اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/479    

موضوع:

ابطال ردیف 28 مصوبات سال های 89 تا 93 ( به جز سال 90)  عوارض تابلو

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010041

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/96/479                شماره دادنامه: 9809970906010041            تاریخ:  28/2/98

* شـاکــی : مدیریت شعب بانک سپه منطقه یزد

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 28 مصوبات سال های 89 تا 93 ( به جز سال 90)  عوارض تابلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبات سال های 89 تا 93 از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر یزد ( به جز سال 90 ) در خصوص عوارض تابلو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

28) عوارض تابلو سال 89

توضیحات :

1- بانکها و مؤسسات اعتباری و دفاتر مرکزی شرکتها ، دفاتر و نمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا 130 سانتی متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می شود. و در صورت داشتن تابلوی دوم ، عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد.

2- چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی ( اعم از با مجوز یا بدون مجوز ) نام و یا تصویر یک نوع کالای خاص درج شده باشد ، آن قسمت از تابلو که به صورت تبلیغاتی می باشد ، مشمول عوارض تبلیغاتی ( طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی ) و مابقی طبق ضوابط تابلوهای شناسایی ( با اعمال معافیت ) محاسبه می گردد.

3- تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری و یا تعویض گردد. در غیر اینصورت شهرداری رأساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود و هزینه های جمع آوری به اضافه 15 درصد در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به مالک ، اخذ خواهد شد.

4- در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، مالک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری ، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه 15 درصد را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف ( سال زمان تعلیق ) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (1-28) محاسبه و وصول خواهد گردید.

1-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( در صورت کسب مجوز ) سال 89

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p10 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p20 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p36 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه می باشد.

تبصره 3 : قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیک ترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل p24000 ریال ( بیست و چهار هزار ریال) می باشد.

2-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( بدون مجوز ) منصوبه در سال 89

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p15 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p30 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p54 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه می باشد.

تبصره 3 : قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیک ترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل p24000 ریال ( بیست و چهار هزار ریال) می باشد.

3-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( بدون مجوز ) منصوبه در سال 88

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p15 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p30 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p54 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه می باشد.

تبصره 3 : قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیک ترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل p24000 ریال ( بیست و چهار هزار ریال) می باشد.

4-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( بدون مجوز ) منصوبه در سال 87

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p15 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p30 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p54 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد که حداقل زمان مورد محاسبه شش ماه می باشد.

5-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( بدون مجوز ) منصوبه در سال 86

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p15 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p30 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p54 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد.

6-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( بدون مجوز ) منصوبه در سال 85

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p15 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p30 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p54 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد.

7-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( بدون مجوز ) منصوبه در سال 84

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p15 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p30 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p54 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد.

8-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( بدون مجوز ) منصوبه در سال 83

*کلیه تابلوها    p6 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد.

9-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( بدون مجوز ) منصوبه در سال 81-82

*کلیه تابلوها    p6 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد.

10-28) عوارض تابلوهای تبلیغاتی به شکل بیلبرد ، استند ، بنر ، و پلاکارد :

عوارض تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی ، ورزشی ، آموزشی و تفریحی  روزانه به ازای هر متر مربع p 10%

عوارض تبلیغات تجاری روزانه به ازای هر متر مربع p1

تبصره 1 : در صورت دیوار نویسی و نصب پلاکارد و پوستر به صورت غیر مجاز در معابر عمومی و سطح شهر به ازای هر متر مربع سطح اشغال نوشته معادل p با تعیین حداقل 000/12 ریال و به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوارنویسی گذشته باشد هزینه ای معادل 2 برابر عوارض پیش بینی شده در این ردیف وصول گردد.

تبصره 2 : عوارض فوق به کلیه تابلوها ، بیلبردها ، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین ، توقفگاه ها و ... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداث تعلق می گیرد و مالک مجموعه در این گونه موارد مؤدی می باشد.

تبصره 3 : حداقل قیمت منطقه ای 12000 ریال بوده و p قیمت منطقه ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن می باشد.

11-28) عوارض تابلوهای شناسایی ( با مجوز )

عوارض تابلوهای شناسایی با مجوز به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p4( × {(3/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

ضوابط تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره 110/40567 – 17/11/80 که ضمیمه کتاب  می باشد.

12-28) عوارض تابلوهای شناسایی ( بدون مجوز )

الف) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه از ابتدای سال 88 به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p6( × {(3/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

ب) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه تا پایان سال 87 به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p6( × {(5/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

28) عوارض تابلو سال 91

توضیحات :

1- بانکها و مؤسسات اعتباری و دفاتر مرکزی شرکتها ، دفاتر و نمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا 130 سانتی متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می شود. و در صورت داشتن تابلوی دوم ، عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد.

2- چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی ( اعم از با مجوز یا بدون مجوز ) نام و یا تصویر یک نوع کالای خاص درج شده باشد ، آن قسمت از تابلو که به صورت تبلیغاتی می باشد ، مشمول عوارض تبلیغاتی ( طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی ) و مابقی طبق ضوابط تابلوهای شناسایی ( با اعمال معافیت ) محاسبه می گردد.

3- تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری و یا تعویض گردد. در غیر اینصورت شهرداری رأساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود و هزینه های جمع آوری به اضافه 15 % در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به مالک ، اخذ خواهد شد.

4- در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، مالک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری ، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه 15 % را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف (سال زمان تعلیق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (1-28) محاسبه و وصول خواهد گردید.

1-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( در صورت کسب مجوز )

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p10 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p20 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p36 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 3 : قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیک ترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل p24000 ریال ( بیست و چهار هزار ریال) می باشد.

تبصره 4 : مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه ( در صورت تعلق ) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول شصت درصد ( 60%) تخفیف عوارض تابلو می شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می باشد.

2-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... منصوبه از ابتدای سال 81 به بعد (بدون مجوز)

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p15 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p30 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p54 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 3 : قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیک ترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل p24000 ریال ( بیست و چهار هزار ریال) می باشد.

تبصره 4 : مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول شصت درصد ( 60% ) تخـفیف عوارض تابلو سال 89 به بعد می شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می باشد.

تبصره 5 : عوارض تابلوهای منصوبه در سال 82 و 83 مشمول عوارض به ازای هر متر مربع p6 می باشند.

تبصره 6 : شرکت ها و کارخانجات و واحدهای تجاری که در مجموع بیش از 100 متر مربع تابلو دارند و حاضر به پرداخت عواض تابلو به صورت یکجا و نقدی باشند مشمول 60% تخفیف عوارض تابلو سال 89 به بعد خواهند شد.

3-28) عوارض تابلوهای تبلیغاتی به شکل استند ، بنر ، و پلاکارد تجاری و فرهنگی و :

عوارض تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی ، ورزشی ، آموزشی و تفریحی  روزانه به ازای هر متر مربع p 10%

عوارض تبلیغات تجاری روزانه به ازای هر متر مربع p1

تبصره 1 : عوارض فوق به کلیه تابلوها ، بیلبردها ، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین ، توقفگاه ها و ... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداث تعلق می گیرد و مالک مجموعه در این گونه موارد مؤدی می باشد.

تبصره 2 : هرگونه دیوار نویسی ، نصب پوستر و پلاکارد ( پارچه ای و غیره ) نوشتن آگهی بر روی دیوار بدون مجوز ممنوع می باشد و مشمول عوارض به ازای هر متر مربع معادل 2 برابر قیمت منطقه ای (p2) می گردد.

تبصره 3 : حداقل قیمت منطقه ای 12000 ریال بوده و p قیمت منطقه ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن می باشد.

4-28) عوارض تابلوهای شناسایی ( با مجوز )

عوارض تابلوهای شناسایی با مجوز به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p4( × {(3/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

ضوابط تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره 110/40567 – 17/11/80 که ضمیمه کتاب می باشد.

تبصره : مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه ( در صورت تعلق ) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول شصت درصد (60%) تخفیف عوارض تابلو می شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می باشد.

5-28) عوارض تابلوهای شناسایی ( بدون مجوز )

الف) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه از ابتدای سال 88 به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p6( × {(3/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

ب) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه تا پایان سال 87 به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p6( × {(5/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

تبصره : مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه ( در صورت تعلق ) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول شصت درصد (60%) تخفیف عوارض تابلو می شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می باشد.

28) عوارض تابلو سال 92

توضیحات :

1- بانکها و مؤسسات اعتباری و دفاتر مرکزی شرکتها ، دفاتر و نمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا 130 سانتی متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می شود. و در صورت داشتن تابلوی دوم ، عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد.

2- چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی ( اعم از با مجوز یا بدون مجوز ) نام و یا تصویر یک نوع کالای خاص درج شده باشد ، آن قسمت از تابلو که به صورت تبلیغاتی می باشد ، مشمول عوارض تبلیغاتی ( طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی ) و مابقی طبق ضوابط تابلوهای شناسایی ( با اعمال معافیت ) محاسبه می گردد.

3- تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری و یا تعویض گردد. در غیر اینصورت شهرداری رأساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود و هزینه های جمع آوری به اضافه 15 % در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به مالک ، اخذ خواهد شد.

4- در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، مالک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری ، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه 15 % را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف (سال زمان تعلیق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (1-28) محاسبه و وصول خواهد گردید.

1-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( در صورت کسب مجوز )

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p10 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p20 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p36 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 3 : قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیک ترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل p24000 ریال ( بیست و چهار هزار ریال) می باشد.

