اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

629/96

موضوع:

ابطال عوارض تبدیل واحد مصوبه تعرفه عوارض از دفترچه عوارض شهرداری کرج (سال های 1390 ، 1394 و 1395)

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010007         

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/96/629        شماره دادنامه : 9809970906010007          تاریخ : 31/1/98

* شـاکــی : خانم فاطمه نوری

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عوارض تبدیل واحد مصوبه تعرفه عوارض از دفترچه عوارض شهرداری کرج (سال های 1390 ، 1394 و 1395)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج به خواسته ابطال عوارض تبدیل واحد مصوبه تعرفه عوارض از دفترچه عوارض شهرداری کرج ( سال های 1390 ، 1394 و 1395 ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه سال 1390

8- تبدیل واحدها :

1-8 تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی پس از کسر واحد بزرگتر به شرط تامین پارکینگ به شرح ذیل به تصویب رسید.

1) عوارض تبدیل به یک واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A 1

2) عوارض تبدیل به دو واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A 25/1

3) عوارض تبدیل به سه واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A 5/1

4) عوارض تبدیل به چهار واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A  75/1

5) عوارض تبدیل به پنج واحد و بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A 2

P 10 = A  (حداقل A = مبلغ یک میلیون ریال می باشد)

2-8 تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری پس از کسر واحد بزرگتر A 5/2

3-8 تبدیل یک واحد اداری به چند واحد اداری پس از کسر واحد بزرگتر A 1

چنانچه واحدهای اضافی بدون پارکینگ بر اساس رای کمیسیون ماده صد ابقاء گردیدند می بایست علاوه بر عوارض تبدیل واحد جریمه کسری پارکینگ را نیز بر اساس تبصره 11 ذیل ماده صد پرداخت نماید.

9- برای تمدید پروانه ساختمانی به شرط انقضای مهلت پروانه :

1-9 : چنانچه مهلت پروانه ساختمانی منقضی نشده و متقاضی برای تمدید مهلت پروانه مراجعه نماید فقط شهرداری با دریافت عوارض نوسازی و بدون هیچ گونه وجهی برای یک نوبت پروانه را تمدید خواهد نمود.

2-9 : چنانچه مهلت پروانه منقضی شده باشد پس از انقضای مهلت پروانه برای بار اول 10% تعرفه های زمان درخواست و برای بار دوم 20% تعرفه های زمان درخواست و برای بار سوم 30% تعرفه های زمان درخواست دریافت و پروانه تمدید گردد.

تبصره : در صورت تغییر و اصلاح پروانه تغییرات مشمول تعرفه های زمان درخواست می شود.

3-9 : برای تجدید پروانه پس از انقضای مهلت قانونی پنج ساله به میزان 50% عوارض صدور پروانه در زمان درخواست دریافت گردد.

تعرفه عوارض سال 94

بخش 8- فصل 2

عوارض تبدیل واحدها

1-عوارض تبدیل واحد مسکونی :

  1. عوارض یک واحد اضافی پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 13 حداقل 000/000/1 ریال
  2. عوارض واحد اضافی دوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 15 حداقل 000/500/1 ریال
  3. عوارض واحد اضافی سوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 17 حداقل 000/700/1 ریال
  4. عوارض واحد اضافی چهارم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربه P 19 حداقل 000/900/1 ریال

1-5- عوارض واحد اضافی پنجم و بالاتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 21 حداقل 000/100/2 ریال

تبصره : در بافت های فرسوده در خصوص تبدیل واحدهای مسکونی صرفاً در زمان صدور پروانه 50% تعرفه محاسبه و اخذ گردد. و در صورت تخلف ساختمانی مازاد و یا بر خلاف مفاد پروانه بر مبنای بند 1 از فصل 2 بخش 8 محاسبه و اخذ می گردد.

2-عوارض تبدیل واحدهای تجاری

2-1- عوارض واحد اضافی پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 28

2-2- عوارض واحد اضافی دوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 30

2-3- عوارض واحد اضافی سوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 32

2-4- عوارض واحد اضافی چهارم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 35

2-5- عوارض واحد اضافی پنجم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 37

تبصره : چنانچه عوارض هر متر مربع واحد اضافی تجاری کمتر از 000/500/2 ریال باشد مبنای هر متر مربع واحد اضافی همان 000/500/2 ریال خواهد بود.

3-عوارض تبدیل واحدهای اداری

3-1-عوارض واحد اضافی اول پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P17

3-2-عوارض واحد اضافی دوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 19

3-3-عوارض واحد اضافی سوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 22

3-4-عوارض واحد اضافی چهارم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 25

3-5-عوارض واحد اضافی پنجم و بالاتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متربع P 27

تبصره 1 : چنانچه عوارض تبدیل واحد اضافی اداری به ازای هر متر مربع کمتر از 000/500/1 ریال باشد مبنای محاسبه همان 000/500/1 ریال خواهد بود.

تبصره 2 : تبدیل اداری به مسکونی در کاربری های مجهز شهری که پروانه آنها بصورت اداری صادر می شود ولی مالک تبدیل اداری ، خدماتی را به مسـکونی می نمایند ، علاوه بر پرداخت ما به التفاوت عـوارض اداری به مسکونی می بایست عوارض تبدیل واحد اداری به مسکونی مازاد بر واحدهای متعلقه تراکم را به شرح زیر پرداخت نمایند.

