نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1526 و 97/1527 و 97/1528 و 97/1529 و 97/1345 و 97/1324  

موضوع:

ابطال مصوبه 1- بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره : 300/69540 مورخ 26/12/1393 2- مواد 1 و 2 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره صدور : 28663/2148/160 مورخ 20/10/94 مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارایه برنامه عملیاتی تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی 3- مصوبه شماره : 33386/2023/160 مورخ 26/12/1393 شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه مورخ 25/12/93 شورای عالی شهرسازی و معماری 4- بند 8 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره : 91/300/5573 مورخ 9/2/1391 5- مصوبه مورخ 4/7/1390 کمیسیون ماده 5 : دستور شهردار تهران به تملک باغات 6- بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره : 300/57251 مورخ 3/11/1396 7- بند 2 مصوبه 540 مورخ 4/3/94 کمیسیون ماده : در مورد تملک باغات

تاریخ رأی:

چهارشنبه 19 دی 1397

شماره دادنامه:

346 - 9709970906010341

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

* شــمــاره پــرونـده : هـ ع/97/1526 و 97/1527 و 97/1528 و 97/1529 و 97/1345 و 97/1324   شماره دادنامه : 346- 9709970906010341             تاریخ : 19/10/97

* شاکی : آقایان محمدرضا کرمانی ، مجید حاجی فتاح ، علی اکبر حاجی حسن ، حسین طاهری و خانم ها فاطمه کرمانی و کبری کرمانی

*طرف شکایت : 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- شورای اسلامی شهر تهران 3-کمیسیون ماده 5 شهر تهران 4- شهرداری تهران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه

1- بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره : 300/69540 مورخ 26/12/1393

2- مواد 1 و 2 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره صدور : 28663/2148/160 مورخ 20/10/94 مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارایه برنامه عملیاتی تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی

3- مصوبه شماره : 33386/2023/160 مورخ 26/12/1393 شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه مورخ 25/12/93 شورای عالی شهرسازی و معماری

4- بند 8 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره : 91/300/5573 مورخ 9/2/1391

5- مصوبه مورخ 4/7/1390 کمیسیون ماده 5 : دستور شهردار تهران به تملک باغات

6- بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره : 300/57251 مورخ 3/11/1396

7- بند 2 مصوبه 540 مورخ 4/3/94 کمیسیون ماده : در مورد تملک باغات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات به شرح فوق را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

مصوبات معترض عنه به ترتیب شامل موضوعات : ممنوعیت هرگونه تغییر در پهنه باغات کن و تملک این باغات و تبدیل کامل محدوده آن به پارک عمومی توسط شهرداری تهران ، ممنوعیت هرگونه تفکیک و افراز و صدور سند ، الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی وضع هرگونه ساخت و ساز ، دیوارکشی ، تفکیک و قطع درختان تحت هر عنوان در محدوده مورد نظر ، تبدیل باغات کن از پهنه ساخت (آر) به پهنه (جی) فضای سبز و ثبت آن در آن پهنه و لحاظ آن به عنوان طرح جامع در طرح تفصیلی و تبدیل به پارک عمومی و نیز دستور شهردار تهران به تملک باغات مذکور ، می باشند که بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال آنان را خواستارم :

1- با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولت و شهرداری ها و تبصره 1 اصلاحی آن مصوب 29/8/67 ، شهرداری تهران ( دستگاه تملک کننده ) موظف است ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یا معوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید.

2- بند (2) ماده (1) ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون فوق همچنین اشعار می دارد : « در صورت اعلام نظر دستگاه اجرایی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون و موکول کردن آن به آینده یا انقضای مهلت 18 ماه مقرر در قانون ، در مناطق مسکونی و تجاری احداث بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط داده می شود. »

3- مطابق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 ، تملک می بایست ظرف مدت مقرر از ناحیه دستگاه تملک کننده صورت پذیرد و اعتبار مورد نیاز برای انجام طرح فوق تأمین شده باشد ، این در حالی است که ظرف 4 سال گذشته هیچ اعتباری برای تملک در نظر گرفته نشده است و حتی از مهلت دو ماهه همان مصـوبه برای تأمین اعتبار ، 4 سال می گذرد و وضعیت مالکان واقع در طرح مذکور بلاتکلیف می باشد.