تبصره 4 : مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه ( در صورت تعلق ) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول شصت درصد ( 60%) تخفیف عوارض تابلو می شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می باشد.

2-28) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... منصوبه از ابتدای سال 81 به بعد (بدون مجوز)

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p15 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p30 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p54 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 3 : قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیک ترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل p24000 ریال ( بیست و چهار هزار ریال) می باشد.

تبصره 4 : مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول شصت درصد ( 60% ) تخـفیف عوارض تابلو سال 89 به بعد می شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می باشد.

تبصره 5 : عوارض تابلوهای منصوبه در سال 82 و 83 مشمول عوارض به ازای هر متر مربع p6 می باشند.

تبصره 6 : شرکت ها و کارخانجات و واحدهای تجاری که در مجموع بیش از 100 متر مربع تابلو دارند و حاضر به پرداخت عواض تابلو به صورت یکجا و نقدی باشند مشمول 60% تخفیف عوارض تابلو سال 89 به بعد خواهند شد.

3-28) عوارض تابلوهای تبلیغاتی به شکل استند ، بنر ، و پلاکارد تجاری و فرهنگی و :

عوارض تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی ، ورزشی ، آموزشی و تفریحی  روزانه به ازای هر متر مربع p 10%

عوارض تبلیغات تجاری روزانه به ازای هر متر مربع p1

تبصره 1 : عوارض فوق به کلیه تابلوها ، بیلبردها ، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین ، توقفگاه ها و ... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداث تعلق می گیرد و مالک مجموعه در این گونه موارد مؤدی می باشد.

تبصره 2 : هرگونه دیوار نویسی ، نصب پوستر و پلاکارد ( پارچه ای و غیره ) نوشتن آگهی بر روی دیوار بدون مجوز ممنوع می باشد و مشمول عوارض به ازای هر متر مربع معادل 2 برابر قیمت منطقه ای (p2) می گردد.

تبصره 3 : حداقل قیمت منطقه ای 12000 ریال بوده و p قیمت منطقه ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن می باشد.

4-28) عوارض تابلوهای شناسایی ( با مجوز )

عوارض تابلوهای شناسایی با مجوز به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p4( × {(3/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

ضوابط تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره 110/40567 – 17/11/80 که ضمیمه کتاب می باشد.

تبصره : مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه ( در صورت تعلق ) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول شصت درصد (60%) تخفیف عوارض تابلو می شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می باشد.

5-28) عوارض تابلوهای شناسایی ( بدون مجوز )

الف) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه از ابتدای سال 88 به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p6( × {(3/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

ب) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه تا پایان سال 87 به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p6( × {(5/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

تبصره : مؤدیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه ( در صورت تعلق ) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول شصت درصد (60%) تخفیف عوارض تابلو می شوند. این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی می باشد.

22) عوارض تابلو سال 93

توضیحات :

1- بانکها و مؤسسات اعتباری و دفاتر مرکزی شرکتها ، دفاتر و نمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا 130 سانتی متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می شود. و در صورت داشتن تابلوی دوم ، عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد.

2- چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی ( اعم از با مجوز یا بدون مجوز ) نام و یا تصویر یک نوع کالای خاص درج شده باشد ، آن قسمت از تابلو که به صورت تبلیغاتی می باشد ، مشمول عوارض تبلیغاتی ( طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی ) و مابقی طبق ضوابط تابلوهای شناسایی ( با اعمال معافیت ) محاسبه می گردد.

3- تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری و یا تعویض گردد. در غیر اینصورت شهرداری رأساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود و هزینه های جمع آوری به اضافه 15 % در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به مالک ، اخذ خواهد شد.

4- در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، مالک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری ، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه 15 % را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف (سال زمان تعلیق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (1-22) محاسبه و وصول خواهد گردید.

تبصره : عوارض معوقه این ردیف ( قبل از سال 93 ) صرفاً در صورت پرداخت تا 31/6/93 بر اساس ردیف های مربوطه و سال مورد نظر محاسبه می گردد.

1-22) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... ( در صورت کسب مجوز )

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p10 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p20 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p36 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 3 : قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قیمت منطقه ای نزدیک ترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل p24000 ریال ( بیست و چهار هزار ریال) می باشد.

تبصره 4 : مؤدیانی که مدارک مورد نیاز و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه ( در صورت تعلق ) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول بیست درصد ( 20%) تخفیف عوارض تابلو در سال جاری می شوند.

2-22) عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ... منصوب شده از ابتدای سال 81 به بعد (بدون مجوز)

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی    p15 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیساس شرکتهای خارجی p30 × مساحت تابلو

*تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی p54 × مساحت تابلو

تبصره 1 : حداقل p برابر 12000 ریال ( دوازده هزار ریال ) می باشد.

