نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/663 

موضوع:

ابطال تبصره های 1 ، 3 ، 4 و 5 مصوبه شماره 5676/94/ص – 8/11/94 عوارض تابلو

تاریخ رأی:

چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010192               

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* کـلاســه پـرونــده :  هـ ع /96/663          دادنامه : 9709970906010192                تاریخ : 11/7/97                                       

* شـاکــی : آقای محمد حسن سبحانیان

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال تبصره های 1 ، 3 ، 4 و 5 مصوبه شماره 5676/94/ص – 8/11/94 عوارض تابلو

 

 

*متن مقرره مورد شکایت :

مصوبه شماره 5676/94/ص – 8/11/94

ماده واحده :

مصوبه شماره 17633 مورخ 27/6/89 به شرح ذیل اصلاح گردید :

تبصره 1 الحاقی : در تابلوهای تجاری ، خدماتی و تولیدی چنانچه تابلوی سر درب واحد فعالیت کننده علاوه بر اسم واحد ، معرف نمایندگی های تولید کالا و عرضه کننده خدمات داخل استان نیز باشد ، مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

تبصره 3 الحاقی : تابلوهای موضوع ردیف های (الف) ، (ب) و (ج) بند 1 ، صرفاً به منظور معرفی شغل می باشد. چنانچه به هر نحو در بر گیرنده مضامین تبلیغاتی باشد ، پس از درخواست مالک یا ذینفع ، عوارض آن بر اساس ردیف های بند 2 اصلاحی (تابلوهای تبلیغاتی) محاسبه خواهد شد.

تبصره 4 الحاقی : چنانچه تابلوهای نصب شده بر سر درب مغازه یا سایر اماکن موضوع این مصوبه ( تبلیغاتی یا غیر تبلیغاتی ) به هر نحو مشمول پرداخت عوارض گردد ، شهرداری مکلف است موضوع اخذ عوارض را با تعیین میزان عوارض تعلق گرفته به موجب اخطاریه کتبی به آدرس اماکن محل نصب تابلو یا اقامتگاه قانونی ذی نفع یا مالک ابلاغ نماید.

چنانچه ذی نفع ظرف مدت 10 روز نسبت به حذف تابلو اقدام نماید مشمول پرداخت عوارض نمی گردد و در صورت استمرار تابلوی منصوبه پس از انقضاء مهلت مذکور ، از تاریخ یاد شده مشمول پرداخت عوارض می گردد.

تبصره 5 الحاقی : مندرجات بند 1-ج اصلاحی و تبصره های الحاقی ذیل بند 9-ج ( آخر بند 1 ) مشمول کلیه مصادیق تابلوهای غیر تبلیغاتی مندرج در بند 1 مصوبه شماره 17633 مورخ 27/6/89 می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال  مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره مثبوت 2119-19/10/96 که عطف به اخطاریه رفع نقص تنظیم و ارسال شده است، ابطال مصوبه شماره 5676/94/ص – 8/11/94 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- هرچند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ... تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است ، لیکن چون تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد. بنابراین مصوبات معترض عنه مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات آنها می باشد.

2- اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی کشور خارج از محدوده تبصره فوق به استناد رأی شماره 361 – 9/9/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و اختیارات شوراست.

3- قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص نموده و نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه ، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد ، لذا مصوبات معترض عنه فرارتر از حدود اختیارات وضع شده است.

4- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

الف- دادنامه های شماره 1233 الی 1236 – 19/10/95 که اقدام به ابطال قسمت دوم مصوبه شماره 17633 – 27/6/89 و همچنین بند 1-2 ردیف 2 مصوبه یاد شده و همچنین مصوبه شماره 35562 – 14/8/92 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری نموده است.

ب- آرای شماره 406 الی 407 – 3/6/87 و 241 – 7/6/90 و 241/1 – 2/8/90 و 771 – 18/10/91 و 123 – 19/11/95 و 682 – 16/9/95 ، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری را که متضمن تبلیغات نیست را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی شهر شیراز طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 5/12/96 اعلام نموده :

به موجب مقررات ملی ساختمان نصب تابلو در محل های مختلف دارای ضوابط خاص می باشد و شهرداران نمی توانند خارج از ضوابط اقدام به نصب و الصاق تابلو نمایند.

به موجب بند 25 ماده 80 تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوع و انتشار آن برای اطلاع عموم از وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. فلذا کلیه بندها و تبصره های مورد درخواست شاکی بر مبنای قوانین و به موجب بند 16 ماده 80 قانون فوق الذکر وضع گردیده است و مصوبات شورای اسلامی صرفاً جهت الصاق و نصب تابلوهای مازاد بر اندازه استاندارد مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط شوراهای اسلامی شهر شیراز می باشد و بابت نصب تابلو بر سر درب واحدهای تجاری و غیر تجاری عوارضی اخذ نمی شود و همه اشخاص و صاحبان مشاغل به جهت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدماتی که به مردم میرسد حق نصب یک عدد تابلو بدون پرداخت عوارض را دارا می باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب می شود و نظر به اینکه در تبصره (1) الحاقی حکمی برای اخذ عوارض نبوده و تبصره (3) جزء وظایف شورا می باشد و تبصره (4) و (5) صرفاً جهت اطلاع رسانی بوده بنابراین تبصره های 1 ، 3 ، 4 و 5 الحاقی مصوبه شماره 5676/94/ص مورخ 8/11/94 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.