اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/2295   

موضوع:

ابطال آیین نامه چگونگی استفاده از خانه های سازمانی در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

تاریخ رأی:

شنبه 25 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010425              

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/2295                    دادنامه : 9709970906010425               تاریخ : 22/12/97

* شاکی : آقای پیمان فلسفی فرزند مرتضی

*طرف شکایت : سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه چگونگی استفاده از خانه های سازمانی در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطال آیین نامه چگونگی استفاده از خانه های سازمانی در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال آیین نامه نحوه واگذاری و استفاده از خانه های سازمانی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مصوب بیست و ششمین جلسه مورخ 2/3/91 هیأت امناء سازمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواست تقـدیمی در جهت تبیین خواسـته اعلام کرده است : اولاً در مـاده یک قانون استفاده از خانه های سازمانی مصوب 16/3/1346 مجلس شورای ملی تشخیص نموده است که خانه سازمانی خانه ای است که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن مشاغل برای سکونت گذارده می شود و در ماده 2 این قانون شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی و مبلغی که استفاده کننده باید بپردازد را به موجب آیین نامه ای دانسته که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتخانه های دارایی و آبادانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بنا به مراتب فوق کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون فوق و آیین نامه مربوطه می شوند و از آنجائیکه سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به جهاد کشاورزی بوده ، می باید از قانون و آیین نامه مذکور تبعیت و پیروی نماید و نیاز به تصویب آیین نامه مجزا و مغایر با آئین نامه فوق نبوده است.

ثانیاً : در مجموعه وظایف و اختیارات هیأت امناء سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی اختیاری برای وضع مقررات و آیین نامه های مربوط به چگونگی استفاده از خانه های سازمانی پیش بینی نشده است. 

*در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به موجب لایحه شماره 200/44589 مورخ 17/9/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- این سازمان به استناد مواد 2 و 3 قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای ملی وقت به تاریخ 9/4/1353 به صورت هیأت امنایی اداره می شود.

2- مطابق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 ، این سازمان بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی ، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنای خود عمل می نماید که در همین راستا هیأت امنای سازمان در بیست و ششمین جلسـه خود آیین نامه نحوه واگـذاری و استفاده از منازل سـازمانی که جزء آیین نامه های اداری مصـرح در قوانین پیش گفته می باشد را تصویب نموده است.

3- مطابق دادنامه شماره 899 مورخ 13/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد مواد 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن درخصوص فروش خانه های سازمانی در دانشگاه ها را تابع مصوبه هیأت امناء دانسته است ، مؤید این امر می باشد که هیأت عمومی بدواً صلاحیت هیأت امناها را در خصوص وضع آیین نامه مربوط به نحوه استفاده از خانه های سازمانی را پذیرفته است.

4- شعـبات بدوی و تجـدید نظر دیوان عدالت اداری در دادنامه های متعـدد در خصوص شکایت کارکنان راجـع به خانه های سازمانی ، به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکام دایمی رأی بر له این سازمان صادر نموده اند.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای پیمان فلسفی به طرفیت سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطال آیین نامه چگونگی استفاده از خانه های سازمانی در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، موضوع در جلسه مورخ 19/12/1397 هیأت مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی آن قریب به اتفاق اعضاء بر این نظر بودند که با توجه به مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که مقرر داشته دانشگاهها ، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوبه هیأت امناء که حسب مورد به تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تائید رئیس جمهور می رسد ، عمل می نمایند ، و نظر به اینکه سازمان طرف شکایت از جمله مراکز موضوع قانون مذکور می باشد فلذا آیین نامه نحوه واگذاری و استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مصوبه بیست و ششمین جلسه هیأت امناء سازمان مذکور در تاریخ 2/3/1391 مغایر با قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده ، به استناد بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأی صادره از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.