1-واحد اول P 15                  000/500/1 ریال

 2-واحد دوم  P17                 000/700/1 ریال

3-واحد سوم P 19                 000/900/1 ریال

4-واحد چهارم P  21              000/100/2 ریال

5-واحد پنجم به بالا P 23         000/300/2 ریال

تعرفه عوارض سال 95

بخش 8- فصل 2

عوارض تبدیل واحدها

1-عوارض تبدیل واحد مسکونی :

  1. عوارض یک واحد اضافی پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 13 حداقل 000/000/1 ریال
  2. عوارض واحد اضافی دوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 15 حداقل 000/500/1 ریال
  3. عوارض واحد اضافی سوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 17 حداقل 000/700/1 ریال
  4. عوارض واحد اضافی چهارم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربه P 19 حداقل 000/900/1 ریال

1-5- عوارض واحد اضافی پنجم و بالاتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 21 حداقل 000/100/2 ریال

تبصره : در بافت های فرسوده در خصوص تبدیل واحدهای مسکونی صرفاً در زمان صدور پروانه 50% تعرفه محاسبه و اخذ گردد. و در صورت تخلف ساختمانی مازاد و یا بر خلاف مفاد پروانه بر مبنای بند 1 از فصل 2 بخش 8 محاسبه و اخذ می گردد.

2-عوارض تبدیل واحدهای تجاری

2-1- عوارض واحد اضافی پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 28

2-2-عوارض واحد اضافی دوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 30

2-3- عوارض واحد اضافی سوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 32

2-4-عوارض واحد اضافی چهارم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 35

2-5-عوارض واحد اضافی پنجم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 37

تبصره : چنانچه عوارض هر متر مربع واحد اضافی تجاری کمتر از 000/500/2 ریال باشد مبنای هر متر مربع واحد اضافی همان 000/500/2 ریال خواهد بود.

3-عوارض تبدیل واحدهای اداری

3-1-عوارض واحد اضافی اول پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع P17

3-2-عوارض واحد اضافی دوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع P 19

3-3-عوارض واحد اضافی سوم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 22

3-4-عوارض واحد اضافی چهارم پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع P 25

3-5-عوارض واحد اضافی پنجم و بالاتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متربع P 27

تبصره 1 : چنانچه عوارض تبدیل واحد اضافی اداری به ازای هر متر مربع کمتر از 000/500/1 ریال باشد مبنای محاسبه همان 000/500/1 ریال خواهد بود.

تبصره 2 : تبدیل اداری به مسکونی در کاربری های محور مجهز شهری که پروانه آنها بصورت اداری صادر می شود ولی مالک اداری ، را به مسـکونی تبدیل می نمایند ، می بایست عوارض تبدیل واحد اداری به مسکونی مازاد بر واحدهای متعلقه تراکم را به شرح زیر پرداخت نمایند.

1-واحد اول P 15                 

 2-واحد دوم  P17                 

3-واحد سوم P 19                

4-واحد چهارم P  21       

5-واحد پنجم به بالا P 23        

توجه : چنانچه عوارض تبدیل واحد اداری به مسکونی به ازای هر متر مربع کمتر از 000/500/1 ریال باشد مبنای محاسبه همان 000/500/1 ریال خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب درخواستی ابطال بخشی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج را تقاضا کرده است و در جهت شرح و بیان خواسته خود موارد مغایر قانونی را اعلام که مختصراً به شرح ذیل است :

1- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 848 مورخ 11/12/87 ، 195 مورخ 20/3/92 و 97 مورخ 28/2/95 به ممنوعیت اخذ عوارض تبدیل واحد حکم داده است. اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نیز می باشد. از سویی دیگر تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مبین ممنوعیت دریافت هرگونه وجه ، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور و اخذ عوارض تبدیل واحد است.

قدر مسلم آن است که وضع قاعده آمره مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات اختصاص به قوه مقننه یا مرجعی مأذون از سوی آن دارد.

اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص فاقد وجاهت قانونی است و در رابطه با موضوع مذکور شهرداری در موضوع تبدیل واحد ، ارائه دهنده خدماتی نیست.

( وحدت ملاک از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 573 و 572 مورخ 18/10/84 )

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 2887/97/3142 مورخ 23/10/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به موجب صراحت ماده صد قانون شهرداری ، مالکین املاک واقع در محدوده قانونی و حریم آن موظف شده اند قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

2- صدور پروانه در هر منطقه و محل بر اساس ضوابط و مقررات حاکم و ابلاغی طرح های جامع و تفصیلی صـورت می گیرد.

3- در مواردی که بر غم وقوع تخلف ، لیکن به لحاظ رعایت اصول و ضوابط حاکم از جمله تأمین پارکینگ های مورد نیاز و رعایت نکات شهرسازی و معماری ضرورت تخریب ایجاد نمی گردد اقدام به دریافت بهای خدماتی که میزان و نحوه محاسبه آن قبلاً به تائید و تصویب شورا رسیده است ، خواهد شد.

4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 315 – 13/6/91 موضوع پرونده 90/556 در مورد مشابه درخصوص تعیین عوارض تبدیل یک واحد به چند واحد مسکونی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده است. با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت دارد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهردارها طبق بند (ب) رأی شماره 79-21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587-25/11/83 هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. همچنین در رای شماره 26-19/1/1392 وضع عوارض تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است ، بنابراین بند 8 تبدیل واحدها سال 1390 و بخش 8 فصل دوم سال های 1394 و 1395 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج تحت عنوان عوارض تبدیل واحدها مصوب شورای اسلامی شهر کرج مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.