نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/376 – 96/415 – 96/438

موضوع:

ابطال بند 2 نامه های شماره 589/820/53011 مورخ 7/2/1395 اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امورایثارگران

تاریخ رأی:

چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه:

200 - 199 - 9709970906010198

هیأت تخصصی استخدامی

*شماره پـرونــده : هـ ع/ 96/376 – 96/415 – 96/438  دادنامه :200-199- 9709970906010198  تاریخ : 11/7/97

* شاکی : آقای جلال طالبی طادی فرزند مرتضی ، آقای سعید صالحی فرزند محمد تقی و احمد رضوی فرزند غلامحسین با وکالت آقای جلال طالبی طادی و آقای مرتضی ملک محمد فرزند عباس

*طرف شکایت : اداره کل اشتغال و کار آفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

*موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند 2 نامه های شماره 589/820/53011 مورخ 7/2/1395 اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امورایثارگران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*متنمقرره مورد شکایت :

2- در ارتباط با شمولیت بانک در خصوص اجرای ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با توجه و عنایت به بند (ب) ماده 2 قانون مذکور در هر صورت ، ایثارگران شاغل در بانک ملت مشمول بهره مندی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 آن قانون می باشند.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال دستورالعمل های شماره 589/820/53011 – 7/2/95 و 932/820/53011 – 21/3/95 اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده اند :

1- مستند به ماده 12 قانون کار ، کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق می باشد و در ما نحن فیه تا قبل از سال 88 بانک ملت دارای شخصیت حقوقی دولتی بوده که با خصوصی شدن کارفرما تغییر یافته است. از اینرو با توجه به اینکه بیشتر موارد مزایای ایثارگری قبل از سال 88 در قانون منظور شده و قوانینی که پس از سال 88 در خصوص مزایای ایثارگری تصویب شده اصلاح و تاکید به موارد قبلی است ، لذا بانک ملت علیرغم خصوصی شدن ملزم به برقراری مزایای ایثارگری زمان دولتی بودن می باشد.

2- به موجب ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/93 مجلس شورای اسلامی : « شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده و یا درحال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته اند و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوطه به ایثارگران تبعیت نمایند.

3-اجرای قانون نظر به آینده است. از اینرو با تصویب بند (الف) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 کلیه امتیازات متعلقه به جانباز 50 % و بالاتر شامل حال فرزندان شهدا نیز می شود. لذا علیرغم تصریح این امر در ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تعلق امتیازات مزبور به فرزندان شهدا شبهه وجود ندارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

بند 2 نامه مذکور نیز تاکید بر این دارد که با عنایت به بند ب ماده 2 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون مذکور ایثارگران شاغل در بانک ملت مشمول دریافت فوق العاده ایثارگری مذکور می باشند و از این جهت مطالب بازگو شده در نامه مغایرتی با قانون ندارد.

* پرونده درجلسه مورخ28/5/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی تهیه کننده گزارش جناب آقای بشارتی فر، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در موردبند 2نامه مورد شکایت به اتفاق نظرقابل ابطال تشخیص داده نشد.

« رأي هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه بند به ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، سايردستگاهها و سازمان‌ها و شركتها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانونكار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند را مشمول قانون مذکور قرار داده و تبصره 1 ماده 51 آن قانون نیز پرداخت فوق العاده ایثارگری مقرر در این ماده را به افراد موضوع ماده مزبوركه دراستخدام دولت نيستند پیش بینی و مقرر نموده در نتیجه مبلغ يادشده توسط بنياد شهید و امور ایثارگران تأمين وپرداخت مي‌گردد، بنابراین مفاد بند2 نامه  مورد شکایت به شماره 589/820/53011 – 7/2/95 که ناظر بر این امر می باشد مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.