تبصره 2 : عوارض این ردیف تعرفه به صورت سالیانه می باشد. چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری ، عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 3 : قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض بالنهای تبلیغاتی برابر است با قسمت منطقه ای نزدیک ترین خیابان به محل استقرار بالن که نباید از متوسط قیمت منطقه دو خیابان نزدیک به محل استقرار بالن کمتر باشد. حداقل p24000 ریال ( بیست و چهار هزار ریال) می باشد.

تبصره 4 : مؤدیانی که مدارک مورد نیاز و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول بیست درصد ( 20% ) تخـفیف عوارض تابلو در سال جاری می شوند.

تبصره 5 : عوارض تابلوهای منصوبه در سال 82 و 83 مشمول عوارض به ازای هر متر مربع p6 می باشند.

3-22) عوارض تابلوهای تبلیغاتی به شکل استند ، بنر ، و پلاکارد تجاری و فرهنگی و ... :

عوارض تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی ، ورزشی ، آموزشی و تفریحی  روزانه به ازای هر متر مربع p 10%

عوارض تبلیغات تجاری روزانه به ازای هر متر مربع p1

تبصره 1 : عوارض فوق به کلیه تابلوها ، بیلبردها ، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین ، توقفگاه ها و ... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداث تعلق می گیرد و مالک مجموعه در این گونه موارد مؤدی می باشد.

تبصره 2 : هرگونه دیوار نویسی ، نصب پوستر و پلاکارد ( پارچه ای و غیره ) نوشتن آگهی بر روی دیوار بدون مجوز ممنوع می باشد و مشمول عوارض به ازای هر متر مربع معادل 2 برابر قیمت منطقه ای (p2) می گردد.

تبصره 3 : حداقل قیمت منطقه ای 12000 ریال بوده و p قیمت منطقه ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن می باشد.

4-22) عوارض تابلوهای شناسایی ( با مجوز )

عوارض تابلوهای شناسایی با مجوز به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p4( × {(3/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

ضوابط تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره 110/40567 – 17/11/80 که ضمیمه کتاب می باشد.

تبصره : مؤدیانی که مدارک مورد نیاز و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه ( در صورت تعلق ) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول بیست درصد (20%) تخفیف عوارض تابلو در سال جاری می شوند.

5-22) عوارض تابلوهای شناسایی ( بدون مجوز )

الف) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه از ابتدای سال 88 به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p6( × {(3/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

ب) عوارض تابلوهای شناسایی منصوبه تا پایان سال 87 به شرح ذیل محاسبه می گردد :

(p6( × {(5/1 – ارتفاع تابلو) × طول تابلو}

تبصره : مؤدیانی که مدارک مورد نیاز و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه ، عوارض تابلو ، بهای خدمات کاربری غیر مرتبط و بهای خدمات پسماند و افتتاحیه ( در صورت تعلق ) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند ، مشمول بیست درصد (20%) تخفیف عوارض تابلو در سال جاری می شوند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی اظهار داشته که شورای شهر یزد اقدام به وضع عوارض تابلو از بانک ها کرده که این وضع عوارض به دلایل زیر قابل ابطال است :

1- آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که مؤید عدم تعلق اینگونه عوارض به بانک ها است.

2- شورای اقتصاد می بایست مجوز اخذ عوارض از بانکها را صادر کند.

3- بانک ها ذیل تعریف صنف که در ماده 2 قانون نظام صنفی آمده قرار نمی گیرند و به طریق اولی مشمول عوارض حق کسب و پیشه نمی شوند.

4- فعالیت بانکها طبق قوانین متعدد از جمله قانون نظام صنفی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ملی است و شوراها حق وضع عوارض محلی دارند.

5- شعب بانک ها در سراسر کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است. بنابراین شوراها حق وضع اینگونه عوارض را ندارند.

6- وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسب بند 11 ماده 12 قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف هستند.

7- اگرچه طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر شوراها حق وضع عوارض دارند اما می بایست در چارچوب قوانین یاد شده عمل کنند.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 961001949 مورخ 26/7/96 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح ، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید ، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد.

2- به استناد ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن ، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.

3- به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، هرگونه تخفیف ، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب ، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است ، در غیر اینصورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً تأثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می گردد ، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـا آراء سه چهارم اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره 551-20/8/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 28 به استثناء تابلوهای معرف در اندازه استاندارد و بیش از آن و بندهای 1 الی 10 از تعرفه عوارض شهرداری یزد در سال 1389 و ردیف 28 به استثناء بندهای یک و دو و سه از تعرفه عوارض شهرداری یزد در سال 1391 و قسمت اخیر بند یک ردیف 28 از تعرفه عواض شهرداری یزد در سال 1392 و ردیف 22 به استثناء تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا بیش از آن و بندهای 1 و 2 و 3 ردیف مذکور از تعرفه عوارض شهرداری یزد در سال 1393 از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.