4- به اصل حقوق مالکانه و خسارات مستحدثه علیرغم گذشت 7 سال از مصوبات معترض عنه ، هیچگونه توجهی نشده ضمن آنکه مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر تغییر پهنه ( R241 ) ( 30 درصد حق اشغال با 120 درصد تراکم ) به پهنه G211 ( باغات کشاورزی و پارک های عمومی ) نیز خلاف حقوق مالکانه و منظور نداشتن مالکیت بخش خصوصی است. این اقدام مغایر با قاعده فقهی : « الناس مسلطون علی اموالهم » ، اصل 47 قانون اساسی ، مواد 30 و 31 قانون مدنی و ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده می باشد.

5- به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها که شهرداری را موظف به صدور پروانه ساخت می کند و همچنین ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 که تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات را زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی جایز می داند ، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری نمی تواند موجد حق و تکلیف برای عموم باشد و حق مسلم افراد را نسبت به مایملک خویش محدود و بعضاً ممنوع نماید.

6- به موجب تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 17/11/58 ، در صورت حصول توافق ، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید و به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.

7- آرای شماره 1300-22/8/70 و 396-27/5/70 و 1146-29/8/75 ( شعبه 16 بدوی ) دیوان عدالت اداری در همین راستا اصدار یافته اند.

* متن مقرره مورد شکایت :

- مصوبه ردیف (1) خواسته : بند 4 : شورای عالی از اقدام به جا و شایسته شورای اسلامی شهر تهران درباره باغات کن تقدیر به عمل آورده و در همین رابطه ضمن تثبیت محدوده باغات کن به عنوان پهنه G و لحاظ آن به عنوان اساس طرح جامع در طرح تفصیلی شهر تهران و تعیین آن به عنوان پارک عمومی مقرر نمود :

الف : هرگونه تغییر در پهنه این باغات ممنوع می باشد.

ب : شهرداری تهران موظف است به تملک این باغات و تبدیل کامل محدوده آن به پارک عمومی می باشد. علاوه بر تعیین بودجه های لازم به منظور تملک باغات توسط شورای اسلامی شهر تهران در حال و آینده ، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است تمام تلاش و مساعی خویش را جهت کمک به شهرداری تهران در این زمینه و از جمله به صورت تهاتر به عمل آورد.

ج: دبیرخانه شورای عالی موظف است در اسرع وقت مکاتبات لازم را با سازمان ثبت اسناد کشور درباره ممانعت از هرگونه تفکیک و افراز در محدوده باغات کن به عمل آورد.

- مصوبه ردیف (2) خواسته : ماده یکم (1) :

در راستای اجرایی شدن اصل پنجاهم (50) قانون اساسی و با عنایت به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص حفظ و صیانت از باغ های شهر تهران و با توجه به بند (2) سند چشم انداز شهر تهران و همچنین به استناد بند (1) ماده (55) و ماده (96) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 و اصلاحات و الحاقات قانونی بعدی آن ، و با عنایت به قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 مصوب شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و در راستای تحقق بندهای دوم (2) ، پنجم (5) ، ششم (6) ، هیجدهم (18) ، نوزدهم (196) ، بیستم (20) و بیست و سوم (23) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/7/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین بند هشتم (8) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی جدید شهر تهران ، شهرداری تهران مکلف است در خصوص باغ ها و اراضی مزروعی محدوده کن فاصل اتوبان شهید حکیم و اتوبان شهید همت اقدامات ذیل را انجام دهد :

1- برنامه عملیاتی صیانت ، حفاظت و همچنین ساماندهی باغات و اراضی مزروعی کن را ظرف مدت شش (6) ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

2- اراضی با کاربری باغ و زراعی واقع در محدوده مورد نظر بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به کاربری فضای سبز عمومی تبدیل گردد.

ماده دوم (2) :

هرگونه ساخت و ساز ، دیوار کشی ، تفکیک و قطع درختان تحت هر عنوان در محدوده مورد نظر ممنوع می باشد و شهرداری تهران موظف است بر اساس برنامه عملیاتی مذکور در بند یکم (1) این مصوبه ضمن اعمال نظارت کامل ، از هرگونه تخلف جلوگیری نماید. ضمناً ایجاد دسترسی در محـدوده مذکـور با رعایت موازین قانونی و تنها از طـریق پیاده رو امکان پذیر می باشد.

