نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/ 585

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 1906061/3/5209 مورخ شهریور ماه 1387 مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید 

تاریخ رأی:

سه شنبه 11 دی 1397

شماره دادنامه:

9709970906010329       

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/ 585        دادنامه : 9709970906010329        تاریخ : 11/10/97                                     

* شاکی : آقای علی اکبر رسا

*طرف شکایت : بنیاد شهید و امور ایثارگران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1906061/3/5209 مورخ شهریور ماه 1387 مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- قانون استخدام کشوری مقرر داشته حقوق فرد بازنشسته به افراد تحت تکفل وی پرداخت می شود.

2- ماده 1170 قانون مدنی حضانت فرزند را در صورت جدایی با مادر می داند که در صورتی که ازدواج کند ، حضانت به پدر منتقل می شود.

3- حقوق و مزایای متوفی از لحاظ قواعد ارث میان ورثه حین تعلق ، قابل تقسیم است و همسری که ازدواج کند از عداد ورثه خارج و حقوقی ندارد.

4- شریعت اسلام عقیده دارد پدر و مادر ، وارث قانونی فرزند متوفی خود هستند. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر شرع انور می باشد.

* متن مقرره مورد شکایت :

« همانگونه که مستحضرید تعدادی از شهدای معظم قبل از اینکه به افتخار بازنشستگی نائل شوند ( سنوات ایشان به 30 سال خدمت برسد ) به دلایل مختلف حکم حقوقی خانواده راکد گردیده است و پس از اینکه ایشان واجد شرایط بازنشستگی می گردند ، می باید در وجه عائله تحت تکفل حین شهادت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی پرداخت گردد. لذا مقتضی است در این خصوص مراتب مورد بررسی دقیق قرار گرفته و اسامی ایشان جهت کارپردازی به انضمام فرم پیوستی در اسرع وقت به این اداره کل اعلام گردد. »

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- بر اساس تبصره (2) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز و ... مصوب 30/6/1372 ، حقوق مستخدمین شهید به عائله آنها پرداخت می گردد که در ماده (7) قانون برقراری حقوق وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا مصوب 25/11/1361 ، بدان پرداخته شده است. علاوه بر این بر اساس ماده (6) قانون اخیرالذکر ، افزون بر حقوق حالت اشتغال، پاداش پایان خدمت شهدا و جانبازان هم به عائله تحت تکفل آنها تعلق می گیرد.

2- به موجب بند (1) تبصره قانونی الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و ... مصوب 7/9/1375 بنیاد شهید پس از تصویب این قانون ملزم به پرداخت حقوق حالت اشتغال شهید به همسران شهداء اعـم از مزدوج و غـیر مزدوج می باشد و بدین جهت پرداخت حقوق حالت اشتغال شهید بر اساس تبصره (3) ماده (40) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تنها عائله تحت تکفل شهید یعنی همسر وی ، مطابق با قوانین می باشد.

3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه صادره به شماره 22 مورخ 31/1/1382 و شماره 348 مورخ 25/3/1394 در موضوع مورد شکایت این پرونده ، لزوم تحت تکفل بودن شخص در هنگام شهادت را ملاک تعلق حقوق حالت اشتغال و پاداش پایان خدمت تعیین کرده است.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

بر اساس ماده 86 قانون استخدام کشوری ورثه قانونی مستخدم متوفی احصاء گردیده و قابل تعمیم به کلیه وراث شرعی نیست. ماده 7 قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی ، عائله تحت تکفل مستخدم را که می توانند از حقوق وظیفه مقرر در این قانون استفاده نمایند مشمول ماده 86 قانون استخدام کشوری و تعداد دیگر از ورثه مستخدم به شرح مذکور در بندهای الف – ب – ج – احصاء نموده است. برابر رای وحدت رویه شماره 348-25/3/94 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، پرداخت پاداش پایان خدمت از جمله مزایای مصرح در تبصره یک ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید مصوب 1372 محسوب می شود. استحقاق ورثه قانونی شهدای گرانقدر جهت دریافت پاداش پایان خدمت مستلزم این است که تحت کفالت شهید گرانقدر بوده باشند. از طرفی مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده های شهدا ... مصوب 1375 دریافت حقوق از بابت استخدام ( رسمی یا غیر رسمی ) حقوق بازنشستگی ،  وظیفه و مستمری ( به سبب قانون دیگر ) و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود. نتیجتاً همسران شهدای معظم که ازدواج کرده اند همچنان جزء ورثه تکفل شهید تلقی گردیده اند بنا بر مراتب یاد شده و ملاک مذکور در رای وحدت رویه استنادی عائله تحت تکفل حین شهادت شهید استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی را دارد و خلاف قوانین نیست و برابر نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرعی هم نبوده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض مي باشد. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.