناسی

( بازدید مأمور فنی )

بازدید مأمور فنی شهرداری جهت تهیه گزارش برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی سازمانها و ادارات و غیره به هر عنوان که در امورات شهرداری و دوایر شهرداری از جمله پروانه های ساختمانی تمدید پروانه – پایان کار – مجاز نمودن محل – عدم خلافی و تفکیک به هر عنوان – جوابیه استعلام بانکی – دفترخانه ها – اتحادیه های صنفی استعلام ادارات آب و برق و گاز و تلفن و سایر استعلامات که به هر عنوان نیاز به گزارش مأمور فنی می باشد.

 

 

داخل محدوده -000/400 ریال

خارج از محدوده -000/800 ریال

استعلام دفاتر اسناد رسمی -000/000/1 ریال

 

 

تعرفه عوارض شهرداری میاندوآب سال 1397

تعرفه شماره (32-2) بهاء خدمات و عوارض حق کارشناسی و بازدید

ردیف

عوارض تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض حق کارشناسی و بازدید برای سایرین

توضیحات

 

1

 

بهاء خدمات و عوارض حق کارشناسی و بازدید

مجموع مساحت های عرصه و اعیانی (متر مربع)

عوارض تصویبی (به ریال)

بند (1) : عوارض حق کارشناسی توسط شهرداری به منظور بررسی و پاسخ استعلام های دریافتی در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و صدور پروانه ساختمانی و یا تهیه گزارشات تخلفات ساختمانی برای هر گزارش ( پروانه و خلافی ساختمان )000/200 ریال و برای سایرین بر اساس مساحت برابر جدول محاسبه و دریافت خواهد شد.

بند (2) : عوارض حق کارشناسی تهیه نقشه های (GPS) مبلغ 000/600 ریال است.

تا 500 متر

000/300

501 تا 2000

000/500

2001 تا 4000

000/700

بالای 4000

000/1000

 

 

ماده 9- بهای خدمات اداری شهرداری ماکو

الف : هزینه خدمات صدور مدارک المثنی و تائید کپی مدارکی که به تائید شهرداری رسیده باشند برای صاحبان مدارک به ازاء هر برگ 20000 ریال اخذ خواهد شد.

ب : هزینه کارشناسی و بازدیدهای فنی از املاک برای مجموع عرصه و اعیانی :

تا متراژ 200 متر مربع – 500000 ریال

از 200 تا 300 متر مربع – 600000 ریال

از 300 تا 400 متر مربع – 800000 ریال

و بالای 500 متر مربع – 1000000 ریال

برای املاک خارج از محدوده غیر مسکونی و تجاری – 600000 ریال اخذ خواهد شد.

ج : هزینه خدمات نقشه برداری در بافت پر مسکونی و تجاری در مورد تعیین بر و کف قطعات به ازاء هر قطعه – 100000 ریال ، و بازدیدهای متفرقه نقشه برداری جهت مشخص کردن وضعیت قطعات به ازاء هر قطعه – 100000 ریال اخذ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

به موجب مصوبات شهرهای ارومیه ، خوی ، بوکان ، مهاباد ، میاندوآب ، سلماس و ماکو شهرداری اقدام به محاسبه و اخذ مبالغی تحت عنوان حق کارشناسی و بازدید ( معاینه محل ) و خدمات اداری به منظور بررسی و پاسخ استعلامات دریافتی در داخل محـدوده قانونی و حریم شهر در خصوص صـدور پروانه ساختمانی و یا تهیه گـزارش تخلفات ساختمانی ، پاسخ به استعلامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی ، بانک ها ، سازمان ها و نهادها از شهروندان می نماید و این در حالی است که اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 باید به موجب قانون باشد. ضمن اینکه به موجب مواد 55 ، 100 و 101 قانون شهرداری انجام کارشناسی و تهیه گزارش مربوط به استعلامات یا صدور پروانه ساختمان ، صدور پایان کار ، تمدید و اصلاح پروانه ساختمانی از جمله تکالیف شهرداری ها می باشد. لذا مصوبات استنادی مغایر با قانون بوده و ابطال آنها مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 97-2595-2 مورخ 30/10/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه مربوط به اخذ حق کارشناسی در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب گردیده و مورد تایید کمیته انطباق مصوبات نیز رسیده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر سلماس به موجب لایحه شماره 97-2595-4 مورخ 13/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

بر خلاف ادعای سازمان بازرسی استان آذربایجان غربی مصوبه شهرداری سلماس شامل ماده 16 قانون ارزش افزوده نبوده و بنابراین مشمول بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و با توجه به اصول و مبانی اخذ مالیات که مصرف آن عمـومی می باشد ، اخذ عوارض در سـطح محل بوده و محل مصرف آن هم مربوط به محل اخـذ عوارض می باشد. ضمن اینکه نسبت به مصوبه یاد شده از سوی مسئولین ذی ربط ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ اعتراضی نشده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه شماره 97-2595-3 مورخ 7/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات کارشناسی در راستای بند 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب گردیده ضمن اینکه اخذ بهاء در قبال انجام وظیفه و اقدامات قانونی در حدود صلاحیت شورای اسلامی می باشد و هیچ عمل و اقدامی بدون اجرت نمی باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست. /ت

 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385 ، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین ماده 33 (1-33) حق کارشناسی و بازدید مصوب و شورای اسلامی شهر ارومیه ، بند (ب) و (ج) ماده 3 بهای خدمات اداری مصوب شورای اسلامی شهر خوی ، بند 1 و 2 و 3 ماده 16 هزینه انجام خدمات کارشناسی مصوب شورای اسلامی شهر بوکان ، تعرفه شماره (26-10) بهاء خدمات حق کارشناسی و بازدید مصوب شورای اسلامی شهر مهاباد ، ردیف 2 از جدول شماره (18) حق کارشناسی مصوب شورای اسلامی شهر سلماس ، ردیف 1 از جدول تعریف شماره (23-2) بهاء خدمات و عوارض حق کارشناسی و بازدید شورای اسلامی شهر میاندوآب و ماده 9 بهای خدمات اداری مصوب شورای اسلامی شهر ماکو برای سال 97 مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.