- مصوبه ردیف (3) خواسته : پیشنهاد به کمیسیون ماده پنج (5) و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تبدیل باغات و اراضی مزروعی محدوده کن به پهنه (G) بین بزرگراه های شهید همت و شهید حکیم همانند بخش شمالی بزرگراه شهید همت

ماده واحده :

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و اجرای ماده سیزدهم (13) آیین نامه اجرایی ماده یکم (1) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سی و دومین اجلاس شورای عالی استان ها به تاریخ 15/2/89 و حفاظت پایدار و حفظ یکپارچگی باغات و اراضی به هم پیوسته شهر تهران در محدوده کن ، به کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد می نماید نسبت به تغییر پهنه باغات و اراضی مزروعی بین بزرگراه های شهید همت و شهید حکیم مطابق با نقشه های پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران به پهنه G211 یا  G112 اقدام نماید.

تبصره : شهرداری تهران مکلف است جهت اجرایی شدن تبصره های یکم (1) و دوم (2) ذیل ماده سیزدهم (13) آیین نامه اجرایی ماده یکم (1) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ، اقدامات لازم را معمول و گزارش حسن اجرا مبنی بر جلوگیری از تخریب و تفکیک باغات محدوده کن را هر شش (6) ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

شورای اسلامی شهر تهران در خصوص محدوده باغات کن و اراضی کشت اجباری ، طی مصوبه مورخ 26/11/93 پیشنهاد تغییر پهنه باغات و اراضی مزروعی بین بزرگراه های شهید همت و شهید حکیم به پهنه G211 یا  G112 را نموده و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز طی مصوبه مورخ 25/12/93 ضمن تثبیت محدوده باغات کن به عنوان پهنه G و لحاظ آن به عنوان اساس طرح جامع در طرح تفصیلی شهر تهران یا پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران به عنوان پارک عمومی موافقت می نماید.

- مصوبه ردیف (4) خواسته : بند 8 – شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و بندهای فوق محدوده های فوق الذکر که دارای شرایط خاص هستند را شناسایی و در حد (R) معماری ایران در پهنه های سکونت تراکم مصوب طرح جامع و یا در حد تراکم وضع موجود ملاک عمل و یا در حد تراکم وضع موجود غالب محدوده های مورد نظر پس از تایید نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تثبیت و در نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر اعمال نمایند. ( از جمله اراضی باغات کن و شهرک آزاد شهر در منطقه 22 ، شهرک گلستان در منطقه 4 ، حریم امنیتی کاخ سعد آباد )

- مصوبه ردیف (5) خواسته : در جلسه اصلی کمیسیون ماده پنج مورخ 4/7/90 ، شهردار محترم تهران دستور تملک باغات را می دهد که تا به امروز مسکوت مانده است. البته در صورت عدم توانایی شهرداری به تملک ، در طرح تفصیلی ویژه باغات کن پیشنهاد شده که برای باغات انبوه ، کاربری هایی با مستحدثات کم در امور گردشگری ( خانه سلامت، باغات گل و گیاه، خانه سالمندان ، هتل و ویلاهایی با سطح اشغال کم برای گذراندن فراغت آخر هفته شهـروندان ) پیش بینی شود.

متاسفانه با تغییر ضوابط پهنه ارزشمند سبز مسکونی R241  از حداکثر 30 درصد تراکم به 120 درصد ، همه باغات شهر تهران دستخوش تغییر و به سوی نابودی تدریجی رفته و آخرین پهنه یکپارچه باغات شهر نیز پس از محدوده طرشت از بین خواهد رفت. بنابراین خواهشمند است نحوه عملکرد فعلی و آتی شهرداری تهران را برای پهنه های ارزشمند از جمله باغات کن طی گزارشی اخذ کرده و بند 7 مصوبه اخیر شهرداری منطقه 5 را لغو و اقدام مقتضی بر اساس بند 8 مصوبه شورایعالی مبذول شود.

