علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع / 96/1580  

موضوع:

ابطال بند 7 بخش چهارم دستورالعمل برنامه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی 

تاریخ رأی:

شنبه 13 بهمن 1397

شماره دادنامه:

9709970906010365         

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده : هـ ع / 96/1580       شماره دادنامه : 9709970906010365         تاریخ : 13/11/97

* شـاکــی : خانم نرگس درویشی

*طرف شکایت :  اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 7 بخش چهارم دستورالعمل برنامه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت، مدیران و معاونین دوره‌های ابتدایی و متوسطه در مناطق دارای کمبود نیرو موظّف به 6 ساعت تدریسِ بدون دریافت حق‌الزحمه در هفته شده‌ و مدیران و معاونان مناطقِ دارای مازاد نیرو از این حکم مستثنی شده‌اند ؛ این امر مصداق تبعیض ناروا بوده و با حکم مقرر در بند 9 اصل سوم ، اصل نوزدهم ، اصل بیستم و اصل بیست و هشتم قانون اساسی مغایرت دارد.

* متن مقرره مورد شکایت :

بند 7 بخش چهارم دستورالعمل برنامه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی :

7- در مناطقی که کمبود نیرو موضوعیت دارد، حسب میزان کمبود و توانمندی مدیران و معاونین دوره‌های ابتدایی و متوسطه ( ارتباط گروه تدریس ، برخورداری از تجربه تدریس مرتبط و ... ) موظّفند تا 6 ساعت در هفته و بدون دریافت حق‌التدریس ، در مدرسه تحت مدیریت خود به تدریس بپردازند. میانگین تدریس مدیران و معاونان در سر جمع منطقه به ازای هر نفر 4 ساعت می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان به موجب لایحه شماره 19/979005822/5000 مورخ 13/3/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که به شرح زیر می‌باشد :

1. به استناد بند 9 صفحه 31 بخش چهارم دستورالعمل چارچوب برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 96-95 به شماره 9641 مورخ 25/1/1395 در مناطقی که کمبود نیرو موضوعیت دارد ، حسب میزان کمبود و میزان توانمندی ، مدیران و معاونین دوره‌های ابتدایی و متوسطه ( بر اساس ارتباط گروه تدریس ، برخورداری از تجربه تدریس مرتبط و ... ) موظّفند تا 6 ساعت در هفته و بدون دریافت حق‌التدریس در مدرسه تحت مدیریت خود به تدریس بپردازند. تعیین میانگین تدریس مدیران و معاونان هر منطقه متناسب با میانگین تعیین شده برای استان ، برعهده کمیته برنامه‌ریزی استان می‌باشد.

2. با استناد به دستورالعمل مشترک معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت متبوع به شماره 22219/700 مورخ 25/12/1395 با موضوع تفویض اختیار مدیریت مالی و سرمایه انسانی در سال 96 ، چارچوب برنامه توسعه سنواتی طی نامه شماره 62/961007034/5000 مورخ 24/3/95 به نواحی و مناطق 22 گانه آموزشی ابلاغ گردید و در بند 7 صفحه 24 بخش چهارم نحوه تأمین و ایجاد تعادل در کمیت نیروی انسانی ، با توجه به کمبود نیروی انسانی و براساس نیاز مدارس ، میانگین تدریس مدیران و معاونان در سر جمع منطقه‌ای هر نفر 4 ساعت تعیین شد.

3. با عنایت به اینکه هرکدام از مدیران و یا معاونان در طول هفته می‌بایست به میزان 36 ساعت در هفته در محل کار خود حضور داشته و انجام وظیفه نمایند و این امر به ازای هر روز کاری از شنبه تا آخر وقت اداری چهارشنبه تعیین گردیده است ؛ در نتیجه تدریس 6 ساعت توسط مدیران و معاونان نمی‌تواند اضافه تدریس محسوب گردد. زیرا در قالب ساعات حضور 36 ساعته موظّفی صورت گرفته است و نمی‌توان ساعت موظّف فرد را علاوه بر وصف موظّفی ، وصف اضافه تدریس نیز بر آن بار نمود. به عبارت دیگر نمی‌توان در یک روز هم حضور فرد را به عنوان موظّف و هم اضافه تدریس در نظر گرفت. زیرا در این دیدگاه در یک روز ( 7 ساعت ) بایستی دو بار به ایشان حقوق داد. یک بار برای انجام موظّفی ایشان و بار دیگر به جهت 6 ساعت تدریس در همان روز. در ضمن به دلیل مشکل فنی سامانه بکفا در صدور ابلاغ اینگونه افراد که می‌بایست 4+32 باشد، 4+36 درج گردیده است که توقعاتی را در افراد ایجاد نموده است، در حالی که ساعت کارکرد مدیران و معاونان به همراه تدریس موظّف بیشتر از 36 ساعت نبوده و در واقع تدریس موظّف آنان در همان 36 ساعت خلاصه می‌گردد و بیشتر از آن بر کسی تحمیل نگردیده است.

4. به استناد بند 19 صفحه 32 چارچوب ساماندهی عوامل آموزشی وزارت متبوع به شماره 9641 مورخ 25/1/1395 و بند 15 صفحه 25 دستورالعمل سازماندهی عوامل آموزشی استان هرمزگان به شماره 62/961007034/5000 مورخ 24/3/1395 در مناطقی که کمبود نیرو دارند ، رعایت کامل درجه ‌بندی مدارس و تخصیص نیرو به صورت کامل به فعالیتهای گروه اول و دوم به جز در مورد مدیر ، آموزگار ، دبیر و هنرآموز الزامی نیست و با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان می‌توان در این مناطق نیروهای غیرمدیر و معلّم انواع مدارس اعم از دولتی ، استعدادهای درخشان و ... را با رویکرد صرفه‌جویانه سازماندهی نمود. به بیان دیگر ، اولویت تخصیص نیرو در فعالیتهای گروه یک با مدیر و معلّم است و مادام که معلمان کلاسها تأمین نشده‌اند ، اختصاص نیرو به سایر فعالیتها موضوعیت ندارد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 7 بخش چهارم دستورالعمل برنامه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی صادره از آموزش و پرورش استان هرمزگان که طی آن مقرر گردیده در مناطقی که کمبود نیرو موضوعیت دارد ،  مدیران و معاونین دوره ابتدائی و متوسطه موظفند تا 6 ساعت در هفته و بدون دریافت حق التدریس در مدرسه تحت مدیریت خود به تدریس بپردازند. از این جهت که این خدمت اضافه راجع به مدیرانی است که واحد آموزشی محل خدمت آنان با کمبود نیرو مواجه است و مدیرانی که واحد آموزشی محل خدمت آنان نیروی مازاد دارد از شمول این وظیفه مستثنی هستند و لذا مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل سوم و اصول بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی می باشد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و توضیحات نماینده خوانده در جلسه رسیدگی 1/11/97 نظر به اینکه پست اصلی و رسته شغلی مدیران مدارس آموزشی می باشد و از طرفی طبق آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، مدت خدمت آنان در طول هفته 36 ساعت تعیین شده و محول نمودن شش ساعت تدریس در هفته در محدوده ساعات موظف کاری آنان می باشد. بنابراین مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت (20) روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

 

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.