نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/ 1187 و 96/1507 و 97/1020  

موضوع:

ابطال بندهای 3 ، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 18/2/1396 فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران 

تاریخ رأی:

چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه:

188 - 187 - 9709970906010186

هیأت تخصصی استخدامی  

* شماره پرونـده : هـ ع/ 96/ 1187 و 96/1507 و 97/1020  دادنامه : 188-187- 9709970906010186      تاریخ : 11/7/97

* شاکی : آقایان عباس هداوند ، علی سرطاق و علی مقدم و خانم سارا مقدم

*طرف شکایت : سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران

*موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 3 ، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 18/2/1396 فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *متن مقرره مورد شکایت :

- بند 3 : 25درصد سهمیه استخدامی در راستای اجرای ماده 21 قانون مزبور مشمولین با شرکت در آزمون و پس از تأیید مشمولیت استفاده از سهمیه توسط بنیاد می توانند از سهمیه مورد نظر استفاده نمایند.

- بند 6 : چنانچه از سهمیه 25 درصد پس از برگزاری آزمون سهمیه باقی مانده باشد ، بنیاد می تواند برابر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی به شماره 726323 مورخ 21/6/1395 از بین افراد جویای کار که در آزمون شرکت نکرده اند ، معرفی نماید.

- بند 7 : حداقل 30 درصد سهمیه سهم به طور قاطع متعلق به جامعه هدف بنیاد بوده که 25 درصد آن را بنیاد با نظارت کامل معرفی خواهد نمود و به هیچ وجه امکان بهره مندی از این سهمیه آزاد از آن وجود ندارد.

*دلایل یکی از شکات ( عباس هداوند ) برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- این صورتجلسه به جهت تضییع حقوق شکات با قاعده « لا ضرر » مغایرت دارد.

2- صورتجلسه مورد شکایت با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول سوم (وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران) ، نوزدهم (تساوی همه مردم در برخورداری از حقوق) ، بیستم (حمایت یکسان قانون از همه افراد) و بیست و هشتم (آزادی انتخاب شغل) مغایر است.

3- بندهای 3 ، 6 و 7 صورتجلسه مورد شکایت با ماده 21 جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های 2 و 3 آن که در رابطه با تکلیف دستگاههای اجرایی به تأمین 25 % نیازهای استخدامی خود از خانواده های ایثارگران با شرایط و ضوابطی مشخص می باشد ، مغایرت دارد.

4- صورتجلسه مورد شکایت با مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 41 ( ضوابط استخدام در دستگاههای اجرایی ) ، 42 ( شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی ) ، 44 ( لزوم برگزاری آزمون عمومی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی ) و 45 ( انواع استخدام در دستگاههای اجرایی ) مغایرت دارد.

5- صورتجلسه مورد شکایت با تبصره های 2 و 3 ماده 44 و ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

6- صورتجلسه معترض عنه با ماده 10 قانون مدنی که مقرر نموده : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است. » مغایرت دارد.

دلایل سایر شکات که به عنوان وارد ثالث مدهی هستند بند 6 و 7 صورتجلسه فوق الذکر ناقض ماده 21 و تبصره های 2 و 3 آن و ماده 10 قانون مدنی و قاعده لاضرر که منجر به تضییع حقوق فرزندان شاهد و ایثارگر شده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سرپرست دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب لایحه شماره 43518/ص/96 مورخ 30/11/1396 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

1- شاکی فاقد شرایط قانونی شرکت در آزمون بوده و در هنگام ورود اطلاعات در سیستم ثبت نام برخلاف واقع ، مدرک تحصیلی خود را فوق لیسانس مدیریت دولتی اعلام کرده است.

2- به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، فرزندان شاهد در صورت کسب حد نصاب قبولی در آزمونهای استخدامی صرفاً می توانند از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند و قانونگذار امتیازی در رابطه با مقاطع تحصیلی و یا عدم ارتباط رشته تحصیلی با شغل درخواستی لحاظ ننموده است.

3- بر اساس ضوابط ابلاغی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریور ماه 1396) بند (ب) سهمیه ایثارگران ذیل (امتیازات و سهمیه های قانونی) بر اساس هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران ، جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی صرفاً از طریق شرکت در آزمـون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی صـورت می پذیرد.

4- با توجه به دادنامه شماره 917 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، ملاک استخدام فرزندان شاهد ، شرکت در آزمون عمومی می باشد و بدیهی است که نمی توان فرزندان شاهد را بدون شرکت در آزمون عمومی و بدون صدور مجوز استخدامی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور صرفاً با معرفی نهادهای مختلف جذب نمود.

« نظر هیأت تخصصی اداری و استخدامی »

پرونده در جلسه مورخ 28/5/1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش تهیه شده و بحث و بررسی در خصوص موضوع در مورد بند های 6 و 7 صورت جلسه مورد شکایت اعلام نظر و جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد ، لیکن درخصوص بند 3 به اتفاق نظر قابل ابطال تشخیص داده نشد و به استناد بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی صادر گردید.

«رأی هیأت تخصصی استخدامی»

با توجه به اینکه اولاً بندهای (ج) و (ح) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ، ایثارگران و فرزندان شهدا را مشمول قوانین ، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود دانسته و دولت مکلف به اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و اصلاحات بعدی این قانون شده است، ثانیاًماده 21 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و دیگر مقررات جاری از جمله آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر مصوب 27/12/1388 هیأت وزیران ، بیانگر تکلیفدستگاه های اجرایی بهتأمین حداقل 25 %  از نیازهای استخدامی خود از بینخانواده ایثاگران در چارچوبضوابط و مجوزهای استخدامی می باشد وسایر شرایط عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون در رابطه با ایثارگران و فرزندان شهدا باید رعایت گردد و تنها معافیت از سه شرط کسب حداقل معدل ، لزوم پایین تر بودن از حداکثر سن و لزوم مطابقت رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی در مورد آنها الزامی نمی باشد،ثالثاًقوانین حاکم از جمله ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی را صرفاً از طریق آزمون عمومی اجازه داده است مضافاً اینکه در صورت تعدد متقاضیان سهمیه ایثارگری استخدام بدون آزمون منجر به نوعی ترجیح بلا مرجح و باعث تبعیض خواهد شد، ضمن آنکهاستناد شکات بهتبصره 2 اصلاحی ماده 44  قانون برنامه پنجم که در برهه ای از زمان امکان استخدام فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان را بدون الزام به شرکت در آزمون پیش بینی کرده بود با توجه به انقضاء مدت اعتبار قانون مذکور و تصریح ماده 76 قانون جامع ایثارگران به اینکه کلیه قوانینی که طی سال های 1386 تا 1391 به نفع ایثارگرانبه تصویب رسیده از جمله قوانین برنامه پنج ساله توسعه در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است،موضوعیت ندارد .بنابراین درخواست ابطال بند3 از صورتجلسه مورخ 18/2/1396 فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران که مقرر داشته: « 25درصد سهمیه استخدامی در راستای اجرای ماده 21 قانون مزبور مشمولین با شرکت در آزمون و پس از تأیید مشمولیت استفاده از سهمیه توسط بنیاد می توانند از سهمیه مورد نظر استفاده نمایند.» مغایر با قوانین و قابل ابطال تشخیص داده نشد و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رضا فضل زرندی

رئیس هیأت تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.