- مصوبه ردیف (6) خواسته : بند 3 : تا تعیین تکلیف نهایی باغات مصوبات مصوبات قبلی شورای عالی در خصوص این باغات کماکان به قوت خود باقی است و هرگونه ساخت و ساز اعم از احداث با مصالح سبک ، خانه باغ و ... در این باغات ممنوع است.

- مصوبه ردیف (7) خواسته : بند 2 : طرح موضعی باغات کن : اداره کل شهرسازی و طرح های شهری طی نامه شماره 1359544/812 مورخ 10/12/1393 طرح موضعی باغات کن ( پیشنهادی مهندسین مشاور همکار پارس بوم ) را به انضمام گزارش کارشناسی مربوطه را جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج به این دبیرخانه ارسال نموده است.

حوزه نفوذ طرح موضعی باغات کن ( موسوم به کشت اجباری و باغات کن ) وسعتی معادل 188 هکتار در ناحیه 2 شهرداری منطقه 5 را در بر گرفته که محدوده مداخله طرح پیشنهادی ، بخش شرقی حوزه نفوذ از شمال به بزرگراه همت، از جنوب به بلوار اندیشه ، از شرق به خیابان رحمانی و از غرب به رود دره کن محدود می گردد. این محدوده در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران عمدتاً دارای زیرپهنه R241 بوده و محدوده هایی از آن نیز دارای زیر پهنه های R122  و R131 و S214 می باشد و شامل باغات غیر فعال و نیمه فعال و محدوده هایی که به صورت پراکنده در آنها ساخت و سازهایی از 1 تا 5 طبقه احداث گردیده ، بخش غربی محدوده در وضع موجود ، عمدتاً به صورت باغات فعال و با گذرهای ثبتی و غیر ثبتی بوده که بافتی کمتر دستخورده و ارگانیک داشته و با توجه به تهدیداتی که از ناحیه کارکردهای ناسازگار و با توسعه سکونت متوجه این محدوده است ؛  ضرورت حفاظت ، صیانت و احیاء باغات آن ، همراه با مدیریت و کنترل تحولات ساختمانی ، را مطرح و در همین رهگذر ، طرحی در قالب 3 گزینه به شرح ذیل ارائه شده است.

گزینه نخست :

نظر به اینکه این گزینه با رویکرد تملک و تبدیل باغات اراضی کشت اجباری به باغ ملی تهران ارائه شده ، لذا تبدیل زیرپهنه محدوده طرح R241 به G112 در 3 گام مدنظر است. گام نخست طرح ، تملک باغات فعال به مساحت تقریبی 76 هکتار. گام دوم : تملک باغات نیمه فعال به مساحت تقریبی 3/17هکتار و گام سوم : تملک باغات غیر فعال به مساحت 5/46 هکتار.

گزینه دوم :

در این گزینه ، رویکرد توسعه همپای سکونت و فعالیت ( G211 ) در کنار فضاهای سبز و باز عمومی ( G112 ) مطرح گردیده ؛ بنابراین اولاً تخصیص و تبدیل 3/59 هکتار از باغات انبوه و اراضی مجاور بوستان جوانمردان تا لبه خیابان دخانیات و شمال خیابان مرادی به زیر پهنه G112 ( به عنوان توسعه بوستان جوانمردان فعلی ) مورد تأکید است که در اینصورت وسعت پارک کنونی جوانمردان به 8/81 هکتار افزایش خواهد یافت و ثانیاً با تبدیل زیر پهنه بخشی از باغات و اراضی بایر مستعد فعلی به زیر پهنه G211 ، احداث بنای مسکونی ( به صورت مسکن دائم و موقت ) در کنار سایر فعالیت های مرتبط و سازگار ( نظیر خانه سالمندان و سالخوردگان ، پردیس سلامت و سایر فعالیت های کشاورزی – پرورش گل و گیاه ، باغداری ) تحولات ساختمانی این محدوده به صورت انقباضی و محدود ، مدیریت می گردد.

گزینه سوم : رویکرد مدیریت و تولی گری یکپارچه همراه با مشارکت صاحبان اراضی و باغات در این گزینه مدنظر بوده ، لذا ضمن تبدیل زیرپهنه محدوده باغات کشت اجباری کن از زیر پهنه R241 به G211 ، برنامه مدونی همراه با ضوابط و مقررات اختصاصی ( با کاربری های متنوع و همخوان با ماهیت باغ ) برای درخواست های ساکنان و صاحبان اراضی و به ویژه در جهت حفاظت و صیانت از باغات محدوده تعریف و به منظور راهبری و هدایت طرح و برنامه نیز ، کمیته ای مدیریتی و متمرکز پیش بینی شده است.

