علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1445   

موضوع:

ابطال ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تصویب نامه 40390/ت 177 مورخ 13/3/68 هیأت وزیران 

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 خرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010095            

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/1445        شماره دادنامه: 9809970906010095             تاریخ:  19/3/98

* شـاکــی : آقای اصغر کرمی

*طرف شکایت :  هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تصویب نامه 40390/ت 177 مورخ 13/3/68 هیأت وزیران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تصویب نامه 40390/ت 177 مورخ 13/3/68 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که در این آیین نامه به نام رزمندگان نامیده می شوند به افرادی اطلاق می گردد که از 31/6/59 لغایت 31/6/67 حداقل 6 ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضور داشته اند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق ماده 1 قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، از تاریخ تصـویب این قانون (30/11/67 ) ، وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند قبل از آزمون ورودی تمامی مقاطع تحصیلی و بورس و اعزام ، هرکدام به تناسب برای رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حداقل شش ماه متوالی و یا متناوب در مناطق عملیاتی در زمان جنگ داوطلبانه خدمت کرده اند و از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی می گردند ، کلاس های تقویتی تشکیل دهند و کمبود آموزشی آنان را جبران نمایند.

مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصـوب 30/11/1367 ، رزمندگان و جهـادگران داوطلب بسیجی که در این آیین نامه به نام رزمندگان نامیده می شوند به افرادی اطلاق می شود که از 31/6/1359 لغایت 31/6/67 حداقل 6 ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضور داشته اند.

بنابراین بر اساس ماده 1 آیین نامه مذکور ، سوابق جبهه مجاز افراد برای استفاده از مزایای قانونی قانون مذکور ، در بازه زمانی 31/6/1359 لغایت 31/6/67 قرار داشته و این بازه همان محدوده ذکر شده در ماده 1 قانون با عنوان «زمان جنگ» می باشد.

این امر در حالی است که قانون پیش گفته در تاریخ 15/7/1375 ، توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و موادی به آن الحاق شده است. از جمله مهمترین اصلاحات صورت گرفته در قانون یاد شده ، حذف عبارت « زمان جنگ » از ماده یک قانون مذکور می باشد. لیکن ، علیرغم اصلاح قانون یاد شده در سال 1375 و حذف قید مذکور ، ماده 1 آیین نامه اجرایی مصوب 1367 ، کماکان مبتنی بر قانون سابق بوده و از این حیث مغایر قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 67 و اصلاحی 1375 می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره 68128 مورخ 30/6/1397 به دفتر امور حقوقی دولت ، تاکنون پاسخی دریافت نشده است. لذا ، مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 پرونده آماده رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال ماده یک آئین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تصویب نامه 40390/ت 177 مورخ 13/3/68 هیأت وزیران ، که طی آن رزمندگان دوران جنگ ( 31/6/59 لغایت 31/6/67 ) را مشمول قانون قرار داده است از حیث مغایرت با قانون اصلاح قانون تسهیلات ... مصوب سال 1375 که قید زمان جنگ را از قانون سال 1367 حذف نموده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات حضوری و لایحه تکمیلی طرف شکایت نظر به اینکه ، آئین نامه مورد شکایت در سال 1368 و در زمان حاکمیت قانون تسـهیلات ... مصـوب سال 1367 تدوین شده و با آن قانون مغـایرتی ندارد و اینکه قاعدتاً مصـوبات و بخشنامه های دولتی با قانون حاکم بر آنان قابل ارزیابی است. بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض می باشد. /ت

 

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.