اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1443    

موضوع:

ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال

تاریخ رأی:

يکشنبه 16 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010109               

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1443       شماره دادنامه: 9809970906010109                تاریخ:  16/4/98

* شـاکــی : آقای علی اکبر صادقی

* طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر خلخال

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر خلخال به خواسته ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 3 صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال :

3- نامه شماره 4589-22/8/96 شهرداری محترم خلخال در خصوص اتمام قرارداد بهره برداری پیک برتر و ادامه فعالیت شرکت مذکور در جلسه مطرح و مقرر گردید بر اساس قانون و مقررات شرایط واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی کلیه کارهای تبلیغاتی و نصب استند و داربست های فلزی و غیره در سطح شهر فقط از طریق انتشار آگهی مزایده برابر مقررات قانونی انجام گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

این جانب به موجب مصوبه به شماره 266 مورخ 23/8/94 – 325 مورخ 22/12/94 شورای اسلامی شهر خلخال مقرر گردید که به مدت 5 سال مکانهای مورد نظر را کارهای تبلیغاتی انجام دهم. علیرغم هزینه های صورت گرفته جهت اجرای کار شهرداری و شورای اسلامی شهر با اعلام مفقود شدن مصوبه قبلی به بنده اعلام نمودند که با مصوبه داخـلی نمی توانند کاری را انجام بدهند. لذا تقاضای رسیدگی و الزام طرف های شکایت به انعقاد قرار داد 5 ساله مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر خلخال به موجب لایحه شماره 218 مورخ 16/2/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- تشکیلات شوراهای اسـلامی شهر تصـمیمات خود را به صوت جمعی اتخاذ می کنند و به دستگاه اجـرایی ارسال می نمایند و در مهلت 15 روز توسط کمیته انطباق و در مهلت یک ماه در استانداری بررسی می شود. بنابراین با توجه به عدم ایراد این دو مرجع مبنایی برای مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین وجود ندارد.

2- مصوبه قبلی شورای اسلامی خلخال در خصوص قرارداد شاکی بدون رعایت مفاد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و مزایده ای در رابطه با آن صورت نگرفته است و بر همین اساس مصوبه مورد شکایت در جهت حفظ رقابت بین متقاضیان ، ادامه فعالیت شاکی و سایر متقاضیان را منوط به شرکت در مزایده بر اساس قوانین و مقررات اعلام کرده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب رضایت موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری ( حراج ) اقدام نمود تجویز شده است. بنابراین بند 3 چهارمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر خلخال مورخ 17/8/96 مبنی بر شرایط واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.