نظریه کارگروه فنی : موضوع در جلسه مورخ 25/1/94 مطرح و با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ( مصوبه مورخ 25/12/93 شورایعالی – ابلاغی طی نامه شماره 310/69540 مورخ 26/12/93 ) معطوف بر تثبیت محدوده باغات کن به عنوان پهنه (G) و تملک آن توسط شهرداری ، مقرر گردید چنانچه کمیسیون موافقت دارد ، کارگروه فنی نسبت به انجام کار کارشناسی اقدام نماید. ضمناً موضوع اجرایی نمودن بند 4 مصوبه شورایعالی مستلزم بررسی و تدقیق زیر پهنه محدوده باغات کن با زیر پهنه های همجوار است ، بدیهی است مصـوبه نهایی کمـیسیون ماده پنج می بایست در شورایعالی نیز مطرح گردد. ضمناً اعضاء کارگروه نیز از محدوده بازدید نمودند.

مصوبه کمیسیون : موضوع در جلسه مورخ 4/3/94 مطرح و پس از توضیحات مبسوط مشاور تهیه کننده طرح ، مقرر گردید گزینه 3 به همراه توسعه بوستان جوانمردان در بخش غربی محدوده و رودخانه و ضمن تاکید بر ایجاد ساختار سازمان مدیریت طرح توسعه شهرداری مطمع نظر قرار گرفته و طرح نهایی توسط کارگروه فنی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه جهت تصویب به کمیسیون ارائه شود.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایات مذکور ، شورای اسلامی شهر تهران طی لوایح جداگانه در ارتباط با دادخواست خواهان های ردیف (1) و (3) اعلام کرده است :

1- مصوبه ردیف (3) در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی » و اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سی و دومین اجلاس شورای عالی استانها (به تاریخ 15/2/89) به کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد شده است.

2- مصوبه ردیف (2) در راستای اجـرایی شدن اصل 50 قانون اساسی و با عـنایت به تاکیدات مکـرر مقام معظـم رهبری مدظله العالی در خصوص حفظ و صیانت از باغ های شهر تهران و با توجه به بند (2) سند چشم انداز شهر تهران و همچنین به استناد بند (1) ماده 55 و ماده 96 قانون شهرداری و با عنایت به قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/59 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی و همچنین در راستای تحقق بندهای 2 ، 5 ، 6 ، 18 ، 19 ، 20 و 23 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/7/75 و نیز بند 8 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران به تصویب رسیده است.

علیرغم ابلاغ دادخواست ها و ضمائم آن به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 3/6/97 و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تهران در تاریخ 10/6/97 ، پاسخی از سوی مراجع مذکور واصل نشده است.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقایان 1- محمدرضا کرمانی 2- مجید حاجی فتاح 3- علی اکبر حاجی حسن 4- حسین طاهری 5- خانم فاطمه کرمانی 6- خانم کبری کرمانی به طرفیت 1- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 2- شـورای اسلامی شـهر تهران 3-کمیسیون ماده 5 شهر تهران 4- شهرداری تهران دائر بر ابطال مصوبه های 1- بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/69540 مورخ 26/12/1393 2- مواد 1 و 2 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 28666/2148/160 مورخ 20/10/94 3- مصوبه شماره 33386/2023/160 مورخ 26/12/1393 شورای اسلامی شهر تهران 4- بند 8 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 91/300/5573 مورخ 9/2/1391 5- مصوبه مورخ 4/7/1390 کمیسیون ماده 5 6- بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/57251 مورخ 3/11/1396 7- بند 2 مصوبه 540 مورخ 4/3/94 کمیسیون ماده 5 موضوع در جلسه مورخ 2/10/97 هیأت مطرح و بیش از   اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند که با توجه به اینکه مصوبات و پیشنهادات مورد درخواست ابطال از ناحیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 و شورای اسلامی شهر تهران در راستای اختیارات تفویضی در مواد 2 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 می باشد بنابراین مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. بر همین اساس شکایت شکات مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.