اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/374  

موضوع:

ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی ، مصوب هیات وزیران به شماره 122218/ت 50947 هـ مورخ 17/10/93 

تاریخ رأی:

چهارشنبه 22 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010420 

هیأت تخصصی استخدامی 

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/374        شماره دادنامه : 9709970906010420  تاریخ : 15/12/97

* شاکی : آقای حمید جافر نوده

*طرف شکایت : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی ، مصوب هیات وزیران به شماره 122218/ت 50947 هـ مورخ 17/10/93 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*متن مقرره مورد شکایت :

ماده 3 : « تغییر وضعیت مربیان حق التدریس در سازمان با رعایت شرایط عمومی استخدام و ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصـوب 1386 و پذیرش در آزمـون مطابق دسـتورالعمل اجرایی ماده یاد شـده ، شامـل آن دسته از مربیان حق التدریس خواهد بودکه قبل از لازم الاجرا شدن قانون در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر می باشند و همکاری آنها با سازمان نیز ادامه دارد. »

 * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به طور خلاصه جهت ابطال آیین نامه هیات وزیران و در تبیین خواسته خود عنوان کرده است :مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق هدف ایجاد امنیت شغلی قانون « تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی » را تصویب کرده است اما سازمان آموزش فنی و حرفه ای خارج از موازین قانونی اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی کرده است. شاکی مدعی است که در آزمون ورودی سازمان شرکت کرده اما به دلیل اینکه نام ایشان قبل از تاریخ 1/7/91 در پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای ثبت نشده از استخدام محروم شده در حالی که در آن تاریخ به عنوان کمک مربی مشغول به کار بوده است و بعد از آن تا سال 1393 به عنوان مربی مشغول به کار شده اند. لذا به دلیل محدودیت ایجاده شده برای استخدام تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی مذکور را دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طی لایحه شماره 1836/180/97- 28/5/1397 موارد زیر را عنوان داشته :

1- برابر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اسـتخدامی مربیان حق التدریس ، تغییر وضعیت اسـتخدامی مربیان موصـوف می بایست با رعایت شرایط عمومی استخدام و به استناد ماده 44 قانون خدمات کشوری صورت گیرد. مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور ، آیین نامه اجرایی مربوطه بر اساس شاخص هایی از قبیل مدرک تحصیلی ، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی به تصویب هیات وزیران رسیده است.مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی مذکور ، مربیانی مشمول تغییر وضعیت بوده اند که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر می باشند و همکاری آنان با سازمان نیز ادامه داشته است.

2-  نظر به اینکه قانون فوق الذکر از طرف دولت به سازمان ابلاغ نشده ، لذا با توجه به انتشار آن در روزنامه رسمی در مورخ 16/6/91 و لازم الاجرا شدن آن پس از گذشت 15 روز از زمان انتشار ، ملاک شروع همکاری مربیان حق التدریس قبل از تاریخ 1/7/91 تعیین شده است.

3- در خصوص وضعیت شاکی لازم به ذکر است مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، تغییر وضعیت مربیان حق التدریس در سازمان با رعایت شرایط عمومی استخدامی و ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و پذیرش در آزمون مطابق دستورالعمل اجرایی ماده یاد شده شامل آن دسته از مربیان حق التدریس خواهد بود که قبل از لازم الاجرا شدن قانون در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر می باشند و همکاری آنان با سازمان نیز ادامه دارد. لذا به استناد بند 5 نامه شماره 4653 /د450 مورخ 27/5/97 اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان فنی و حرفه ای کشور ، شاکی به دلیل عدم تأیید همکاری قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (1/7/91) به صورت مربی حق التدریس مجاز به طی سایر مراحل استخدام نشده اند و در نتیجه امکان تبدیل وضعیت نامبرده میسر نشده است.

4- به صراحت بند (پ) ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، مربی فردی است که ضمن احراز شرایط مربیگری مطابق طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی توانایی انتقال دانش فنی به کارآموزان ، استفاده از تجهیزات کارگاه آموزشی و فناوری و تکنولوژی نوین آموزشی و انجام ارزشیابی طی دوره و پایان دوره مطابق با استانداردهای مهارت و آموزشی مصوب شورای برنامه ریزی درسی سازمان را دارا باشد.

5- به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مـربیان حق التدریس سـازمان آمـوزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی مقرر گردیده است که « سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می تواند تا سقف مورد نیاز و برای ایجاد سایر پست های مورد نیاز تا سقف مقرر در قانون اقدام لازم مطابق قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد. » مفاد ماده اخیر الذکر مؤید اختیار سازمان به ایجاد در ردیف پستی برای مربیان است و بدیهی است هیچگونه تعهدی مبنی بر تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر سازمان متبوع مترتب نیست.

6- شرط لازم برای استخدام مربیان حق التدریس شرکت در آزمون استخدامی و کسب نمره قبولی و وجود پست سازمانی به صورت توأمان است. در مانحن فیه صرف شرکت در آزمون تبدیل وضعیت مورد نظر نبوده و باید همه شرایط فراهم باشد. ضمناً همکاری شاکی با سازمان صرفاً پاره وقت بوده و پست سازمانی نداشته اند.

* پرونده در جلسه مورخ 5/12/1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گرديد و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای بشارتی فر موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت قریب به اتفاق آراء ، مفاد مقرره مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند . بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود .

« رأي هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه مقنن در تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی مصوب 8/5/1391 مجلس شورای اسلامی شاخصهایی مانند مدرک تحصیلی فوق دیپلم، اشتغال به عنوان مربی را برای تبدیل وضعیت استخدامی لحاظ کرده و ایضاً در ماده 3 از آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز تغییروضعیتمربیانحقالتدریسیرابارعایتشرایطعمومیاستخداموماده 44 ازقانونمدیریتخدماتکشوریمصوب 1386 دانستهوتغییروضعیترا شامل آن دسته از افراد حق التدریسی دانسته که به عنوان مربیقبل از لازم الاجرا شدن قانون در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر باشند مقررداشته است و قید گردیده کسانی که قبل از اول مهر ماه سال 1391 به عنوان مربی حق التدریس با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همکاری داشته و کماکان تا سال 1393 همکاری آنان ادامه داشته است، می توانند در آزمون شرکت کنند و انطباق این امر با قانون در دادنامه شماره 1266 مورخ 2/4/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد حکم قرار گرفته است بنابراین مقرره  مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی وضع شده است و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.